Autorizácia prípravkov na ochranu rastlín
Autorizujte váš prípravok s pomocou právneho poradcu

Potrebujete poradiť?

Autorizácia prípravku na ochranu rastlín

Podľa legislatívy EÚ sa prípravok na ochranu rastlín nesmie uviesť na trh, ani sa nesmie používať, pokiaľ nebol autorizovaný v jednom z členských štátov. Z toho dôvodu je dovolený dovoz len autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín. Pre autorizáciu prípravku je potrebné podať žiadosť, ktorá musí spĺňať zákonné požiadavky a obsahovať predpísané prílohy.

Celý proces získania autorizácie je relatívne zložitým, finančne a časovo náročným procesom, ktorý zahŕňa množstvo právnych uskalí.

Čo vám ponúkame

V našej praxi veríme, že každá poctivá práca sa vypláca, a každý výsledok takej práce je potrebné právne zabezpečiť. Preto každý prípad, ktorým sa zaoberáme riešime s náležitou starostlivosťou. Prípady týkajúce sa autorizácie nových prípravkov na ochranu rastlín alebo autorizácie pomocného prípravku riešime obzvlášť citlivo a zameriavame sa na dosiahnutie klientom požadovaného výsledku, keďže ide o zložitý právny proces, ktorý sa snažíme našou prácou klientovi čo najviac zjednodušiť. Spolupráca s nami prináša viacero benefitov:

Pre viac informácii k téme autorizácie prípravkov na ochranu rastlín nás kedykoľvek kontaktujte telefonicky na 0944237985 alebo emailom na info@akspila.com

Hlavná platná legislatíva k tejto oblasti je:

Zákon č. 387/2013 Z. z. o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín

Zákon č. 405/2011 o rastlinolekárskej starostlivosti

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh

Nariadenie vlády SR č. 186/2012 Z. z. o prehodnocovaní autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 477/2013, ktorou sa vykonáva zákon o pomocných prípravkoch v ochrane raslín

Áno, podľa § 8 ods. 1 zákona č. 282/2020 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v platnom znení je registrovaný prevádzkovateľ povinný oznámiť do 30 dní kontrolnému ústavu každú zmenu týkajúcu sa údajov uvedených v žiadosti o zmenu registrácie a v oznámení/osvedčení o zmene registrácie. 

Tieto zmeny pre Vás vieme kedykoľvek príslušnému ústavu oznámiť.

Áno, viac informácii o registrácii nových odrôd rastlín nájdete na tomto odkaze.

K žiadosti je potrebné doložiť väčšie množstvo údajov a listín, avšak uvádzame tie hlavné z nich (nejde o konečný výpočet):

  • Formulár ku žiadosti, kompletne vyplnený; v slovenskom alebo anglickom jazyku
  • Návrh etikety prípravku v slovenskom jazyku – v elektronickej forme. Návrh etikety sa pripravuje v súlade so šablónou
  • Karta bezpečnostných údajov v slovenskom jazyku, v elektronickej forme,
  • Výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace od dátumu podania žiadosti (prípadne preklad, akceptuje sa v slovenskom, českom, anglickom jazyku ) – predkladajú len zahraniční žiadatelia pri prvej žiadosti o autorizáciu a ak došlo k zmene údajov v obchodnom alebo živnostenskom registri

a ďalšie.

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR