Blog
Prehľad najnovších článkov a noviniek.
Ochranná známka

Trademark and Brands – Amplifying their Recognition

Trademark – Brands and Amplifying their Recognition In today’s global marketplace, brands play a pivotal role in shaping consumer preferences, fostering loyalty, and driving business success. At the heart of a brand lies its trademark, a powerful symbol that represents the essence, reputation, and values of a company or product.

Read More
Startup IP
Duševné vlastníctvo

Startup IP: Strategies for New Businesses

Startup IP: Strategies for New Businesses Startups are the lifeblood of innovation and entrepreneurship, bringing fresh ideas and disruptive solutions to the market. In the competitive landscape of emerging businesses, intellectual property (IP) protection is crucial for startups to secure their unique innovations, build brand recognition, and establish a competitive

Read More
Dizajn

Design Protection in the Digital Age

Design Protection in the Digital Age In the fast-paced and ever-evolving digital landscape, design plays a pivotal role in shaping user experiences, enhancing brand identity, and driving business success. With the rise of digital applications, software, and the internet, the need to protect design in the digital realm has become

Read More
Ochranná známka

Everything You Need to Know About Trademarks

Everything You Need to Know About Trademarks Trademarks play a crucial role in protecting the identity and reputation of brands. Whether you’re a business owner, an entrepreneur, or an individual with a creative endeavor, understanding trademarks and their significance is essential. In this article, we will explore the key aspects

Read More
Brand protection for E-shops
Ochranná známka

Brand Protection for E-shops

E-Shops: Brand Protection for Online Retailers The rise of e-commerce has revolutionized the retail industry, providing online retailers with vast opportunities to reach global audiences. In this digital landscape, brand protection becomes paramount for e-shops to establish and maintain a strong online presence. In this article, we will focus on

Read More
Odroda rastlín

Maximizing Business Opportunities with Registered Plant Varieties in EU

Maximizing Business Opportunities with Registered Plant Varieties in EU In the European Union (EU), the registration of plant varieties opens up significant business opportunities for breeders, growers, and agricultural enterprises. This article explores the importance of plant variety registration in the EU, focusing on the role of the Community Plant

Read More
Patent

Patents: Fueling Progress and Profits in the European Union

Patents: Fueling Progress and Profits in the European Union Patents play a crucial role in driving progress and fostering innovation by providing inventors with legal protection and exclusive rights over their inventions. In the European Union (EU), the patent system serves as a catalyst for economic growth, encouraging research and

Read More
Copyright Protection for Software
Autorské právo

Copyright Protection for Software Startups

Copyright Protection for Software Startups Software startups are at the forefront of innovation, developing groundbreaking solutions to meet the evolving needs of businesses and consumers. In this digital age, protecting intellectual property (IP) is crucial for software startups to safeguard their innovations and maintain a competitive edge. In this article,

Read More
Duševné vlastníctvo

Maximizing Intellectual Property Value through Registrations

In today’s knowledge-based economy, intellectual property (IP) has emerged as a key driver of innovation, competitiveness, and commercial success. To fully leverage the potential of IP, it is essential to understand the value of registrations. Registering intellectual property assets provides creators, inventors, and businesses with a range of benefits, including

Read More

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Estimated price includes:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR