Licencia na predaj alkoholu

Licencia na predaj alkoholu

Chcete podnikať v oblasti, ktorá zahŕňa predaj alkoholu (spotrebiteľských balení liehu)? Či už ste kaviareň, reštaurácia, krčma, bar alebo bufet, na predaj alkoholu spravidla potrebujete povolenie od colného úradu, živnostenské oprávnenie na obchodnú činnosť a splnenie niektorých ďalších podmienok, ktoré vyžaduje zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj alkoholu sa podáva na miestne príslušný colný úrad a musí obsahovať najmä:

 • identifikačné údaje žiadateľa,
 • adresu umiestnenia prevádzkarne, v ktorej sa bude alkohol predávať (pokiaľ je odlišná od sídla žiadateľa),
 • zoznam majetkovo a personálne prepojených osôb žiadateľa,
 • údaje pre vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa a jeho štatutára.

Ako dlho trvá vydanie povolenia na predaj alkoholu colnému úradu?

Colný úrad má na vydanie povolenia 30 dní odo dňa podania kompletnej žiadosti. S nami však máte istotu, že bude žiadosť podaná s odbornou starostlivosťou a v čo najskoršom čase.

Aké sú povinnosti osoby, ktorej bolo vydané povolenie na predaj alkoholu?

Zákon stanovuje, okrem iných, niekoľko základných povinností, ktoré ste povinní spĺňať, ak chcete legálne alkohol predávať bez ďalších komplikácii:

 • predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia,
 • oznámiť každú zmenu skutočností a údajov týkajúcu sa zmeny identifikačných údajov
  alebo zmeny adresy prevádzky colnému úradu do 30 dní odo dňa kedy k zmene došlo a oznámiť vstup do likvidácie, konkurzu a pod. colnému úradu do 15 dní, 
 • lieh v spotrebiteľskom balení nakupovať, alebo inak odoberať na účel
  ďalšieho predaja v rámci podnikateľskej činnosti, len od osoby, ktorej colný úrad vydal oprávnenie na
  distribúciu,
 • Držiteľ povolenia je povinný mať v prevádzkarni k dispozícii doklady o nákupe a predaji
  spotrebiteľského balenia alebo ich kópie k aktuálnemu stavu zásob spotrebiteľského balenia, ktoré sa
  nachádza v prevádzkarni. Držiteľ povolenia je povinný uchovávať evidenciu päť rokov.

 

ŽIADOSŤ PODÁME ZA VÁS

Ak sa nechcete zaoberať formalitami a papierovačkami, žiadosť spracujeme a podáme za vás elektronicky, čo vám ušetri mnoho drahocenného času a niekedy aj čakania na reakciu colného úradu.

Cena služby je 170 EUR a nenavyšuje sa o žiadne ďalšie skryté servisné poplatky.

V prípade záujmu o naše služby pri podaní žiadosti o vydanie povolenia na predaj alkoholu nás kedykoľvek kontaktujte na info@akspila.com alebo telefonicky na 0944237985. Celý proces je možné bezproblémovo riešiť aj na diaľku.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Estimated price includes:

This will be the person to whom we will issue invoice by default and also the person who will be the official trademark owner, once the registration is finished.

We will make categorization for you for free.

You can choose more categories for one brand. More categories means more fees. However, most of the brands use only protection in 2 or 3 of these categories. If you need help with the selection, contact us anytime or write your brand products in the next field.

Video, sound, pattern, colour or other type of trademark.

Trademark consisting of figurative and verbal elements.

Trademark consisting of only words or/and symbols.

Trademark protection in the USA.

Trademark protection in all member states of European Union.

Trademark protection in the territory of Slovak republic.

Design is considered to have individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such a user by any design that has been made available to the public before the date of filing of the application for registration. You can contact us for more information.

Your design will be published in the design registry right after formal examination.

Registration may not be possible in this case. Contact us to discuss more options.

The author of the design who will be cited as author in the official registry.

You have written statement from designer that he does not want to be cited as author of the design in official design registry.

Will be displayed in the official registry of designs.

Design protection in all member states of European Union.

Design protection in the territory of Slovak republic.

Contact person:

Billing information:

EUR
EUR