Ochranná známka
Spoľahlivý spôsob získania registrácie ochrannej známky s asistenciou advokáta.
EUR
EUR

Kontaktná osoba:

Cena (vrátane úradných poplatkov)
0 EUR

Poradíme vám?

Prečo registrovať ochrannú známku?

Registrácia ochrannej známky vám pomôže k ochrane investícii na marketing a rozvoj vašej značky. Taktiež so sebou prináša viaceré výlučné práva, ktoré sa s vlastníctvom ochrannej známky spájajú:

Prečo registrovať známku s nami?

Každú značku, produkt alebo nápad považujeme za niečo unikátne a hodnotné, a preto pristupujeme ku každému prípadu s individuálnou starostlivosťou. Spolupráca s nami má mnoho výhod.

Ochranná známka je označenie schopné odlíšiť vaše tovary alebo služby od tovarov alebo služieb konkurencie resp. iných subjektov. Môže ísť takmer o akékoľvek označenie, ktoré spĺňa zákonné požiadavky, ako napríklad slovo, obrázok, logo, kresba, video, animácia, symbol, trojrozmerný prvok alebo objekt, zvuk alebo dokonca farebné odtiene.

V prípade úspešnej registrácie ochrannej známky získate viaceré exkluzívne práva súvisiace s vlastníctvom ochrannej známky na určitom území. Registráciu ochrannej známky uskutočňuje vždy štátna autorita. Ochranná známka vám môže zaručiť monopol jej používania pre určitý segment a rovnako vám umožní udeľovať súhlas s jej používaním iným osobám. Inak povedané, ako majiteľ ochrannej známky môžete ostatným zakázať používanie vašej ochrannej známky. Toto výlučné právo sa však vzťahuje len na rozsah ochrany, ktorý je vymedzený samotnou ochrannou známkou, a to pre tie tovary alebo služby, pre ktoré je registrovaná.

Vo väčšine krajín je registrácia ochrannej známky vyžadovaná na to, aby vám prináležali všetky práva majiteľa značky. Niektoré krajiny však zaviedli inštitút tzv. nezapísaného označenia, ktorý môže za splnenia určitých podmienok značke poskytovať čiastočnú ochranu aj bez toho, aby bola registrovaná ako ochranná známka.

Známková ochrana nevzniká vytvorením vašej značky, napr. nakreslením loga, tak, ako to je v systéme autorského práva. V niektorých prípadoch sa však autorskoprávna ochrana môže vzťahovať aj na vašu značku, pokiaľ spĺňa kritéria stanovené autorským zákonom.

V známkovom práve funguje princíp teritoriality. To znamená, že ochrana je známke priznaná len na území tej krajiny alebo regiónu, v ktorom bola registrovaná. Preto je výhodou registrovať ochrannú známku v rámci celého regiónu, napr. Európskej únie, aby požívala vaša ochranná známka ochranu v každom členskom štáte únie. Z tohto princípu tiež vyplýva, že pokiaľ máte ochrannú známku registrovanú len na Slovensku, tak napríklad v Srbsku práva majiteľa ochrannej známky nepožívate. Ochrannú známku však možno prihlásiť aj vo viacerých krajinách súčasne, prípadne možno využiť medzinárodný zápis ochrannej známky.

Požiadavky na registráciu ochrannej známky sa môžu líšiť v závislosti od toho, v ktorej krajine alebo regióne chcete známku registrovať, avšak najčastejšie požiadavky na registráciu sú nasledovné:

Označenie, ktoré chcete registrovať ako ochrannú známku by malo byť schopné rozlíšiť vaše tovary alebo služby od tovarov alebo služieb iných subjektov. Podmienkou tiež je, aby ochranná známka resp. jej vyobrazenie presne vymedzovalo rozsah ochrany.

Medzi ďalšie požiadavky patrí to, že ochrannú známku nemajú tvoriť prvky, ktoré možno považovať za opisné pre daný segment (napr. slovo "chlieb" pre segment potravín). Rovnako tiež nesmie byť ochranná známka v rozpore s verejným poriadkom.

Ochranná známka môže byť registrovaná na národnej, regionálnej alebo medzinárodnej úrovni.

Akonáhle úspešne registrujete svoju ochrannú známku, získavate výlučné právo udeľovať súhlas s používaním vašej ochrannej známky pre zvolené tovary alebo služby, To zahŕňa aj predaj alebo distribúciu tovarov alebo služieb označených touto ochrannou známkou.

Vo väčšine krajín sveta je ochranná známka platná po dobu 10 rokov odo dňa, kedy bola podaná prihláška ochrannej známky. Ďalej je možné vo väčšine krajín predĺžiť dobu platnosti ochrannej známky o ďalších 10 rokov, a to aj opakovane. Ochranná známka tak môže byť teoreticky platná po neobmedzenú dobu.

Existuje mnoho spôsobov speňažovania ochrannej známky. Prvým spôsobom je samotné používanie ochrannej známky v obchodnom styku čím získavate výhodu oproti konkurencii, ktorá vašu ochrannú známku vo vašom segmente používať nemôže. Ďalšou možnosťou je predaj ochrannej známky niekomu, kto ju bude používať. Veľmi zaužívanou možnosťou je aj poskytnutie licencie na používanie ochrannej známky niekomu inému, čím udelíte súhlas na jej používanie výmenou za pravidelný pasívny príjem.

Získať ochrannú známku na názov vášho vynálezu je možné, avšak samotný vynález ako taký nemôže byť predmetom ochrany pri ochrannej známke, pretože nenapĺňa zákonné znaky definície označenia ktoré môže byť zapísané ako ochranná známka. Na právnu ochranu vynálezu slúžia iné právne inštitúty ako napríklad registrovaný dizajn, patent alebo úžitkový vzor.

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR