Autorizácia prípravkov na ochranu rastlín
Autorizujte váš prípravok s pomocou právneho poradcu

Potrebujete poradiť?

Autorizácia prípravku na ochranu rastlín

Podľa legislatívy EÚ sa prípravok na ochranu rastlín nesmie uviesť na trh, ani sa nesmie používať, pokiaľ nebol autorizovaný v jednom z členských štátov. Z toho dôvodu je dovolený dovoz len autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín. Pre autorizáciu prípravku je potrebné podať žiadosť, ktorá musí spĺňať zákonné požiadavky a obsahovať predpísané prílohy.

Celý proces získania autorizácie je relatívne zložitým, finančne a časovo náročným procesom, ktorý zahŕňa množstvo právnych uskalí.

Čo vám ponúkame

V našej praxi veríme, že každá poctivá práca sa vypláca, a každý výsledok takej práce je potrebné právne zabezpečiť. Preto každý prípad, ktorým sa zaoberáme riešime s náležitou starostlivosťou. Prípady týkajúce sa autorizácie nových prípravkov na ochranu rastlín alebo autorizácie pomocného prípravku riešime obzvlášť citlivo a zameriavame sa na dosiahnutie klientom požadovaného výsledku, keďže ide o zložitý právny proces, ktorý sa snažíme našou prácou klientovi čo najviac zjednodušiť. Spolupráca s nami prináša viacero benefitov:

Pre viac informácii k téme autorizácie prípravkov na ochranu rastlín nás kedykoľvek kontaktujte telefonicky na 0944237985 alebo emailom na info@akspila.com

Hlavná platná legislatíva k tejto oblasti je:

Zákon č. 387/2013 Z. z. o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín

Zákon č. 405/2011 o rastlinolekárskej starostlivosti

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh

Nariadenie vlády SR č. 186/2012 Z. z. o prehodnocovaní autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 477/2013, ktorou sa vykonáva zákon o pomocných prípravkoch v ochrane raslín

Áno, podľa § 8 ods. 1 zákona č. 282/2020 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v platnom znení je registrovaný prevádzkovateľ povinný oznámiť do 30 dní kontrolnému ústavu každú zmenu týkajúcu sa údajov uvedených v žiadosti o zmenu registrácie a v oznámení/osvedčení o zmene registrácie. 

Tieto zmeny pre Vás vieme kedykoľvek príslušnému ústavu oznámiť.

Áno, viac informácii o registrácii nových odrôd rastlín nájdete na tomto odkaze.

K žiadosti je potrebné doložiť väčšie množstvo údajov a listín, avšak uvádzame tie hlavné z nich (nejde o konečný výpočet):

  • Formulár ku žiadosti, kompletne vyplnený; v slovenskom alebo anglickom jazyku
  • Návrh etikety prípravku v slovenskom jazyku – v elektronickej forme. Návrh etikety sa pripravuje v súlade so šablónou
  • Karta bezpečnostných údajov v slovenskom jazyku, v elektronickej forme,
  • Výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace od dátumu podania žiadosti (prípadne preklad, akceptuje sa v slovenskom, českom, anglickom jazyku ) – predkladajú len zahraniční žiadatelia pri prvej žiadosti o autorizáciu a ak došlo k zmene údajov v obchodnom alebo živnostenskom registri

a ďalšie.

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Estimated price includes:

This will be the person to whom we will issue invoice by default and also the person who will be the official trademark owner, once the registration is finished.

We will make categorization for you for free.

You can choose more categories for one brand. More categories means more fees. However, most of the brands use only protection in 2 or 3 of these categories. If you need help with the selection, contact us anytime or write your brand products in the next field.

Video, sound, pattern, colour or other type of trademark.

Trademark consisting of figurative and verbal elements.

Trademark consisting of only words or/and symbols.

Trademark protection in the USA.

Trademark protection in all member states of European Union.

Trademark protection in the territory of Slovak republic.

Design is considered to have individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such a user by any design that has been made available to the public before the date of filing of the application for registration. You can contact us for more information.

Your design will be published in the design registry right after formal examination.

Registration may not be possible in this case. Contact us to discuss more options.

The author of the design who will be cited as author in the official registry.

You have written statement from designer that he does not want to be cited as author of the design in official design registry.

Will be displayed in the official registry of designs.

Design protection in all member states of European Union.

Design protection in the territory of Slovak republic.

Contact person:

Billing information:

EUR
EUR