Databáza
Chráňte svoje práva s nami

Databáza

Databázy, ak spĺňajú určité zákonne požiadavky, sú osobitným druhom duševného vlastníctva (DV), ku ktorému môže vzniknúť osobitné právo na ochranu databázy. Práva k databázam boli zavedené v 90. rokoch, ako úplne nová forma práv duševného vlastníctva, ktorá chráni výlučne databázy. Tieto práva vznikajú len vtedy, ak sa do získania, overenia alebo prezentácie obsahu databázy investovali značné prostriedky. Platí to aj v prípade, keď obsah alebo štruktúra databázy nie sú chránené autorským právom, a tiež v prípade, keď držiteľ databázy nie je nositeľom autorského práva k obsahu zakotveného v databáze.

Čo je to databáza?

Z pohľadu práva Európskej únie je databáza súbor nezávislých diel, údajov alebo iných materiálov usporiadaných systematickým alebo metodickým spôsobom, ktorý je individuálne prístupný elektronickými alebo inými prostriedkami.

Vedeli ste, že môžete získať ochrannú známku na názov svojho produktu?
Vedeli ste, že si môžete zaregistrovať svoje autorské práva a zabezpečiť si tak práva k svojmu dielu?
Vedeli ste, že úspešné podniky si vždy registrujú svoje ochranné známky už na začiatku podnikania?
Predošlé
Ďalšie

Registrácia databázy

Práva k databáze vznikajú automaticky, takže sa tu uplatňuje rovnaký princíp ako pri autorských právach. Nie je teda potrebné registrovať databázu, pretože vaše práva k nej vznikajú po splnení zákonných požiadaviek. Tieto požiadavky spočívajú napríklad v tom, že zhotoviteľ databázy vynaložil určité úsilie pri získavaní, overovaní alebo prezentovaní obsahu databázy.

V záujme ochrany svojich práv sa však vždy môžete rozhodnúť zaregistrovať svoju databázu v registri autorských práv. Viac informácií o tejto možnosti nájdete na našej stránke o registrácii autorských práv.

Časté otázky

Práva k databáze vznikajú automaticky, takže sa tu uplatňuje rovnaký princíp ako pri autorských právach. Nie je teda potrebné registrovať databázu, pretože vaše práva k nej vznikajú po splnení zákonných požiadaviek. Tieto požiadavky spočívajú napríklad v tom, že zhotoviteľ databázy vynaložil určité úsilie pri získavaní, overovaní alebo prezentovaní obsahu databázy.

V niektorých prípadoch môžete na ochranu svojich práv k databáze využiť aj inštitút obchodného tajomstva alebo si ju môžete zaregistrovať ako autorské právo v príslušnom registri autorských práv.

Existujú dve úrovne ochrany pre databázu. Obe vznikajú automaticky po splnení zákonných požiadaviek. Prvou je špeciálna autorskoprávna ochrana a druhá je osobitná právna ochrana databázy.

  1. Autorskoprávna ochrana chráni výber alebo usporiadanie obsahu databázy, keďže tento aspekt je považovaný za autorovu tvorivú duševnú činnosť.
  2. Osobitná právna ochrana databázy umožňuje ochranu pred získavaním informácii z databázy a ich prípadným opätovným použitím treťou osobou.

Pokiaľ ide o vaše autorské práva, máte výhradné právo povoliť reprodukciu, distribúciu, publikovanie, preklad, adaptáciu, úpravu a iné zmeny v databáze. Toto výhradné právo má niekoľko obmedzení. Pokiaľ ide o vaše osobitné právo k databáze, máte právo povoliť získanie údajov z databázy a opätovné použitie celého obsahu databázy alebo jej podstatnej časti.

Osobitné práva k databáze trvajú 15 rokov od vytvorenia databázy. Na dobu ochrany autorských práv k databáze sa väčšinou vzťahujú predpisy o autorskom práve. Všeobecným medzinárodným pravidlom je, že autorské práva trvajú počas života autora plus ďalších 50 rokov po jeho smrti. Môže sa to však líšiť v závislosti od konkrétnej krajiny.

Áno, môžete udeliť licenciu na svoju databázu akejkoľvek tretej strane, a tým oprávniť tretiu stranu používať vašu databázu. Toto udelenie licencie byť odplatné alebo bezodplatné.