Úžitkový vzor
Výhradné právo k vynálezu

Úžitkový vzor

Ak ste vynašli nový druh hardvéru, nový spôsob spracovania dreva alebo inovatívny spôsob merania teploty v chladničke, mali by ste začať uvažovať o patentovaní tohto vynálezu. Jednoducho povedané, ak ste práve úspešne dokončili právu na prototype prvého teleportovacieho zariadenia na svete, na ktorom ste pracovali 15 rokov vo svojej tajnej garáži, nájdite si právneho poradcu v odbore duševného vlastníctva, ktorý vám pomôže so získaním úžitkového vzoru alebo s patentovaním tohto nového vynálezu. V opačnom prípade môže váš vynález skončiť nechránený alebo sa vôbec nebude používať, prípadne ho môže ukradnúť niekto iný, a to predsa nechcete. A to nechceme ani my, ktorí môžeme byť tiež budúcimi používateľmi vášho vynálezu. Preto vám radi pomôžeme s jeho právnou ochranou.

Registrácia vynálezov ako úžitkových vzorov pomáha vynálezcom chrániť ich práva na inovácie rýchlejšie v porovnaní so získaním patentu. Tento systém právnej ochrany má zásadný význam, pokiaľ ide o odmenu inovátorom za ich čas a úsilie, ktoré vynaložili na tvorbu vynálezov. Vo veľkej miere sa využíva najmä pri ochrane menších alebo menej významných inovácií alebo ako doplnkový či dočasný spôsob ochrany vynálezu, kým je ešte patentová ochrana v nedohľadne.

V tomto článku stručne preberieme otázku úžitkových vzorov vo všeobecnej rovine. Väčšina týchto princípov platí na celom svete, či už chcete chrániť svoj vynález na národnej, regionálnej alebo medzinárodnej úrovni.

Čo je to úžitkový vzor?

Udelením úžitkového vzoru máme na mysli udelenie určitého rozsahu výhradných práv k vynálezu na určitom území. Úžitkový vzor je vždy udeľovaný určitým štátnym orgánom. Umožňuje vám vylúčiť iné osoby z používania vášho vynálezu bez vášho predchádzajúceho súhlasu. Hlavným negatívom získavania úžitkového vzoru je, že jednou z podmienkou udelenia patentu je jeho zverejnenie. Obchodné tajomstvo tak môže byť niekedy spoľahlivejším právnym nástrojom na ochranu vášho vynálezu, a to najmä v prípade, ak svoj vynález nechcete zverejniť. Vhodná stratégia ochrany závisí aj od konkrétnej situácie, preto nás kontaktujte kedykoľvek ak by ste hľadali vhodné riešenie pre ochranu vášho vynálezu. Radi vám poradíme s vhodnou stratégiou právnej ochrany.

Vedeli ste, že môžete získať ochrannú známku na názov svojho vynálezu?
Vedeli ste, že môžete zaregistrovať svoj dizajn a získať tak právnu ochranu?
Vedeli ste, že úspešné malé a stredné podniky registrujú svoje duševné vlastníctvo?
Predošlé
Ďalšie

Príklady úžitkových vzorov

Úžitkový vzor je možné získať na množstvo rôznych druhov vynálezov, ak spĺňajú zákonné požiadavky. Tu je niekoľko príkladov:

Registrácia úžitkového vzoru

Úžitkový vzor vždy udeľuje príslušný orgán v danom štáte, v ktorom žiadate o jeho právnu ochranu. Táto ochrana vynálezu preto nevzniká automaticky po vytvorení vynálezu, ako je to v systéme ochrany autorských práv.

Keďže sa tu uplatňuje princíp teritoriality, ochrana je platná len v krajine, v ktorej ste si úžitkový vzor zaregistrovali. To znamená, že úžitkový vzor udelený v Ruskej federácii nie je chránený v Nemecku a platí to aj naopak.

Preto ak chcete chrániť svoj vynález prostredníctvom úžitkového vzoru, musíte najprv podať prihlášku úžitkového vzoru.

Časté otázky

Úžitkový vzor vždy udeľuje príslušný orgán v danom štáte, v ktorom žiadate o jeho právnu ochranu. Táto ochrana vynálezu preto nevzniká automaticky po vytvorení vynálezu, ako je to v systéme ochrany autorských práv.

Keďže sa tu uplatňuje princíp teritoriality, ochrana je platná len v krajine, v ktorej ste si úžitkový vzor zaregistrovali. To znamená, že úžitkový vzor udelený v Ruskej federácii nie je chránený v Nemecku a platí to aj naopak.

Môžete tiež požiadať o patent, avšak pre optimálny spôsob ochrany vášho vynálezu odporúčame konzultovať postup s právnikom.

Podobne ako pri patentoch, sú základnými požiadavkami novosť, vynálezcovská činnosť a priemyselné využitie. Mnohé krajiny majú aj výnimky z predmetu patentovateľnosti, čo znamená, že niektoré veci nemožno patentovať resp. zapísať ako úžitkový vzor, sú to napríklad matematické metódy, odrody rastlín alebo zvierat, spôsoby liečby atď.

Keďže neexistuje medzinárodný právny rámec upravujúci úžitkové vzory, rôzne štáty majú rôzne právne predpisy týkajúce sa úžitkových vzorov. Niektoré krajiny nevyžadujú vynálezcovskú činnosť a niektoré skúmajú novosť len na miestnej úrovni. Existujú rôzne kombinácie a rozdiely, a preto je vždy vhodné najprv sa oboznámiť s vnútroštátnymi právnymi predpismi príslušnej krajiny, v ktorej žiadate o ochranu svojho svojho vynálezu.

Mnoho krajín (nie všetky) majú svoj vlastný vnútroštátny systém ochrany úžitkových vzorov. Medzinárodný systém ochrany úžitkových vzorov neexistuje. Existujú len 2 regionálne systémy na ochranu úžitkových vzorov v rámci afrických organizácii (ARIPO a OAPI).

Pokiaľ chcete chrániť svoj vynález na národnej úrovni prostredníctvom úžitkového vzoru, väčšina krajín sveta ponúka možnosť registrácie, ktorú zabezpečuje štátny orgán pre ochranu priemyselného vlastníctva.

Akonáhle je vám úžitkový vzor udelený získavate oprávnenie udeľovať ďalším osobám súhlas s používaním, predajom, výrobou a distribúciou vášho vynálezu. To znamená, že pokiaľ tretia osoba nebude mať váš súhlas, tak nemá oprávnenie používať, predávať, vyrábať alebo distribuovať váš vynález. S úžitkovým vzorom sa spájajú aj ďalšie práva. V prípade otázok nás kedykoľvek kontaktujte.

Platnosť zápisu úžitkového vzoru môže byť v jednotlivých krajinách rozdielna, keďže neexistuje medzinárodný právny rámec, ktorý by túto problematiku upravoval. Väčšinou sa doba ochrany pohybuje v rozmedzí od 6 do 15 rokov. Pravidlom je, že trvá kratšie ako doba ochrany patentu. 

Patentová ochrana je spravidla dlhšia ako ochrana poskytovaná úžitkovým vzorom.

Existuje mnoho spôsobov speňažovania udeleného úžitkového vzoru. Prvým spôsobom je samotné používanie chráneného vynálezu v obchodnom styku čím získavate výhodu oproti konkurencii, ktorá váš vynález bez vášho súhlasu používať nemôže. Ďalšou možnosťou je predaj úžitkového vzoru niekomu, kto ho bude používať. Veľmi zaužívanou možnosťou je aj poskytnutie licencie na používanie vynálezu niekomu inému, čím udelíte súhlas na jeho používanie výmenou za pravidelný pasívny príjem.

Hlavné rozdiely medzi patentom a úžitkovým vzorom spočívajú v tom, že registrácia úžitkového vzoru je rýchlejšia, lacnejšia, s menšími požiadavkami na registráciu a doba ochrany úžitkového vzoru je kratšia.

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR