FAQ Plant variety registration in EU

Q1: Is plant variety registration mandatory?

A1: No, it’s not mandatory, but it provides valuable protection and recognition for breeders, encouraging participation.

Q2: How long does the registration process take?

A2: The duration varies, but on average, it takes a few years from the application submission to the official dizajnu.

Q3: Can small-scale breeders afford the registration process?

A3: Yes, the EU has provisions to support small-scale breeders, making the process accessible to a wide range of innovators.

Q4: What happens if a registered variety is found to be unstable over time?

A4: Breeders are responsible for maintaining the stability of their registered varieties. If issues arise, they need to take corrective measures.

Q5: Is plant variety registration only applicable to commercially grown plants?

A5: No, the scope extends to all plant varieties, whether grown commercially or for personal use.

Q6: Are there specific criteria for plant varieties to be eligible for registration?

A6: Yes, varieties must meet criteria like distinctness, uniformity, stability, and market potential to be eligible for registration.

Q7: How can I apply for plant variety registration in the EU?

A7: The application process involves submitting detailed documentation, including evidence of distinctiveness, and a thorough description of the plant. You can also fill in our simple kontaktný formulár and we will help you with the whole process. Or head on to our page dedicated to Registrácia odrody rastlín.

Q8: What legal safeguards exist for registered plant varieties?

A8: Legal safeguards ensure breeders’ intellectual property rights are protected, fostering a culture of innovation and fair competition.

Q9: Can I register plant varieties that have been developed using advanced breeding techniques?

A9: Yes, advanced breeding techniques like CRISPR technology are considered, but they must meet the required criteria for registration.

Q10: What is the role of international regulations in EU plant variety registration?

A10: International regulations play a role in ensuring consistency and facilitating the global exchange of plant varieties, aligning with EU standards.

Whether you’re a seasoned breeder or just starting, these additional FAQs provide more insights into the nuances of Plant Variety Registration in the European Union.

 

 

If you have any further questions regarding the process of the Plant variety registration, feel free to contact us anytime via form, phone or email. Its free!

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR