Blog
Prehľad najnovších článkov a noviniek.
Intellectual Property Lawyer EU
Duševné vlastníctvo

Understanding the Role of an Intellectual Property Lawyer in the EU

In today’s fast-paced and interconnected world, intellectual property (IP) has become a valuable asset for individuals and businesses alike. From inventions and creative works to brand identities and trade secrets, protecting intellectual property is crucial to fostering innovation and ensuring fair competition. This is where the expertise of an Intellectual

Read More
Trademark and Music
Uncategorized

The Importance of Design Registration

In a world where design plays a vital role in product differentiation and consumer appeal, securing design registration is crucial for businesses and creators. Design registration provides legal protection for industrial designs, ensuring exclusivity, preventing unauthorized use, and unlocking numerous benefits. In this article, we explore the significance of design

Read More
Uncategorized

Understanding the Different Types of Trademarks & Their Significance

Trademarks play a vital role in distinguishing the goods or services of one entity from those of others. They are an essential tool for brand recognition and protection. Trademarks can take various forms, including logos, designs, and even three-dimensional representations. In this article, we will explore the different types of

Read More
Trademark Registration in EU
Ochranná známka

Trademark Registration in EU

Trademark Registration in EU: What You Need to Know A trademark is a sign that identifies your products or services from those of your competitors. It can be a word, a logo, a shape, a color, a sound, or a combination of these elements. A trademark is part of your

Read More
Uncategorized

Plant Varieties as Intellectual Property

Patent Registration – Safeguarding Your Ideas New plant varieties represent valuable creations resulting from years of dedicated research and breeding efforts. As such, protecting these varieties as intellectual property (IP) is of paramount importance. This article explores the significance of considering plant varieties as intellectual property, the rights of breeders,

Read More
Uncategorized

Patent Registration – Safeguarding Your Ideas

Patent Registration – Safeguarding Your Ideas In today’s fast-paced and competitive world, innovation is the lifeblood of businesses and individuals seeking to make their mark. From groundbreaking products to revolutionary processes, innovative ideas are valuable assets that need protection. This is where patent registration, coupled with professional advice from intellectual

Read More
Uncategorized

Unraveling Intellectual Property: Exploring its Complexities

Unraveling Intellectual Property: Exploring its Complexities Intellectual property (IP) is a multifaceted and ever-evolving field that encompasses a wide range of creative and innovative endeavors. From inventions and artistic works to brand identities and trade secrets, IP forms the bedrock of our modern society. In this article, we will embark

Read More
Uncategorized

Design Protection: A Beginner’s Guide

Design Protection: A Beginner’s Guide In a world driven by innovation and creativity, protecting your design assets is of utmost importance. Design protection provides legal safeguards for your original designs, ensuring that your hard work and ingenuity remain secure. If you’re new to the concept of design protection and unsure

Read More
Uncategorized

Plant Variety Strategies: Boosting Agricultural Innovation

Plant Variety Strategies: Boosting Agricultural Innovation In the dynamic world of agriculture, the development and protection of plant varieties play a crucial role in fostering agricultural innovation. This article explores the significance of plant variety strategies, the role of intellectual property, the rights of breeders, and the invaluable expertise of

Read More

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Estimated price includes:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR