Nové výzvy v oblasti práva duševného vlastníctva po roku 2045

Nové výzvy v oblasti Práva Duševného vlastníctva

Právo duševného vlastníctva je jedno z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich sa právnych oblastí a zároveň jednou z najperspektívnejších oblastí vzhľadom na technologický a vedecký pokrok ľudstva. V tomto článku sa stručne pozrieme na to, akým smerom sa bude uberať táto právna oblasti v najbližších 20 až 30 rokoch.

Potenciálne nové typy právnych inštitútov budú:

  • Ochrana genómových dát: Vzhľadom na rastúci pokrok v oblasti genómu bude dôležité chrániť súkromie a vlastníctvo genómových dát. Možno vzniknú nové právne inštitúty, ktoré ľuďom dajú väčšiu kontrolu nad svojimi genómovými dátami a bude určené, ako sa s nimi môže zaobchádzať.

  • Ochrana digitálnych dvojčiat (digital twins): Digitálne dvojčatá sú virtuálne podoby fyzických objektov a systémov. S rastúcou popularitou digitálnych dvojčiat bude dôležité chrániť tieto digitálne podoby napríklad dizajnov, značiek, diel a iných objektov a tiež údaje, ktoré obsahujú. Možno vzniknú nové typy duševného vlastníctva, ako napríklad “digital twin patent” alebo “copyright for digital twin“, ktoré budú mať osobitnú právnu úpravu.

  • Ochrana neurotechnológií: Neurotechnológie sú technológie, ktoré umožňujú interakciu medzi ľudským mozgom a počítačmi. S rastúcim vývojom neurotechnológií bude dôležité chrániť inovácie v tejto oblasti. Možno vzniknú nové typy duševného vlastníctva, ktoré budú osobitne chrániť takéto typy inovácii.


Ďalšie výzvy pre duševné vlastníctvo budúcnosti:

  • Zodpovednosť za umelú inteligenciu: S rastúcou autonómiou systémov umelej inteligencie (AI) bude dôležité určiť, kto je zodpovedný za škody spôsobené týmito systémami. Možno vzniknú nové právne predpisy, ktoré by stanovili zodpovednosť výrobcov, vývojárov a prevádzkovateľov systémov umelej inteligencie.

  • Ochrana súkromia v metaverzoch: Metaverzy, ktoré sú zdieľanými virtuálnymi prostrediami, by mohli viesť k novým formám narušenia súkromia. Možno vzniknú nové právne predpisy, ktoré by chránili súkromie používateľov v metaverzoch a regulovali zhromažďovanie a používanie ich osobných údajov. Okrem toho veľmi pravdepodobne v tejto súvislosti vzniknú aj osobitné režimy ochranných známok alebo dizajnov produktov, ktoré budú špecificky upravovať právnu ochranu týchto typov duševného vlastníctva v digitálnom priestore.

  • Riešenie sporov v digitálnom priestore: V online prostredí bude stále náročnejšie riešiť spory o duševné vlastníctvo. Možno vzniknú nové platformy pre online riešenie sporov (ODR) a alternatívne metódy riešenia sporov (ADR), ktoré by boli rýchlejšie, lacnejšie a efektívnejšie ako tradičné súdne spory.

  • Expanzia ľudí do vesmíru: Kolonizácia vesmíru, ktorá by sa mohla stať realitou v priebehu nasledujúcich 20 až 30 rokov, so sebou prinesie  množstvo výziev a príležitostí pre právo duševného vlastníctva. radične sa právo duševného vlastníctva vzťahuje na územie konkrétneho štátu. Vo  vesmírnom prostredí bude potrebné prehodnotiť napríklad princíp teritoriality. Kto bude vlastniť duševné vlastníctvo na vynálezy, diela a ochranné známky vytvorené na iných planétach alebo vesmírnych telesách? Budú tieto práva uznávané aj na Zemi? Riešenie týchto výziev si bude vyžadovať úzku medzinárodnú spoluprácu medzi vládami, vesmírnymi agentúrami a súkromným sektorom. Bude dôležité vytvoriť medzinárodné zmluvy a dohody, ktoré by stanovili právny rámec pre ochranu duševného vlastníctva vo vesmíre.Oblasť práva duševného vlastníctva sa bude v najbližších rokoch naďalej vyvíjať a meniť. Právnici a ostatní odborníci budú musieť byť kreatívni a inovatívni, aby dokázali efektívne chrániť duševné vlastníctvo svojich klientov v rýchlo sa meniacom svete. Je dôležité, aby sa aktívne zapájali do diskusie o budúcnosti duševného vlastníctva a pomohli formovať právne predpisy a systémy, ktoré budú chrániť inovácie a podporovať tvorbu v digitálnom a neskôr aj vo vesmírnom veku.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Estimated price includes:

This will be the person to whom we will issue invoice by default and also the person who will be the official trademark owner, once the registration is finished.

We will make categorization for you for free.

You can choose more categories for one brand. More categories means more fees. However, most of the brands use only protection in 2 or 3 of these categories. If you need help with the selection, contact us anytime or write your brand products in the next field.

Video, sound, pattern, colour or other type of trademark.

Trademark consisting of figurative and verbal elements.

Trademark consisting of only words or/and symbols.

Trademark protection in the USA.

Trademark protection in all member states of European Union.

Trademark protection in the territory of Slovak republic.

Design is considered to have individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such a user by any design that has been made available to the public before the date of filing of the application for registration. You can contact us for more information.

Your design will be published in the design registry right after formal examination.

Registration may not be possible in this case. Contact us to discuss more options.

The author of the design who will be cited as author in the official registry.

You have written statement from designer that he does not want to be cited as author of the design in official design registry.

Will be displayed in the official registry of designs.

Design protection in all member states of European Union.

Design protection in the territory of Slovak republic.

Contact person:

Billing information:

EUR
EUR