Registrácia Vinohradu
Povinná registrácia vinohradníkov, vinárov a vinohradu s pomocou právnika

Potrebujete poradiť?

Registrácia Vinohradu

V podmienkach Slovenskej republiky je vinohradníkom fyzická alebo právnická osoba, ktorá pestuje vinič, vyrába alebo uvádza na trh hrozno, odrezky, vrúble, viničové sadenice, vysádza a ošetruje vinohrady. Vinohradník je povinný byť zaregistrovaný vo Vinohradníckom registri ak spĺňa aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:

Čo vám ponúkame

V našej praxi veríme, že každá poctivá práca sa vypláca, a každý výsledok takej práce je potrebné právne zabezpečiť. Preto každý prípad, ktorým sa zaoberáme riešime s náležitou starostlivosťou. Prípady týkajúce sa vinohradníctva a prírody riešime obzvlášť citlivo a zameriavame sa na dosiahnutie klientom požadovaného výsledku. Spolupráca s nami prináša viacero benefitov:

Áno, registrácia je dostupná pre fyzické ako aj právnické osoby.

Áno, registrácia je dostupná pre fyzické ako aj právnické osoby.

Pre viac informácii k téme registrácie vinohradov alebo vinohradníkov nás kedykoľvek kontaktujte telefonicky na 0944237985 alebo emailom na info@akspila.com

Hlavná platná legislatíva k tejto oblasti je:

Zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 313/2009 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

Áno, vieme za vás nahlásiť príslušnú zmenu vo Vinohradníckom registri.

Kedykoľvek nás kontaktujte, a to či už emailom na info@akspila.com alebo telefonicky na 0944237985.

Áno, viac informácii o registrácii nových odrôd rastlín nájdete na tomto odkaze.

Podľa platnej právnej úpravy sa za vinohradníka považuje fyzická alebo právnická osoba, ktorá pestuje vinič, vyrába alebo uvádza na trh hrozno, odrezky, vrúble, viničové sadenice, vysádza a ošetruje vinohrady.

Vinárom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába a uvádza na trh vinárske produkty.

Vinár je povinný registrovať sa ak vyrába a uvádza vinárske produkty na trh, spolu so žiadosťou o registráciu podáva aj oznámenie o začatí výroby vinárskych produktov

Vinár je povinný hlásiť:

  • výrobu vína a muštu – termín doručenia do 10.12. (stav k 30.11.),
  • stavy zásob vína a muštu – termín doručenia do 7.9. (stav k 31.7.) a do 10.12. (stav k 30.11.),
  • množstvo použitých cibéb, ak ide o tokajské vína – termín doručenia do 31.7.

Vinohradník je povinný hlásiť nasledovné:

  • zmeny vo vinohrade (vinohradnícka plocha) – vyklčovanie, doplnený o súhlas vlastníka pozemku s vyklčovaním vinohradu, keď vinič vysadil vlastník pozemku, hlásenie o vyklčovaní vinohradu,
  • zmeny vo vinohrade (odrodová skladba, vedenie, spon), hlásenie o zmene v registrácii vinohradu,
  • prevod vinohradu (zmena vlastníka vinohradníckej plochy), hlásenie o zmene v registrácii vinohradu, prílohou k hláseniu je aktuálny výpis z listu vlastníctva katastra nehnuteľností k vinohradu, ktorý je predmetom hlásenia,
  • užívanie vinohradu (zmena užívateľa vinohradníckej plochy), hlásenie o zmene v registrácii vinohradu, prílohou k hláseniu je v prípade zmeny nájomcu kópia nájomnej zmluvy k vinohradu, ktorý je predmetom hlásenia,
  • úrodu hrozna a jeho použitie, ak zberá hrozno na účely uvádzania na trh – termín doručenia do 10.12. (stav k 30.11.).

 

a to všetko do 30 dní odo dňa vzniku udalosti, prostredníctvom svojho zástupcu alebo priamo, Vinohradníckemu registru.

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Estimated price includes:

This will be the person to whom we will issue invoice by default and also the person who will be the official trademark owner, once the registration is finished.

We will make categorization for you for free.

You can choose more categories for one brand. More categories means more fees. However, most of the brands use only protection in 2 or 3 of these categories. If you need help with the selection, contact us anytime or write your brand products in the next field.

Video, sound, pattern, colour or other type of trademark.

Trademark consisting of figurative and verbal elements.

Trademark consisting of only words or/and symbols.

Trademark protection in the USA.

Trademark protection in all member states of European Union.

Trademark protection in the territory of Slovak republic.

Design is considered to have individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such a user by any design that has been made available to the public before the date of filing of the application for registration. You can contact us for more information.

Your design will be published in the design registry right after formal examination.

Registration may not be possible in this case. Contact us to discuss more options.

The author of the design who will be cited as author in the official registry.

You have written statement from designer that he does not want to be cited as author of the design in official design registry.

Will be displayed in the official registry of designs.

Design protection in all member states of European Union.

Design protection in the territory of Slovak republic.

Contact person:

Billing information:

EUR
EUR