Patent
Výhradné právo k vynálezu

Patent

Ak ste vynašli nový druh hardvéru, nový spôsob spracovania dreva alebo inovatívny spôsob merania teploty v chladničke, mali by ste začať uvažovať o patentovaní tohto vynálezu. Jednoducho povedané, ak ste práve úspešne dokončili právu na prototype prvého teleportovacieho zariadenia na svete, na ktorom ste pracovali 15 rokov vo svojej tajnej garáži, nájdite si právneho poradcu v odbore duševného vlastníctva , ktorý vám pomôže s patentovaním tohto nového vynálezu. V opačnom prípade môže váš vynález skončiť nechránený alebo sa vôbec nebude používať, prípadne ho môže ukradnúť niekto iný, a to predsa nechcete. A to nechceme ani my, ktorí môžeme byť tiež budúcimi používateľmi vášho vynálezu. Preto vám radi pomôžeme s jeho právnou ochranou.

Patentovanie vynálezov pomáha vynálezcom chrániť ich práva k ich inováciám. Tento systém ochrany je nevyhnutný, keďže ide o odmenu inovátorom za ich čas a úsilie, ktoré vynaložili na vytvorenie vynálezu.

V tomto článku stručne preberieme otázku patentov vo všeobecnej rovine. Väčšina týchto princípov platí na celom svete, či už chcete chrániť svoj vynález na národnej, regionálnej alebo medzinárodnej úrovni.

Čo je to patent?

Udelením patentu máme na mysli udelenie určitého rozsahu výhradných práv k vynálezu na určitom území. Patent je vždy udeľovaný určitým štátnym orgánom. Inými slovami, patent vám umožňuje vylúčiť iné osoby z používania vášho vynálezu bez vášho predchádzajúceho súhlasu. Hlavným negatívom patentovania vynálezu je, že jednou z podmienkou udelenia patentu je jeho zverejnenie. Obchodné tajomstvo tak môže byť niekedy spoľahlivejším právnym nástrojom na ochranu vášho vynálezu, a to najmä v prípade, ak svoj vynález nechcete zverejniť. Vhodná stratégia ochrany závisí aj od konkrétnej situácie, preto nás kontaktujte kedykoľvek by ste hľadali vhodné riešenie pre ochranu vášho vynálezu. Radi vám poradíme s vhodnou stratégiou právnej ochrany.

Vedeli ste, že môžete získať ochrannú známku na názov svojho vynálezu?
Vedeli ste, že môžete zaregistrovať svoj dizajn a získať tak právnu ochranu?
Vedeli ste, že úspešné malé a stredné podniky registrujú svoje duševné vlastníctvo?
Predošlé
Ďalšie

Patentovateľné vynálezy

Patent možno získať takmer na každý druh vynálezu, ak spĺňa zákonné požiadavky. Tu je niekoľko príkladov:

Registrácia patentu

Patentová ochrana na váš vynález nevzniká automaticky po vytvorení vynálezu, ako je to v systéme ochrany autorských práv.

V patentovom práve funguje princíp teritoriality, podobne ako je to v systéme ochranných známok alebo dizajnov. To znamená, že patentová ochrana je vynálezu priznaná len na území tej krajiny alebo regiónu, v ktorom bol registrovaný. Preto je výhodou registrovať patent v rámci celého regiónu, napr. Európy, aby požíval váš patent ochranu vo viacerých štátoch súčasne. Z tohto princípu tiež vyplýva, že pokiaľ máte patent registrovaný len na Slovensku, tak napríklad v Srbsku práva majiteľa patentu nepožívate. Patent však možno prihlásiť aj vo viacerých krajinách súčasne, prípadne možno využiť medzinárodný spôsob registrácie patentu.

Pre úspešnú registráciu patentu je potrebné naplniť viaceré právne požiadavky. Preto je veľmi odporúčané vyhľadať kvalifikovaného odborníka na právo duševného vlastníctva, ktorý vám môže v celom procese asistovať a právne vás zastupovať. Preto nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať v prípade záujmu o právne služby v oblasti práva duševného vlastníctva.

Časté otázky

Áno, patent vždy udeľuje príslušný orgán v danom štáte, v ktorom žiadate o patentovú ochranu svojho vynálezu. Patentová ochrana vášho vynálezu nevzniká automaticky po vytvorení vynálezu, ako je to v systéme ochrany autorských práv.

V patentovom práve funguje princíp teritoriality, podobne ako je to v systéme ochranných známok alebo dizajnov. To znamená, že patentová ochrana je vynálezu priznaná len na území tej krajiny alebo regiónu, v ktorom bol registrovaný. Preto je výhodou registrovať patent v rámci celého regiónu, napr. Európy, aby požíval váš patent ochranu vo viacerých štátoch súčasne. Z tohto princípu tiež vyplýva, že pokiaľ máte patent registrovaný len na Slovensku, tak napríklad v Srbsku práva majiteľa patentu nepožívate. Patent však možno prihlásiť aj vo viacerých krajinách súčasne, prípadne možno využiť medzinárodný spôsob registrácie patentu.

Novosť, vynálezcovská činnosť a priemyselné využitie. Mnohé krajiny majú aj výnimky z predmetu patentovateľnosti, čo znamená, že niektoré veci nemožno patentovať, ako napríklad matematické metódy, odrody rastlín alebo zvierat, spôsoby liečby atď. Posledná podmienka - vynálezy musia byť v patentovej prihláške zverejnené spôsobom, ktorý dostatočne umožňuje zopakovanie vynálezu osobou s bežnou úrovňou odborných znalostí v danej technickej oblasti.

Na regionálnej úrovni existuje napríklad Európsky patentový systém, ktorý spravuje Európsky patentový úrad (EPO). Regionálne systémy umožňujú získanie patentovej ochrany v určitom regióne na základe jednej žiadosti, čo majiteľom vynálezov môže ušetriť veľa financií a času.

On the regional level there is The European Patent Convention system administered by The European Patent Office (EPO), Eurasian Patent Organization (EAPO), African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) and couple of others. These allow you to register your patent in certain region and that can save you a lot of money and time in the process.

Ak chcete chrániť svoj vynález na národnej úrovni, väčšina krajín sveta má zavedené národné systémy pre ochranu vynálezov a pre udeľovanie patentov, ktoré spravujú zväčša národné úrady na ochranu priemyselného vlastníctva.

Akonáhle je vám patent udelený získavate oprávnenie udeľovať ďalším osobám súhlas s používaním, predajom, výrobou a distribúciou vášho vynálezu. To znamená, že pokiaľ tretia osoba nebude mať váš súhlas, tak nemá oprávnenie používať, predávať, vyrábať alebo distribuovať váš vynález. S patentom sa spájajú aj ďalšie práva. V prípade otázok nás kedykoľvek kontaktujte.

Patentová ochrana trvá spravidla 20 rokov od dátumu podania patentovej prihlášky. V jednotlivých krajinách to môže byť odlišné, ale väčšina krajín sveta používa túto 20-ročnú ochrannú lehotu. Platnosť je tiež závislá od platenia udržiavacích poplatkov, ktoré môžu byť splatné každý rok.

Existuje mnoho spôsobov speňažovania udeleného patentu. Prvým spôsobom je samotné používanie patentovaného vynálezu v obchodnom styku čím získavate výhodu oproti konkurencii, ktorá váš vynález bez vášho súhlasu používať nemôže. Ďalšou možnosťou je predaj patentu niekomu, kto ho bude používať. Veľmi zaužívanou možnosťou je aj poskytnutie licencie na používanie patentovaného vynálezu niekomu inému, čím udelíte súhlas na jeho používanie výmenou za pravidelný pasívny príjem.

Áno, môžete. Proces získania patentu na dizajn (správne nazývaný ako priemyselný vzor) je vo väčšine krajín oveľa jednoduchší a lacnejší ako získanie patentu na technický vynález.

Pre viac informácií o registrácii priemyselného vzoru nás môžete kedykoľvek kontaktovať alebo môžete prejsť na našu webovú stránku o ochrane dizajnov.