Registrácia dizajnu
Spoľahlivý spôsob získania registrácie vášho dizajnu s asistenciou advokáta.
EUR
NOD
Poplatky
Cena
0 EUR
Doplatok za ďalšie prihlasované dizajny
0 EUR
Ďalšie poplatky
0 EUR
Spolu
0 EUR

Poradíme vám?

Prečo registrovať dizajn?

Registrácia dizajnu vám pomôže k ochrane investícii na marketing a rozvoj vášho produktu. Taktiež so sebou prináša viaceré výlučné práva, ktoré sa s vlastníctvom registrovaného dizajnu spájajú:

Prečo my?

Každú značku, produkt alebo nápad považujeme za niečo unikátne a hodnotné, a preto pristupujeme ku každému prípadu s individuálnou starostlivosťou. Spolupráca s nami má mnoho výhod.

Podľa aktuálnych platných predpisov sa za dizajn považujú ornamentálne alebo estetické prvky výrobkov. Dizajn môže pozostávať z trojrozmerných prvkov ako sú tvar výrobku alebo dvojrozmerných prvkov ako sú línie, farebnosť, vzor či kontúry.

Registrovaný dizajn je udelenie exkluzívnych práv zo strany štátu prihlasovateľovi dizajnu na určitom území. Vždy ho udeľuje štátna inštitúcia. Registrovaný dizajn vám napríklad umožní vylúčiť ostatných (konkurenciu) z používania rovnakého dizajnu bez vášho súhlasu.

Registrovať môžete dizajn takmer každého výrobku, v ktorom sa uplatnila dizajnérska tvorivosť. A to napríklad zdobenie alebo tvar bicykla tvar nového prístroja, tvar nového nástroja, hračky , zdobenie šperkov, súčiastky , tvar člnu, tvar alebo zdobenie kabelky alebo jej prvkov, vzor oblečenia, rybárske vybavenie , alebo aj uživateľské rozhranie na obrazovke a ikony v aplikáciach.

Vo väčšine krajín je registrácia dizajnu vyžadovaná na to, aby vám prináležali všetky práva majiteľa dizajnu. Niektoré krajiny však zaviedli inštitút tzv. nezapísaného dizajnu, ktorý môže za splnenia určitých podmienok dizajnu poskytovať čiastočnú ochranu aj bez toho, aby bol zapísaný v príslušnom registri dizajnov.

Práva k dizajnu, ktoré môžete požívať ako vlastník zapísaného dizajnu, nevznikajú automaticky vytvorením dizajnu tak, ako je to v systéme autorského práva. V niektorých prípadoch sa však autorskoprávna ochrana môže vzťahovať aj na vytvorenie dizajnu, pokiaľ sú splnené podmienky podľa autorského zákona.

V práve dizajnov funguje princíp teritoriality. To znamená, že ochrana je zapísanému dizajnu priznaná len na území tej krajiny alebo regiónu, v ktorom bol registrovaný. Preto je výhodou registrovať dizajn v rámci celého regiónu, napr. Európskej únie, aby požíval váš dizajn ochranu v každom členskom štáte únie. Z tohto princípu tiež vyplýva, že pokiaľ máte dizajn registrovaný len na Slovensku, tak napríklad v Srbsku práva majiteľa dizajnu nepožívate. Dizajn však možno prihlásiť aj vo viacerých krajinách súčasne, prípadne možno využiť medzinárodný zápis dizajnu.

Novosť a individuálny charakter sú hlavnými požiadavkami, ktoré musí dizajn spĺňať na to, aby bol registrovaný.

Novosť dizajnu znamená, že rovnaký dizajn ešte nebol zverejnený nikde na svete. Individuálny charakter znamená, že sa dizajn odlišuje od už existujúcich dizajnov.

Dizajn možno registrovať na národnej, regionálnej alebo medzinárodnej úrovni. Pre viac informácii nás kedykoľvek kontaktujte.

Akonáhle zaregistrujete svoj dizajn získavate oprávnenie udeľovať ďalším osobám súhlas s používaním, predajom, výrobou a distribúciou vášho dizajnu. To znamená, že pokiaľ tretia osoba nebude mať váš súhlas, tak nemá oprávnenie používať, predávať, vyrábať alebo distribuovať váš dizajn. S registráciou dizajnu sa spájajú aj ďalšie práva. V prípade otázok nás kontaktujte.

Platnosť registrovaného dizajnu možno vo väčšine krajín predĺžiť na maximálnu dĺžku platnosti 25 rokov, pričom táto doba sa spravidla počíta odo dňa podania žiadosti o zápis dizajnu. Štandardne je však dĺžka platnosti nastavená na 5 rokov pričom pred koncom tejto doby možno požiadať príslušný úrad o predĺženie platnosti.

Existuje mnoho spôsobov speňažovania zapísaného dizajnu. Prvým spôsobom je samotné používanie dizajnu v obchodnom styku čím získavate výhodu oproti konkurencii, ktorá váš dizajn bez vášho súhlasu používať nemôže. Ďalšou možnosťou je predaj registrovaného dizajnu niekomu, kto ho bude používať. Veľmi zaužívanou možnosťou je aj poskytnutie licencie na používanie registrovaného dizajnu niekomu inému, čím udelíte súhlas na jeho používanie výmenou za pravidelný pasívny príjem.

Ak ste dizajnérom šperkov, šiat, hračiek, stolových hier alebo dizajnér v akomkoľvek inom segmente, tak je vaša práca založená na duševnom vlastníctve - vašich nápadoch, ktoré sú prerobené do niečoho hmotného, niečoho s pridanou hodnotou. Preto potrebujete chrániť túto pridanú hodnotu, pretože práve kvôli nej kupujú vaši zákazníci vaše produkty. To najmenej čo môžete spraviť pre zabezpečenie právnej ochrany vášho duševného vlastníctva je registrácia ochrannej známky vášho obchodného mena resp. loga, ktoré vaši zákazníci poznajú a tiež registrácia hlavných produktových dizajnov. Je veľmi obtiažne zodpovedať túto otázky pre každý možný prípad, keďže ideálna stratégia ochrany je ovplyvnená mnohými faktormi ako napríklad typ dizajnu alebo rozsah trhu.

Áno, je možná aj registrácia dizajnov digitálnych produktov. Táto stratégia je využívaná mnohými spoločnosťami, ktoré predávajú svoje digitálne produkty. Dobrým príkladom najaktuálnejšieho využitia dizajnu vo virtuálnom svete je Multiverse a ďalšie digitálne svety.

Nie, nemusíte registrovať dizajn na to, aby ste boli považovaný za jeho autora. Pokiaľ však svoj dizajn nezaregistrujete a zverejníte ho, môžete mať problém s jeho registráciou v budúcnosti. Preto vždy odporúčame zvážiť registráciu dizajnu ešte pred jeho zverejnením.

Áno, niekto ďalší môže používať váš dizajn v krajine B, a to aj napriek tomu, že máte ten istý dizajn registrovaný v krajine A. Existujú však možnosti registrácie dizajnu vo viacerých krajinách súčasne. Možno spomenúť napríklad registráciu v rámci Európskej únie alebo podanie medzinárodnej prihlášky. Existujú aj iné možnosti ako sa v takomto prípade brániť, avšak tie závisia od konkrétnej situácie. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Ide o komplikovanú otázku, pričom odpoveď závisí aj od konkrétneho prípadu. Vždy však odporúčame konzultovať možnosti postupu so špecialistom na túto právnu oblasť. Základom je spraviť vždy náležitý prieskum všetkých okolností prípadu predtým, ako sa pustíte do samotného podpisu zmluvy o prevode vlastníckeho práva k dizajnu. Taktiež je vhodné nezabudnúť na dohodu o mlčanlivosť pokiaľ sú v hre citlivé informácie alebo obchodné tajomstvo prípadne otázky technológii, použitých materiálov atď. V opačnom prípade môžete ľahko zistiť, že potenciálny "kupec" už pred podpisom zmluvy začal používať váš dizajn a vy už nemáte takmer žiadnu efektívnu možnosť ho v tom zastaviť.

Niekedy je veľmi zložité rozpoznať či ide v danom prípade o porušovanie práv duševného vlastníctva alebo nie. Tiež je náročné podať všeobecnú odpoveď o šanci na úspech pri ochrane vašich práv, pretože to skutočne závisí od konkrétneho prípadu. Šance na úspech závisia aj od vašej doterajšej stratégie ochrany vášho duševného vlastníctva, od registrovaných práv a ďalších okolností. Pokiaľ máte za to, že niekto porušuje vaše práva, sme vám kedykoľvek k dispozícii a radi preberieme možnosti ďalšieho postupu.

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR