Kto údaje spracúva

Prevádzkovateľom internetovej stránky https://www.akspila.com je JUDr. Erik Špila, advokát, s miestom podnikania Fučíkova 30, 903 01 Senec, IČO: 54837693 (ďalej len "Prevádzkovateľ"). Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe viacerých právnych základoch, ktoré sú uvedené ďalej v texte.

Účel spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov klientov prevádzkovateľa sa vykonáva na účely vedenia evidencie klientov na obchodné účely, na účely evidencie a spracovania prípadov, zmlúv a všetkých súvisiacich informácií. Môžeme spracúvať tieto osobné údaje klientov: obchodné meno, meno a priezvisko, e-mailová adresa.

The processing of personal data of the provider’s website visitors is carried out for the purpose of providing response and answering visitors question or demand and all for related situations. We process following personal data: business name, identification number, mobile phone number, email address, name and surname.

Osobné údaje našich klientov alebo návštevníkov tejto internetovej stránky spracúvame v nasledujúcich informačných systémoch alebo databázach:

  • účtovné dokumenty
  • kontaktný formulár
  • zoznam obchodných partnerov
  • súbory cookies
  • objednávkový formulár

Kde môžu byť údaje posielané

Správy návštevníkov odoslané prostredníctvom kontaktných formulárov sa môžu kontrolovať prostredníctvom automatickej služby na detekciu spamu.

Obsah vložený z iných internetových stránok

Články na tejto stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Vložený obsah z iných webových stránok sa správa presne tak, ako keby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, vkladať ďalšie sledovanie tretích strán a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak máte účet a ste prihlásení na danej webovej stránke.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Vaše údaje uchovávame maximálne tak dlho, ako nám to umožňujú príslušné právne predpisy.

Aké máte práva k svojím údajom

Máte právo na prístup k údajom, ktoré o vás spracúvame. Môžete požiadať o zaslanie exportovaného súboru osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, vrátane všetkých údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme vymazali všetky osobné údaje, ktoré o vás uchovávame. Toto sa netýka údajov, ktoré sme povinní uchovávať na administratívne, právne alebo bezpečnostné účely.

Máte právo na opravu správnosti svojich osobných údajov, ak prevádzkovateľ nemá správne údaje. Prevádzkovateľ vykoná opravu na základe vašej žiadosti.

Máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, ak sú splnené nižšie uvedené kritériá:

  • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené a spracované,
  • osoba, ktorej údaje sa spracúvajú, odvolá súhlas, na základe ktorého sa údaje spracúvajú,
  • osoba vzniesla platnú námietku proti spracovaniu údajov,
  • spracúvanie údajov nemalo právny základ.

 

Prevádzkovateľ vymaže všetky osobné údaje na základe žiadosti oprávnenej osoby, keď zistí, že žiadosť je oprávnená.

Prevádzkovateľ včas spracuje vašu námietku.

Osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, má právo podať sťažnosť príslušným orgánom verejnej moci, v ktorých kompetencií je dohľad nad ochranou osobných údajov.

Osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, nás môže kontaktovať vo veci ochrany osobných údajov a všetkými súvisiacimi otázkami na e-mailovej adrese: info@akspila.com