Autorizácia prípravkov na ochranu rastlín
Autorizujte váš prípravok s pomocou právneho poradcu

Potrebujete poradiť?

Autorizácia prípravku na ochranu rastlín

Podľa legislatívy EÚ sa prípravok na ochranu rastlín nesmie uviesť na trh, ani sa nesmie používať, pokiaľ nebol autorizovaný v jednom z členských štátov. Z toho dôvodu je dovolený dovoz len autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín. Pre autorizáciu prípravku je potrebné podať žiadosť, ktorá musí spĺňať zákonné požiadavky a obsahovať predpísané prílohy.

Celý proces získania autorizácie je relatívne zložitým, finančne a časovo náročným procesom, ktorý zahŕňa množstvo právnych uskalí.

Čo vám ponúkame

V našej praxi veríme, že každá poctivá práca sa vypláca, a každý výsledok takej práce je potrebné právne zabezpečiť. Preto každý prípad, ktorým sa zaoberáme riešime s náležitou starostlivosťou. Prípady týkajúce sa autorizácie nových prípravkov na ochranu rastlín alebo autorizácie pomocného prípravku riešime obzvlášť citlivo a zameriavame sa na dosiahnutie klientom požadovaného výsledku, keďže ide o zložitý právny proces, ktorý sa snažíme našou prácou klientovi čo najviac zjednodušiť. Spolupráca s nami prináša viacero benefitov:

Pre viac informácii k téme autorizácie prípravkov na ochranu rastlín nás kedykoľvek kontaktujte telefonicky na 0944237985 alebo emailom na info@akspila.com

Hlavná platná legislatíva k tejto oblasti je:

Zákon č. 387/2013 Z. z. o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín

Zákon č. 405/2011 o rastlinolekárskej starostlivosti

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh

Nariadenie vlády SR č. 186/2012 Z. z. o prehodnocovaní autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 477/2013, ktorou sa vykonáva zákon o pomocných prípravkoch v ochrane raslín

Áno, podľa § 8 ods. 1 zákona č. 282/2020 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v platnom znení je registrovaný prevádzkovateľ povinný oznámiť do 30 dní kontrolnému ústavu každú zmenu týkajúcu sa údajov uvedených v žiadosti o zmenu registrácie a v oznámení/osvedčení o zmene registrácie. 

Tieto zmeny pre Vás vieme kedykoľvek príslušnému ústavu oznámiť.

Áno, viac informácii o registrácii nových odrôd rastlín nájdete na tomto odkaze.

K žiadosti je potrebné doložiť väčšie množstvo údajov a listín, avšak uvádzame tie hlavné z nich (nejde o konečný výpočet):

  • Formulár ku žiadosti, kompletne vyplnený; v slovenskom alebo anglickom jazyku
  • Návrh etikety prípravku v slovenskom jazyku – v elektronickej forme. Návrh etikety sa pripravuje v súlade so šablónou
  • Karta bezpečnostných údajov v slovenskom jazyku, v elektronickej forme,
  • Výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace od dátumu podania žiadosti (prípadne preklad, akceptuje sa v slovenskom, českom, anglickom jazyku ) – predkladajú len zahraniční žiadatelia pri prvej žiadosti o autorizáciu a ak došlo k zmene údajov v obchodnom alebo živnostenskom registri

a ďalšie.