Ochranná známka

Spoľahlivé a výhodné riešenie ochrany vašej značky.

Registrovať

Monitoring známok

Aktívne chráňte svoju značku pred potenciálnymi porušiteľmi práv.

Viac informácii

Registrácia dizajnu

Spoľahlivý spôsob ochrany vášho dizajnu.

Registrovať

Ochranná známka

Každý chce, aby bol jeho podnik jedinečný, avšak nechcete, aby bol jedinečný len pre vás, ale aby vaši zákazníci mali pocit, že vaša značka, výrobky, služby alebo podnik ako taký sú jedinečné. Jedným z najdôležitejších nástrojov, ako toto dosiahnuť, je ochranná známka pre vaše tovary a služby.

V tomto článku stručne preberieme otázku ochranných známok vo všeobecnej rovine. Väčšina týchto princípov platí na celom svete, či už chcete chrániť svoju ochrannú známku na národnej, regionálnej alebo medzinárodnej úrovni.

Čo je to ochranná známka?

Ochranná známka je označenie schopné odlíšiť vaše tovary alebo služby od tovarov alebo služieb konkurencie resp. iných subjektov. Môže ísť takmer o akékoľvek označenie, ktoré spĺňa zákonné požiadavky, ako napríklad slovo, obrázok, logo, kresba, video, animácia, symbol, trojrozmerný prvok alebo objekt, zvuk alebo dokonca farebné odtiene.

V prípade úspešnej registrácie ochrannej známky získate viaceré exkluzívne práva súvisiace s vlastníctvom ochrannej známky na určitom území. Registráciu ochrannej známky uskutočňuje vždy štátna autorita. Ochranná známka vám môže zaručiť monopol jej používania pre určitý segment a rovnako vám umožní udeľovať súhlas s jej používaním iným osobám. Inak povedané, ako majiteľ ochrannej známky môžete ostatným zakázať používanie vašej ochrannej známky. Toto výlučné právo sa však vzťahuje len na rozsah ochrany, ktorý je vymedzený samotnou ochrannou známkou, a to pre tie tovary alebo služby, pre ktoré je registrovaná.

Vedeli ste, že môžete získať ochrannú známku na názov svojej spoločnosti?
Vedeli ste, že logo vašej spoločnosti môže byť vašou najcennejšou ochrannou známkou?
Vedeli ste, že úspešné herné štúdia majú ochrannú známku na ich hlavné herné postavy preto, aby si nad nimi udržali monopol?
Predošlé
Ďalšie

Príklady ochranných známok

Ochrannou známkou môžete chrániť názov knižnej ságy, kresbu zobrazenú na obálke knihy, názov hernej postavy, 3D model hernej postavy, zvukovú znelku vašej spoločnosti, ikonu vašej aplikácie, osobitný názov vášho jedinečného produktu a iné.


Možnosti sú dnes takmer neobmedzené, a preto musíte zvoliť správnu stratégiu, aby ste ochránili aspoň to, čo je pre vaše podnikanie kľúčové.

Ochranná známka

Vo väčšine krajín je registrácia ochrannej známky vyžadovaná na to, aby vám prináležali všetky práva majiteľa značky. Niektoré krajiny však zaviedli inštitút tzv. nezapísaného označenia, ktorý môže za splnenia určitých podmienok značke poskytovať čiastočnú ochranu aj bez toho, aby bola registrovaná ako ochranná známka.

Známková ochrana nevzniká vytvorením vašej značky, napr. nakreslením loga, tak, ako to je v systéme autorského práva. V niektorých prípadoch sa však autorskoprávna ochrana môže vzťahovať aj na vašu značku, pokiaľ spĺňa kritéria stanovené autorským zákonom.

V známkovom práve funguje princíp teritoriality. To znamená, že ochrana je známke priznaná len na území tej krajiny alebo regiónu, v ktorom bola registrovaná. Preto je výhodou registrovať ochrannú známku v rámci celého regiónu, napr. Európskej únie, aby požívala vaša ochranná známka ochranu v každom členskom štáte únie. Z tohto princípu tiež vyplýva, že pokiaľ máte ochrannú známku registrovanú len na Slovensku, tak napríklad v Srbsku práva majiteľa ochrannej známky nepožívate. Ochrannú známku však možno prihlásiť aj vo viacerých krajinách súčasne, prípadne možno využiť medzinárodný zápis ochrannej známky.

Časté otázky

Systém ochranných známok existuje na medzinárodnej, regionálnej a národnej úrovni. Na medzinárodnej úrovni funguje madridský systém, prostredníctvom ktorého môžete požiadať o zápis ochrannej známky vo viacerých krajinách sveta na základe jednej prihlášky.

Na regionálnej úrovni existuje napríklad systém Ochrannej známky Európskej únie, ktorý spravuje Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), alebo systém Africkej regionálnej organizácie duševného vlastníctva (ARIPO). Tieto systémy umožňujú registráciu ochrannej známky v určitom regióne na základe jednej žiadosti, čo majiteľom značiek môže ušetriť veľa financií a času.

Ak chcete chrániť svoju značku na národnej úrovni, väčšina krajín sveta má zavedené národné systémy registrácie ochranných známok, ktoré spravujú zväčša vnútroštátne úrady na ochranu priemyselného vlastníctva. Pravidlá registrácie ochranných známok v iných krajinách môžete nájsť na tomto odkaze.

Akonáhle úspešne registrujete svoju ochrannú známku, získavate výlučné právo udeľovať súhlas s používaním vašej ochrannej známky pre zvolené tovary alebo služby, To zahŕňa aj predaj alebo distribúciu tovarov alebo služieb označených touto ochrannou známkou.

Vo väčšine krajín sveta je ochranná známka platná po dobu 10 rokov odo dňa, kedy bola podaná prihláška ochrannej známky. Ďalej je možné vo väčšine krajín predĺžiť dobu platnosti ochrannej známky o ďalších 10 rokov, a to aj opakovane. Ochranná známka tak môže byť teoreticky platná po neobmedzenú dobu.

Existuje mnoho spôsobov speňažovania ochrannej známky. Prvým spôsobom je samotné používanie ochrannej známky v obchodnom styku čím získavate výhodu oproti konkurencii, ktorá vašu ochrannú známku vo vašom segmente používať nemôže. Ďalšou možnosťou je predaj ochrannej známky niekomu, kto ju bude používať.

Veľmi zaužívanou možnosťou je aj poskytnutie licencie na používanie ochrannej známky niekomu inému, čím udelíte súhlas na jej používanie výmenou za pravidelný pasívny príjem.

Požiadavky na registráciu ochrannej známky sa môžu líšiť v závislosti od toho, v ktorej krajine alebo regióne chcete známku registrovať, avšak najčastejšie požiadavky na registráciu sú nasledovné:

Označenie, ktoré chcete registrovať ako ochrannú známku by malo byť schopné rozlíšiť vaše tovary alebo služby od tovarov alebo služieb iných subjektov. Podmienkou tiež je, aby ochranná známka resp. jej vyobrazenie presne vymedzovalo rozsah ochrany.

Medzi ďalšie požiadavky patrí to, že ochrannú známku nemajú tvoriť prvky, ktoré možno považovať za opisné pre daný segment (napr. slovo "chlieb" pre segment potravín). Rovnako tiež nesmie byť ochranná známka v rozpore s verejným poriadkom.