Novinky v právnej ochrane dizajnov v EÚ 2024

Novinky v právnej ochrane dizajnov v EÚ 2024

V roku 2024 vstúpi do platnosti nová legislatíva EÚ zameraná na unifikovanie a aktualizáciu právnej úpravy týkajúcej sa ochrany dizajnu. Táto zmena prinesie viacero dôležitých noviniek pre majiteľov dizajnov a záujemcov o ich ochranu. V tomto článku sa pozrieme na kľúčové body novej legislatívy.

 

1. Ochranný symbol s písmenom D v krúžku

Majitelia registrovaných dizajnov budú mať možnosť používať nový ochranný symbol s veľkým písmenom D v krúžku. Tento symbol bude slúžiť na informovanie verejnosti o tom, že dizajn je registrovaný a požíva právnu ochranu. Použitie symbolu bude dobrovoľné, ale môže slúžiť ako užitočný nástroj na odlíšenie registrovaných dizajnov od neregistrovaných.

 

2. Zmena názvoslovia

Registrovaný dizajn spoločenstva (RCD) bude premenovaný na Dizajn Európskej únie (EUD). Táto zmena má za cieľ zjednodušiť terminológiu a zjednotiť ju s názvoslovím používaným v iných oblastiach ochrany duševného vlastníctva v EÚ.

 

3. Zmena v poplatkoch

Nová legislatíva prinesie vo väčšine prípadov zníženie poplatkov za podanie prihlášky EUD. Cena za každý druhý až desiaty dizajn v jednej prihláške bude nižšia. Okrem toho sa znížia poplatky za podanie odvolania a podanie návrhu na vyhlásenie dizajnu za neplatný. Tieto zmeny by mali sprístupniť ochranu dizajnu širšiemu okruhu záujemcov.

 

4. Nová definícia dizajnu

Nová definícia dizajnu bude zohľadňovať aj dizajny vo virtuálnom priestore, ako sú napríklad užívateľské rozhrania aplikácií, grafické rozhrania a iné. Táto zmena má za cieľ reflektovať rastúci význam digitálnych produktov a služieb.

 

5. Jednoduchšie domáhanie sa neplatnosti dizajnu

Nová legislatíva zjednoduší proces domáhania sa neplatnosti dizajnu, ktorý bol podaný v zlej viere. To znamená, že bude jednoduchšie napadnúť dizajn, ktorý bol registrovaný neoprávnenou osobou.

Chystá sa aj mnoho ďalších zmien v právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa dizajnu, ako napríklad zmena v definícii predmetu ochrany, nové formality pri podávaní prihlášok a iné. Horeuvedené zmeny sú však tie najkľúčovejšie a čoskoro ich uvidíme v platnosti. 

 

Tieto novinky v právnej ochrane dizajnu v EÚ by mali mať pozitívny vplyv na inovácie a hospodársky rast. Zjednodušenie a zlacnenie procesu registrácie dizajnov by malo viesť k tomu, že viacero firiem a jednotlivcov bude chrániť dizajny svojich produktov. To by malo viesť k väčšej ochrane duševného vlastníctva a k podpore tvorivosti a inovácií.

 

V prípade ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa právnej ochrany dizajnu, kedykoľvek nás kontaktujte. Radi vám pomôžeme s registráciou dizajnu alebo inou formou právneho poradenstva v tejto oblasti.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR