Právna ochrana odrôd rastlín v SR

Právna ochrana odrôd rastlín v SR

Ochrana odrôd rastlín v Slovenskej republike je dôležitým právnym mechanizmom, ktorý šľachtiteľom poskytuje možnosť na zabezpečenie ich práv k odrodám, ktoré vyšľachtili. Proces získavania právnej ochrany pre odrodu rastlín v Slovensku sa riadi príslušnými právnymi predpismi ako sú napríklad:

  • Zákon č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh,
  • Zákon č. 202/2009 Z.z. o právnej ochrane odrôd rastlín,
  • Nariadenie vlády SR č. 50/2007 Z.z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín,
  • Vyhláška MP SR č. 365/2007 Z.z. z , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní odrodových skúšok pestovaných rastlín,
  • Nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 o právach spoločenstva k odrodám rastlín,
  • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/384 o vhodnosti názvov odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zeleniny,
  • A iné.

 

Registrácia Odrody v Slovenskej Republike

Šľachtiteľ musí začať proces získania právnej ochrany predložením. Tá je následne posúdená a sú vykonané odrodové skúšky. Po úspešnom absolvovaní týchto skúšok a schválení žiadosti získava šľachtiteľ šľachtiteľské osvedčenie. Toto osvedčenie mu poskytuje exkluzívne práva na obchodovanie s danou odrodou.

 

Výhody zastúpenia Advokátom so špecializáciou pre ochranu práv duševného vlastníctva

Mnohí šľachtitelia sa rozhodujú byť zastúpení advokátom so špecializáciou na ochranu práv duševného vlastníctva počas celého procesu získavania právnej ochrany pre ich odrodu. Táto voľba prináša odborný dohľad nad celým procesom a pomáha zabezpečiť, že všetky kroky sú v súlade so zákonnými požiadavkami. Advokát môže poskytnúť cenné poradenstvo ohľadom dokumentácie a zabezpečiť, že žiadosť je komplexne a precízne spracovaná.

 

Princíp Teritoriality v Právnej Ochrane Odrôd Rastlín

Dôležitým aspektom právnej ochrany odrôd rastlín je princíp teritoriality. To znamená, že právna ochrana udelená šľachtiteľovi je obmedzená len na územie, kde bola odroda registrovaná. Inými slovami, šľachtiteľské osvedčenie, ktoré získate prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva, poskytuje exkluzívne práva iba na území Slovenska.

 

Právna Ochrana Odrôd Rastlín v Globálnom Kontexte

V iných častiach sveta existujú odlišné prístupy k právnej ochrane odrôd rastlín. Napríklad, v Austrálii, ochrana odrôd rastlín je poskytovaná prostredníctvom Plant Breeder’s Rights (PBR) Act. V Spojených štátoch, je to systém Plant Variety Protection (PVP). Každý systém má svoje vlastné špecifiká a a iné postupy.

 

Zhrnutie

Ochrana odrôd rastlín v Slovenskej republike je komplexným procesom, ktorý vyžaduje dôkladný prístup a dodržiavanie legislatívy. Zvolenie si advokáta so špecializáciou na ochranu práv duševného vlastníctva môže byť vhodným krokom pre šľachtiteľov, ktorí chcú maximalizovať šance úspešnej registrácie ich odrody.

S celým procesom registrácie Vám radi pomôžeme a budeme Vás ním sprevádzať počas všetkých štádii tohto procesu. Pre viac informácii ohľadom možnosti registrácie odrody a jej právnej ochrany nás kedykoľvek kontaktujte na info@akspila.com alebo na tel. č. 0944 237 985.

 

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR