Odroda rastlín
Chráňte svoje práva k odrodám rastlín

Odroda rastlín

Systém ochrany duševného vlastníctva pre odrody rastlín a osivá pomáha šľachtiteľom rastlín chrániť ich práva. Tento systém je dôležitý, keďže poskytuje šľachtiteľov rastlín určité výhody za ich čas a úsilie vynaložené na šľachtenie nových odrôd. Tento systém ochrany duševného vlastníctva možno prirovnať k systému patentovej ochrany, ale ide tu samozrejme o niečo iné, a to čo sa týka rozsahu ochrany, ako ja samotného objektu ochrany.

Systém ochrany odrôd rastlín existuje na medzinárodnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni. Na medzinárodnej úrovni máme Medzinárodnú úniu na ochranu nových odrôd rastlín (UPOV) a na regionálnej úrovni systém ochrany odrôd rastlín spravuje agentúra Európskej únie (EÚ) - Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO).

V tomto článku stručne preberieme otázku ochrany odrôd rastlín vo všeobecnej rovine. Väčšina týchto princípov platí na celom svete, či už chcete chrániť svoju odrodu na národnej, regionálnej alebo medzinárodnej úrovni.

Čo je to odroda rastlín?

Ide o skupinu rastlín v rámci najnižšieho známeho botanického taxónu, ktorú bez ohľadu na to, či sú splnené podmienky na udelenie práva k odrodám rastlín, možno:

  • definovať prejavom znakov vyplývajúcich z daného genotypu alebo z kombinácie genotypov,
  • odlíšiť od akejkoľvek inej skupiny rastlín prejavom najmenej jedného z uvedených znakov,
  • považovať za jednotnú vzhľadom na jej schopnosť nemeniť sa pri rozmnožovaní.
Vedeli ste, že môžete získať ochrannú známku na názov odrody?
Vedeli ste, že väčšina balení výrobkov je registrovaným dizajnom?
Vedeli ste, že úspešné malé a stredné podniky registrujú svoje duševné vlastníctvo?
Predošlé
Ďalšie

Odrody, ktoré možno chrániť

Existuje mnoho druhov odrôd rastlín, ktoré môžu byť zaregistrované, ak spĺňajú zákonné požiadavky. Tu je niekoľko príkladov:

Registrácia odrody rastlín

Pokiaľ si chcete zabezpečiť všetky práva šľachtiteľa danej odrody, musíte zvážiť jej registráciu. Keďže sa pri registrácii nových odrôd rastlín uplatňuje územný princíp, ochrana sa poskytuje len v krajine, v ktorej ste svoju odrodu rastlín zaregistrovali. Výnimkou je napríklad EÚ, kde registrácia odrody rastlín na úrovni únie platí na celom území všetkých členských štátov EÚ. Tu preto postačuje jediná registrácia, ktorá je platná na území všetkých členských štátov.

Väčšina krajín sveta má svoje vlastné systémy na ochranu odrôd rastlín, preto je vždy lepšie poradiť sa s odborníkom na právo duševného vlastníctva o čo najvhodnejšom spôsobe ochrany pre vašu odrodu.

Časté otázky

Áno, pokiaľ si chcete zabezpečiť všetky práva šľachtiteľa danej odrody, musíte zvážiť jej registráciu. Keďže sa pri registrácii nových odrôd rastlín uplatňuje územný princíp, ochrana sa poskytuje len v krajine, v ktorej ste svoju odrodu rastlín zaregistrovali. Výnimkou je napríklad EÚ, kde registrácia odrody rastlín na úrovni únie platí na celom území všetkých členských štátov EÚ.

V niektorých prípadoch, v závislosti od konkrétnej situácie, odporúčame využiť aj "lacnejšiu" verziu ochrany a názov svojej odrody rastlín chrániť ochrannou známkou. Ochranu však bude mať len názov a odroda rastlín ako taká právnu ochranu požívať nebude, a preto je potrebné tento postup dobre zvážiť. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa správnej stratégie pre váš prípad, radi vám v tejto veci poradíme.

Základné predpoklady pre registráciu odrody rastlín sú novosť, odlišnosť, vyrovnanosť a stálosť odrody.

Viac informácii o registrácii rastlinných odrôd na medzinárodnej úrovni môžete nájsť TU.

Pre registráciu odrody rastlín na úrovni EÚ pozrite túto webstránku.

Zoznam vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa registrácie odrôd rastlín v krajinách UPOV nájdete TU.

Po zaregistrovaní vašej odrody rastlín máte výlučné právo udeľovať ostatným osobám súhlas na produkciu, reprodukciu, vývoz, dovoz, ponúkanie na predaj, predaj, uvádzanie na trh tejto odrody a niekoľko ďalších súvisiacich práv.

Členské štáty UPOV väčšinou udeľujú registráciu po dobu 20 rokov odo dňa udelenia práv majiteľa šľachtiteľovi. Pre odrody stromov a viničov je spravidla doba ochrany dlhšia, a to 25 rokov.

Existuje mnoho spôsobov speňažovania registrovanej odrody rastlín. Prvým spôsobom je samotné používanie odrody rastlín jej pestovaním a predajom alebo inak v obchodnom styku čím získavate výhodu oproti konkurencii, ktorá vašu odrodu bez vášho súhlasu používať nemôže. Ďalšou možnosťou je predaj odrody niekomu, kto ju bude používať. Veľmi zaužívanou možnosťou je aj poskytnutie licencie na používanie registrovanej odrody niekomu inému, čím udelíte súhlas na jej používanie výmenou za pravidelný pasívny príjem.

Súhlas majiteľa je vyžadovaný ak ide o predaj semien registrovanej odrody.

Áno, väčšina štátov a systémov ochrany odrôd rastlín toto umožňuje.

Aktuálne existujú dva hlavné regionálne systémy ochrany odrôd rastlín a to systém Európskej únie, ktorý pokrýva všetky členské štáty EÚ a systém Africkej organizácie pre duševné vlastníctvo, ktorý pokrýva všetky jej členské štáty. Akonáhle registrujete svoju odrodu v jednom z týchto systémov, tak je vaša registrácia platná v každom z členských štátov.

Požiadať o registráciu odrody rastlín môže iba šľachtiteľ danej odrody resp. jeho právny zástupca.