Dizajn

Ak je vaše podnikanie založené na vytváraní nových jedinečných výrobkov, určite by ste mali dbať na právnu ochranu svojho dizajnu. Takmer každý dizajn sa dá zaregistrovať, a to či už vytvárate špeciálne obaly na potraviny, fľaše, parfumy, alebo ste výrobcom jedinečného nábytku, šperkov alebo šijete unikátne odevy či vyrábate luxusné remeselné výrobky.

V tomto článku stručne preberieme otázku dizajnov vo všeobecnej právnej rovine. Väčšina týchto princípov platí na celom svete, či už chcete chrániť svoj dizajn na národnej, regionálnej alebo medzinárodnej úrovni.

Čo je dizajn z pohľadu práva?

Podľa aktuálnych platných predpisov sa za dizajn považujú ornamentálne alebo estetické prvky výrobkov. Dizajn môže pozostávať z trojrozmerných prvkov ako sú tvar výrobku alebo dvojrozmerných prvkov ako sú línie, farebnosť, vzor či kontúry.

Registrovaný dizajn je udelenie exkluzívnych práv zo strany štátu prihlasovateľovi dizajnu na určitom území. Vždy ho udeľuje štátna inštitúcia. Registrovaný dizajn vám napríklad umožní vylúčiť ostatných (konkurenciu) z používania rovnakého dizajnu bez vášho súhlasu.

Vedeli ste, že môžete získať známkovú ochranu pre názov vašej knihy?
Vedeli ste, že vaše logo môže byť zaregistrované ako ochranná známka?
Vedeli ste, že úspešné herné štúdia majú ochrannú známku na ich hlavné herné postavy preto, aby si nad nimi udržali monopol?
Vedeli ste, že úspešní autori a umelci registrujú svoje diela v registri autorských práv?
Predošlé
Ďalšie

Príklady dizajnov

Registrovať môžete dizajn takmer každého výrobku, v ktorom sa uplatnila dizajnérska tvorivosť. Môže ísť napríklad o:

Registrácia dizajnu

Ak chcete zaregistrovať svoj dizajn a získať tak preňho právnu ochranu, môžete si vybrať z niekoľkých možností. Väčšina krajín má svoje vlastné národné systémy ochrany dizajnov, existujú však aj systémy na regionálnej a medzinárodnej úrovni, ktoré umožňujú maximalizovať rozsah ochrany vášho dizajnu.

Môžete nás kontaktovať, aby sme vám poradili s výberom vhodného riešenia, prípadne vám budeme asistovať v procese registrácie dizajnu na národnej, regionálnej alebo medzinárodnej úrovni.

Časté otázky

Vo väčšine krajín je registrácia dizajnu vyžadovaná na to, aby vám prináležali všetky práva majiteľa dizajnu. Niektoré krajiny však zaviedli inštitút tzv. nezapísaného dizajnu, ktorý môže za splnenia určitých podmienok dizajnu poskytovať čiastočnú ochranu aj bez toho, aby bol zapísaný v príslušnom registri dizajnov.

Práva k dizajnu, ktoré môžete požívať ako vlastník zapísaného dizajnu, nevznikajú automaticky vytvorením dizajnu tak, ako je to v systéme autorského práva. V niektorých prípadoch sa však autorskoprávna ochrana môže vzťahovať aj na vytvorenie dizajnu, pokiaľ sú splnené podmienky podľa autorského zákona.

V práve dizajnov funguje princíp teritoriality. To znamená, že ochrana je zapísanému dizajnu priznaná len na území tej krajiny alebo regiónu, v ktorom bol registrovaný. Preto je výhodou registrovať dizajn v rámci celého regiónu, napr. Európskej únie, aby požíval váš dizajn ochranu v každom členskom štáte únie. Z tohto princípu tiež vyplýva, že pokiaľ máte dizajn registrovaný len na Slovensku, tak napríklad v Srbsku práva majiteľa dizajnu nepožívate. Dizajn však možno prihlásiť aj vo viacerých krajinách súčasne, prípadne možno využiť medzinárodný zápis dizajnu.

Novosť a individuálny charakter sú hlavnými požiadavkami, ktoré musí dizajn spĺňať na to, aby bol registrovaný.

Novosť dizajnu znamená, že rovnaký dizajn ešte nebol zverejnený nikde na svete. Individuálny charakter znamená, že sa dizajn odlišuje od už existujúcich dizajnov.

Systém ochrany dizajnov existuje na medzinárodnej, regionálnej a národnej úrovni. Na medzinárodnej úrovni funguje haagsky systém, prostredníctvom ktorého môžete požiadať o registráciu dizajnu vo viacerých krajinách sveta na základe jednej prihlášky.

Na regionálnej úrovni existuje napríklad systém Európskej únie, ktorý spravuje Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), alebo systém Africkej regionálnej organizácie duševného vlastníctva (ARIPO). Tieto systémy umožňujú registráciu dizajnu v danom regióne na základe jednej žiadosti, čo majiteľom značiek môže ušetriť veľa financií a času.

Ak chcete chrániť svoj dizajn na národnej úrovni, väčšina krajín sveta má zavedené národné systémy registrácie dizajnov, ktoré spravujú zväčša národné úrady na ochranu priemyselného vlastníctva.

Akonáhle zaregistrujete svoj dizajn získavate oprávnenie udeľovať ďalším osobám súhlas s používaním, predajom, výrobou a distribúciou vášho dizajnu. To znamená, že pokiaľ tretia osoba nebude mať váš súhlas, tak nemá oprávnenie používať, predávať, vyrábať alebo distribuovať váš dizajn. S registráciou dizajnu sa spájajú aj ďalšie práva. V prípade otázok nás kontaktujte.

Platnosť registrovaného dizajnu možno vo väčšine krajín predĺžiť na maximálnu dĺžku platnosti 25 rokov, pričom táto doba sa spravidla počíta odo dňa podania žiadosti o zápis dizajnu. Štandardne je však dĺžka platnosti nastavená na 5 rokov pričom pred koncom tejto doby možno požiadať príslušný úrad o predĺženie platnosti.

Existuje mnoho spôsobov speňažovania zapísaného dizajnu. Prvým spôsobom je samotné používanie dizajnu v obchodnom styku čím získavate výhodu oproti konkurencii, ktorá váš dizajn bez vášho súhlasu používať nemôže. Ďalšou možnosťou je predaj registrovaného dizajnu niekomu, kto ho bude používať. Veľmi zaužívanou možnosťou je aj poskytnutie licencie na používanie registrovaného dizajnu niekomu inému, čím udelíte súhlas na jeho používanie výmenou za pravidelný pasívny príjem.

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR