Duševné vlastníctvo a vesmír

Duševné vlastníctvo a vesmír

Intellectual property (IP) law has experienced many challenges accross its existence such as Internet, Artificial Intelligence and Metaverse, but these are just a merely small challenges in comparisson to those ahead of us. Expansion of humankind in the outer space is inevitable and commercialization of this space is already becoming a business category of itself. Where there is a commercialization, there is also an intellectual property involved.

Nové výzvy v oblasti práva duševného vlastníctva

Hlavné právne otázky, týkajúce sa duševného vlastníctva vo vesmíre sú:

  1. Ak firma dosiahla objav vo vesmíre a potom sa rozhodne prihlásiť patent alebo úžitkový vzor na základe tohto objavu, kde by mala táto firma patent prihlásiť?
  2. Ak sa bude ochranná známka používať vo vesmíre, napríklad v budúcich kolóniách na Mesiaci alebo Marse, kde by mal žiadateľ o ochrannú známku požiadať o jej ochranu?
  3. What sort of registry will track trademarks used or registered in space? Will this registry be international and will the trademark protection in space be territory based?
  4. Aký orgán bude určovať pravidlá ochrany duševného vlastníctva vo vesmíre?
  5. Bude existovať osobitná klasifikácia pre tovary alebo služby poskytované vo vesmíre v porovnaní s tými, ktoré sú ponúkané na Zemi?
  6. Kde by sa mala podávať žaloba? Väčšina jurisdikcii používa ako východiskový bod sídlo porušovateľa, ale čo ak sa činnosť zasahujúca do práv odohráva vo vesmíre?

 

Väčšina týchto otázok sa zdá byť situáciami z prostredia sci-fi, ale nakoniec ide o otázky, ktoré bude potrebné zodpovedať, keďže rozvoj podnikateľských aktivít vo vesmíre je na vzostupe a praktické prípady resp. spory v oblasti práva duševného vlastníctva sa môžu vyskytnúť v tejto oblasti už čoskoro.

The obvious solution can be sought in the existing international IP protection system, for instance Madrid system for trademark and Haague system for Dizajn, as these can be amended by a new protocols to allow areas in outer space to become jurisdictions for which protection may be requested. These new jurisdictions may be differentiated for instance there can be one for Moon, another for Mars and so on. There can be a new intergovernmental office established which would administer IP registries for these territories and overlook enforcement of IP rights here. World Intellectual Property Office (WIPO) is the best candidate to start such initiative in the near future.

Nová medzinárodná zmluva o duševnom vlastníctve vo vesmíre

WIPO pravdepodobne pripraví návrh novej medzinárodnej zmluvy, ktorá by upravovala hlavné zásady duševného vlastníctva vo vesmíre, ako sú vznik práv, ich registrácia a vymáhanie v novom priestore. Môžu sa uplatniť aj zásady zo Zmluvy o Antarktíde (1961) a niekoľkých ďalších medzinárodných zmlúv, keďže v týchto zmluvách sú upravené, niektoré podobné právne princípy. Zmluvou by mohli byť zriadené aj inštitúcie, ktoré by mohli mať právomoc nad procesmi súvisiacimi s touto zmluvou. Mohlo by ísť napríklad o úrad, na ktorom by žiadatelia mohli podať prihlášku na registráciu svojich práv duševného vlastníctva (registračný úrad), a tiež úrad, na ktorom by nositelia práv duševného vlastníctva mohli svoje práva uplatňovať a domáhať sa ich určenia, prípadne výkonu (úrad pre výkon práv).

Touto zmluvou možno zriadiť aj virtuálny registračný systém, ktorý by obsahoval databázu, v ktorej by bolo možné zaznamenať uplatňované práva v kozmickom priestore. Išlo by však len o dočasné riešenie, keďže zriadenie takejto databázy nerieši otázky týkajúce sa mechanizmov presadzovania práv a ich ochrany.

Záver

Všetky horeuvedené teórie a návrhy existujú len v teoretickej rovine a preto zatiaľ neexistuje žiaden právny rámec, ktorý by stanovil záväzný plán alebo postup pre vytvorenie systému ochrany duševného vlastníctva vo vesmíre. Mnohé organizácie, ako napríklad INTA a WIPO, už však začali realizovať aktivity smerujúce k vytvoreniu takéhoto systému. Podľa týchto organizácií sa čoskoro dočkáme krátkodobých (2030), strednodobých (2040) a dlhodobých (2050) riešení v tejto oblasti práva duševného vlastníctva, a to na celosvetovej, medzinárodnej úrovni.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR