Registrácia Vinohradu
Povinná registrácia vinohradníkov, vinárov a vinohradu s pomocou právnika

Potrebujete poradiť?

Registrácia Vinohradu

V podmienkach Slovenskej republiky je vinohradníkom fyzická alebo právnická osoba, ktorá pestuje vinič, vyrába alebo uvádza na trh hrozno, odrezky, vrúble, viničové sadenice, vysádza a ošetruje vinohrady. Vinohradník je povinný byť zaregistrovaný vo Vinohradníckom registri ak spĺňa aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:

Čo vám ponúkame

V našej praxi veríme, že každá poctivá práca sa vypláca, a každý výsledok takej práce je potrebné právne zabezpečiť. Preto každý prípad, ktorým sa zaoberáme riešime s náležitou starostlivosťou. Prípady týkajúce sa vinohradníctva a prírody riešime obzvlášť citlivo a zameriavame sa na dosiahnutie klientom požadovaného výsledku. Spolupráca s nami prináša viacero benefitov:

Áno, registrácia je dostupná pre fyzické ako aj právnické osoby.

Áno, registrácia je dostupná pre fyzické ako aj právnické osoby.

Pre viac informácii k téme registrácie vinohradov alebo vinohradníkov nás kedykoľvek kontaktujte telefonicky na 0944237985 alebo emailom na info@akspila.com

Hlavná platná legislatíva k tejto oblasti je:

Zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 313/2009 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

Áno, vieme za vás nahlásiť príslušnú zmenu vo Vinohradníckom registri.

Kedykoľvek nás kontaktujte, a to či už emailom na info@akspila.com alebo telefonicky na 0944237985.

Áno, viac informácii o registrácii nových odrôd rastlín nájdete na tomto odkaze.

Podľa platnej právnej úpravy sa za vinohradníka považuje fyzická alebo právnická osoba, ktorá pestuje vinič, vyrába alebo uvádza na trh hrozno, odrezky, vrúble, viničové sadenice, vysádza a ošetruje vinohrady.

Vinárom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába a uvádza na trh vinárske produkty.

Vinár je povinný registrovať sa ak vyrába a uvádza vinárske produkty na trh, spolu so žiadosťou o registráciu podáva aj oznámenie o začatí výroby vinárskych produktov

Vinár je povinný hlásiť:

  • výrobu vína a muštu – termín doručenia do 10.12. (stav k 30.11.),
  • stavy zásob vína a muštu – termín doručenia do 7.9. (stav k 31.7.) a do 10.12. (stav k 30.11.),
  • množstvo použitých cibéb, ak ide o tokajské vína – termín doručenia do 31.7.

Vinohradník je povinný hlásiť nasledovné:

  • zmeny vo vinohrade (vinohradnícka plocha) – vyklčovanie, doplnený o súhlas vlastníka pozemku s vyklčovaním vinohradu, keď vinič vysadil vlastník pozemku, hlásenie o vyklčovaní vinohradu,
  • zmeny vo vinohrade (odrodová skladba, vedenie, spon), hlásenie o zmene v registrácii vinohradu,
  • prevod vinohradu (zmena vlastníka vinohradníckej plochy), hlásenie o zmene v registrácii vinohradu, prílohou k hláseniu je aktuálny výpis z listu vlastníctva katastra nehnuteľností k vinohradu, ktorý je predmetom hlásenia,
  • užívanie vinohradu (zmena užívateľa vinohradníckej plochy), hlásenie o zmene v registrácii vinohradu, prílohou k hláseniu je v prípade zmeny nájomcu kópia nájomnej zmluvy k vinohradu, ktorý je predmetom hlásenia,
  • úrodu hrozna a jeho použitie, ak zberá hrozno na účely uvádzania na trh – termín doručenia do 10.12. (stav k 30.11.).

 

a to všetko do 30 dní odo dňa vzniku udalosti, prostredníctvom svojho zástupcu alebo priamo, Vinohradníckemu registru.

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR