Nové výzvy v oblasti práva duševného vlastníctva po roku 2045

Nové výzvy v oblasti Práva Duševného vlastníctva

Právo duševného vlastníctva je jedno z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich sa právnych oblastí a zároveň jednou z najperspektívnejších oblastí vzhľadom na technologický a vedecký pokrok ľudstva. V tomto článku sa stručne pozrieme na to, akým smerom sa bude uberať táto právna oblasti v najbližších 20 až 30 rokoch.

Potenciálne nové typy právnych inštitútov budú:

  • Ochrana genómových dát: Vzhľadom na rastúci pokrok v oblasti genómu bude dôležité chrániť súkromie a vlastníctvo genómových dát. Možno vzniknú nové právne inštitúty, ktoré ľuďom dajú väčšiu kontrolu nad svojimi genómovými dátami a bude určené, ako sa s nimi môže zaobchádzať.

  • Ochrana digitálnych dvojčiat (digital twins): Digitálne dvojčatá sú virtuálne podoby fyzických objektov a systémov. S rastúcou popularitou digitálnych dvojčiat bude dôležité chrániť tieto digitálne podoby napríklad dizajnov, značiek, diel a iných objektov a tiež údaje, ktoré obsahujú. Možno vzniknú nové typy duševného vlastníctva, ako napríklad “digital twin patent” alebo “copyright for digital twin“, ktoré budú mať osobitnú právnu úpravu.

  • Ochrana neurotechnológií: Neurotechnológie sú technológie, ktoré umožňujú interakciu medzi ľudským mozgom a počítačmi. S rastúcim vývojom neurotechnológií bude dôležité chrániť inovácie v tejto oblasti. Možno vzniknú nové typy duševného vlastníctva, ktoré budú osobitne chrániť takéto typy inovácii.


Ďalšie výzvy pre duševné vlastníctvo budúcnosti:

  • Zodpovednosť za umelú inteligenciu: S rastúcou autonómiou systémov umelej inteligencie (AI) bude dôležité určiť, kto je zodpovedný za škody spôsobené týmito systémami. Možno vzniknú nové právne predpisy, ktoré by stanovili zodpovednosť výrobcov, vývojárov a prevádzkovateľov systémov umelej inteligencie.

  • Ochrana súkromia v metaverzoch: Metaverzy, ktoré sú zdieľanými virtuálnymi prostrediami, by mohli viesť k novým formám narušenia súkromia. Možno vzniknú nové právne predpisy, ktoré by chránili súkromie používateľov v metaverzoch a regulovali zhromažďovanie a používanie ich osobných údajov. Okrem toho veľmi pravdepodobne v tejto súvislosti vzniknú aj osobitné režimy ochranných známok alebo dizajnov produktov, ktoré budú špecificky upravovať právnu ochranu týchto typov duševného vlastníctva v digitálnom priestore.

  • Riešenie sporov v digitálnom priestore: V online prostredí bude stále náročnejšie riešiť spory o duševné vlastníctvo. Možno vzniknú nové platformy pre online riešenie sporov (ODR) a alternatívne metódy riešenia sporov (ADR), ktoré by boli rýchlejšie, lacnejšie a efektívnejšie ako tradičné súdne spory.

  • Expanzia ľudí do vesmíru: Kolonizácia vesmíru, ktorá by sa mohla stať realitou v priebehu nasledujúcich 20 až 30 rokov, so sebou prinesie  množstvo výziev a príležitostí pre právo duševného vlastníctva. radične sa právo duševného vlastníctva vzťahuje na územie konkrétneho štátu. Vo  vesmírnom prostredí bude potrebné prehodnotiť napríklad princíp teritoriality. Kto bude vlastniť duševné vlastníctvo na vynálezy, diela a ochranné známky vytvorené na iných planétach alebo vesmírnych telesách? Budú tieto práva uznávané aj na Zemi? Riešenie týchto výziev si bude vyžadovať úzku medzinárodnú spoluprácu medzi vládami, vesmírnymi agentúrami a súkromným sektorom. Bude dôležité vytvoriť medzinárodné zmluvy a dohody, ktoré by stanovili právny rámec pre ochranu duševného vlastníctva vo vesmíre.Oblasť práva duševného vlastníctva sa bude v najbližších rokoch naďalej vyvíjať a meniť. Právnici a ostatní odborníci budú musieť byť kreatívni a inovatívni, aby dokázali efektívne chrániť duševné vlastníctvo svojich klientov v rýchlo sa meniacom svete. Je dôležité, aby sa aktívne zapájali do diskusie o budúcnosti duševného vlastníctva a pomohli formovať právne predpisy a systémy, ktoré budú chrániť inovácie a podporovať tvorbu v digitálnom a neskôr aj vo vesmírnom veku.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR