Obchodné tajomstvo
Zabezpečte a chráňte svoje know-how

Obchodné tajomstvo

Ochrana duševného vlastníctva pre obchodné tajomstvo umožňuje držiteľovi obchodného tajomstva chrániť dôverné informácie, ktoré majú ekonomickú hodnotu.

V tomto článku stručne preberieme otázku ochrany obchodného tajomstva vo všeobecnej rovine. Väčšina týchto princípov platí na celom svete, či už chcete chrániť obchodné tajomstvo na národnej, regionálnej alebo medzinárodnej úrovni.

Čo je obchodné tajomstvo?

Ide o typ práva duševného vlastníctva týkajúci sa dôverných informácií. Obchodným tajomstvom chránite informácie, ktoré vám poskytujú konkurenčnú výhodu voči ostatným konkurentom, a to tým, že ich utajujete a nezverejňujete.

Vedeli ste, že môžete získať ochrannú známku na názov svojho produktu?
Vedeli ste, že vaše logo môže byť zaregistrované ako ochranná známka?
Vedeli ste, že môžete zaregistrovať svoje autorské práva k dielu?
Predošlé
Ďalšie

Príklady využitia obchodného tajomstva

Všetky informácie, ktoré sú utajované a majú komerčnú hodnotu, môžu byť chránené ako obchodné tajomstvo, ak sú splnené zákonné požiadavky. Tu je niekoľko príkladov toho, čo môže byť považované za obchodné tajomstvo:

Časté otázky

Nie, obchodné tajomstvo si nemôžete zaregistrovať. Zverejnenie obchodného tajomstva by bolo v rozpore s hlavnou zásadou obchodného tajomstva, ktorou je zachovanie jeho utajenia.

Na to, aby podliehalo obchodné tajomstvo ochrane podľa obchodného zákonníka je potrebné aby boli súčasne splnené 3 nasledovné podmienky:

  1. Informácia musí byť utajená.
  2. Informácia musí mať materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu.
  3. Majiteľ obchodného tajomstva musí zabezpečovať utajenie informácie spôsobom zodpovedajúcim povahe informácie.

Ako majiteľ obchodného tajomstva máte právo zabrániť iným osobám v prezradení, používaní a zhromažďovaní chránených informácií. Ste chránený pred rôznymi nekalými praktikami, ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti, porušenie zmluvných podmienok a priemyselná špionáž.

Pokiaľ majiteľ obchodného tajomstva spĺňa zákonné podmienky stanovené pre obchodné tajomstvo, tak jeho obchodné tajomstvo požíva právnu ochranu. Ochrana obchodného tajomstva tak môže trvať neobmedzene dlhý čas.

Právna ochrana obchodného tajomstva môže trvať nekonečne dlho avšak patentová ochrana je ohraničená časovo a tiež je viazaná na pravidelné platby udržiavacích poplatkov.

Obchodné tajomstvo nevyžaduje registráciu v zákonom stanovenom registri, patent vyžaduje registráciu.

Ochrana obchodného tajomstva je účinná okamžite a patentová ochrana začína byť účinná až po udelení patentu.

Patentovaný vynález musí byť v určitom bode konania o udelení patentu zverejnený a obchodné tajomstvo musí zostať utajované.

Obchodné tajomstvo má teoreticky celosvetovú platnosť pričom patent je platný len v krajine, ktorá mu udelila ochranu.

Patent vás chráni pred reverzným inžinierstvom a nezávislým objavením informácií obsiahnutých v obchodnom tajomstve niekým iným, zatiaľ čo obchodné tajomstvo vás pred tým nechráni.

Vzorec, recept, návod, postup, proces, schéma, obchodná metóda, vynález, know-how, plán, testovacie údaje a iné.

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR