Právna ochrana odrôd rastlín v SR

Právna ochrana odrôd rastlín v SR

Ochrana odrôd rastlín v Slovenskej republike je dôležitým právnym mechanizmom, ktorý šľachtiteľom poskytuje možnosť na zabezpečenie ich práv k odrodám, ktoré vyšľachtili. Proces získavania právnej ochrany pre odrodu rastlín v Slovensku sa riadi príslušnými právnymi predpismi ako sú napríklad:

  • Zákon č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh,
  • Zákon č. 202/2009 Z.z. o právnej ochrane odrôd rastlín,
  • Nariadenie vlády SR č. 50/2007 Z.z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín,
  • Vyhláška MP SR č. 365/2007 Z.z. z , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní odrodových skúšok pestovaných rastlín,
  • Nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 o právach spoločenstva k odrodám rastlín,
  • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/384 o vhodnosti názvov odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zeleniny,
  • A iné.

 

Registrácia Odrody v Slovenskej Republike

Šľachtiteľ musí začať proces získania právnej ochrany predložením. Tá je následne posúdená a sú vykonané odrodové skúšky. Po úspešnom absolvovaní týchto skúšok a schválení žiadosti získava šľachtiteľ šľachtiteľské osvedčenie. Toto osvedčenie mu poskytuje exkluzívne práva na obchodovanie s danou odrodou.

 

Výhody zastúpenia Advokátom so špecializáciou pre ochranu práv duševného vlastníctva

Mnohí šľachtitelia sa rozhodujú byť zastúpení advokátom so špecializáciou na ochranu práv duševného vlastníctva počas celého procesu získavania právnej ochrany pre ich odrodu. Táto voľba prináša odborný dohľad nad celým procesom a pomáha zabezpečiť, že všetky kroky sú v súlade so zákonnými požiadavkami. Advokát môže poskytnúť cenné poradenstvo ohľadom dokumentácie a zabezpečiť, že žiadosť je komplexne a precízne spracovaná.

 

Princíp Teritoriality v Právnej Ochrane Odrôd Rastlín

Dôležitým aspektom právnej ochrany odrôd rastlín je princíp teritoriality. To znamená, že právna ochrana udelená šľachtiteľovi je obmedzená len na územie, kde bola odroda registrovaná. Inými slovami, šľachtiteľské osvedčenie, ktoré získate prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva, poskytuje exkluzívne práva iba na území Slovenska.

 

Právna Ochrana Odrôd Rastlín v Globálnom Kontexte

V iných častiach sveta existujú odlišné prístupy k právnej ochrane odrôd rastlín. Napríklad, v Austrálii, ochrana odrôd rastlín je poskytovaná prostredníctvom Plant Breeder’s Rights (PBR) Act. V Spojených štátoch, je to systém Plant Variety Protection (PVP). Každý systém má svoje vlastné špecifiká a a iné postupy.

 

Zhrnutie

Ochrana odrôd rastlín v Slovenskej republike je komplexným procesom, ktorý vyžaduje dôkladný prístup a dodržiavanie legislatívy. Zvolenie si advokáta so špecializáciou na ochranu práv duševného vlastníctva môže byť vhodným krokom pre šľachtiteľov, ktorí chcú maximalizovať šance úspešnej registrácie ich odrody.

S celým procesom registrácie Vám radi pomôžeme a budeme Vás ním sprevádzať počas všetkých štádii tohto procesu. Pre viac informácii ohľadom možnosti registrácie odrody a jej právnej ochrany nás kedykoľvek kontaktujte na info@akspila.com alebo na tel. č. 0944 237 985.

 

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Estimated price includes:

This will be the person to whom we will issue invoice by default and also the person who will be the official trademark owner, once the registration is finished.

We will make categorization for you for free.

You can choose more categories for one brand. More categories means more fees. However, most of the brands use only protection in 2 or 3 of these categories. If you need help with the selection, contact us anytime or write your brand products in the next field.

Video, sound, pattern, colour or other type of trademark.

Trademark consisting of figurative and verbal elements.

Trademark consisting of only words or/and symbols.

Trademark protection in the USA.

Trademark protection in all member states of European Union.

Trademark protection in the territory of Slovak republic.

Design is considered to have individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such a user by any design that has been made available to the public before the date of filing of the application for registration. You can contact us for more information.

Your design will be published in the design registry right after formal examination.

Registration may not be possible in this case. Contact us to discuss more options.

The author of the design who will be cited as author in the official registry.

You have written statement from designer that he does not want to be cited as author of the design in official design registry.

Will be displayed in the official registry of designs.

Design protection in all member states of European Union.

Design protection in the territory of Slovak republic.

Contact person:

Billing information:

EUR
EUR