Duševné vlastníctvo a vesmír

Duševné vlastníctvo a vesmír

Právo duševného vlastníctva zažilo počas svojej existencie množstvo výziev, a to celosvetové zavedenie internetu, rozmach umelej inteligencie a stále sa rozvíjajúci metaverse. Toto sú však len malé výzvy v porovnaní s tými, ktoré sú pred nami. Expanzia ľudstva do vesmíru sa zdá byť čoraz nevyhnuteľnejším krokom v procese rozvoja ľudskej civilizácie a komercializácia tohto priestoru je už teraz na svojom vzostupe. Ochrana duševného vlastníctva má svoje využitie všade tam, kde prebieha obchodná činnosť a preto je prirodzené, že je potrebné riešiť aj právne otázky, ktoré z tejto situácie vyplývajú.

Nové výzvy v oblasti práva duševného vlastníctva

Hlavné právne otázky, týkajúce sa duševného vlastníctva vo vesmíre sú:

  1. Ak firma dosiahla objav vo vesmíre a potom sa rozhodne prihlásiť patent alebo úžitkový vzor na základe tohto objavu, kde by mala táto firma patent prihlásiť?
  2. Ak sa bude ochranná známka používať vo vesmíre, napríklad v budúcich kolóniách na Mesiaci alebo Marse, kde by mal žiadateľ o ochrannú známku požiadať o jej ochranu?
  3. Aký druh registra bude evidovať ochranné známky používané alebo registrované vo vesmíre? Bude tento register medzinárodný a bude ochrana známky vo vesmíre založená na princípe teritoriality?
  4. Aký orgán bude určovať pravidlá ochrany duševného vlastníctva vo vesmíre?
  5. Bude existovať osobitná klasifikácia pre tovary alebo služby poskytované vo vesmíre v porovnaní s tými, ktoré sú ponúkané na Zemi?
  6. Kde by sa mala podávať žaloba? Väčšina jurisdikcii používa ako východiskový bod sídlo porušovateľa, ale čo ak sa činnosť zasahujúca do práv odohráva vo vesmíre?

 

Väčšina týchto otázok sa zdá byť situáciami z prostredia sci-fi, ale nakoniec ide o otázky, ktoré bude potrebné zodpovedať, keďže rozvoj podnikateľských aktivít vo vesmíre je na vzostupe a praktické prípady resp. spory v oblasti práva duševného vlastníctva sa môžu vyskytnúť v tejto oblasti už čoskoro.

Riešenia možno hľadať v existujúcom medzinárodnom systéme ochrany duševného vlastníctva, napríklad v Madridskom systéme pre ochranné známky a Haagskom systéme pre dizajny, keďže tieto systémy možno doplniť novými protokolmi napríklad tak, aby sa oblasti v našom vesmíre mohli stať jurisdikciami, pre ktoré možno žiadať ochranu. Tieto nové jurisdikcie môžu byť diferencované, jedna môže byť zriadená pre Mesiac, druhá pre Mars atď. Môže byť zriadený nový medzinárodný úrad, ktorý by spravoval register práv duševného vlastníctva pre tieto územia a dohliadal na ich presadzovanie. Medzinárodná organizácia pre duševné vlastníctvo (WIPO) je vhodným kandidátom na začatie takejto iniciatívy už v blízkej budúcnosti.

Nová medzinárodná zmluva o duševnom vlastníctve vo vesmíre

WIPO pravdepodobne pripraví návrh novej medzinárodnej zmluvy, ktorá by upravovala hlavné zásady duševného vlastníctva vo vesmíre, ako sú vznik práv, ich registrácia a vymáhanie v novom priestore. Môžu sa uplatniť aj zásady zo Zmluvy o Antarktíde (1961) a niekoľkých ďalších medzinárodných zmlúv, keďže v týchto zmluvách sú upravené, niektoré podobné právne princípy. Zmluvou by mohli byť zriadené aj inštitúcie, ktoré by mohli mať právomoc nad procesmi súvisiacimi s touto zmluvou. Mohlo by ísť napríklad o úrad, na ktorom by žiadatelia mohli podať prihlášku na registráciu svojich práv duševného vlastníctva (registračný úrad), a tiež úrad, na ktorom by nositelia práv duševného vlastníctva mohli svoje práva uplatňovať a domáhať sa ich určenia, prípadne výkonu (úrad pre výkon práv).

Touto zmluvou možno zriadiť aj virtuálny registračný systém, ktorý by obsahoval databázu, v ktorej by bolo možné zaznamenať uplatňované práva v kozmickom priestore. Išlo by však len o dočasné riešenie, keďže zriadenie takejto databázy nerieši otázky týkajúce sa mechanizmov presadzovania práv a ich ochrany.

Záver

Všetky horeuvedené teórie a návrhy existujú len v teoretickej rovine a preto zatiaľ neexistuje žiaden právny rámec, ktorý by stanovil záväzný plán alebo postup pre vytvorenie systému ochrany duševného vlastníctva vo vesmíre. Mnohé organizácie, ako napríklad INTA a WIPO, už však začali realizovať aktivity smerujúce k vytvoreniu takéhoto systému. Podľa týchto organizácií sa čoskoro dočkáme krátkodobých (2030), strednodobých (2040) a dlhodobých (2050) riešení v tejto oblasti práva duševného vlastníctva, a to na celosvetovej, medzinárodnej úrovni.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Estimated price includes:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR