Licencia na predaj alkoholu

Licencia na predaj alkoholu

Chcete podnikať v oblasti, ktorá zahŕňa predaj alkoholu (spotrebiteľských balení liehu)? Či už ste kaviareň, reštaurácia, krčma, bar alebo bufet, na predaj alkoholu spravidla potrebujete povolenie od colného úradu, živnostenské oprávnenie na obchodnú činnosť a splnenie niektorých ďalších podmienok, ktoré vyžaduje zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj alkoholu sa podáva na miestne príslušný colný úrad a musí obsahovať najmä:

 • identifikačné údaje žiadateľa,
 • adresu umiestnenia prevádzkarne, v ktorej sa bude alkohol predávať (pokiaľ je odlišná od sídla žiadateľa),
 • zoznam majetkovo a personálne prepojených osôb žiadateľa,
 • údaje pre vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa a jeho štatutára.

Ako dlho trvá vydanie povolenia na predaj alkoholu colnému úradu?

Colný úrad má na vydanie povolenia 30 dní odo dňa podania kompletnej žiadosti. S nami však máte istotu, že bude žiadosť podaná s odbornou starostlivosťou a v čo najskoršom čase.

Aké sú povinnosti osoby, ktorej bolo vydané povolenie na predaj alkoholu?

Zákon stanovuje, okrem iných, niekoľko základných povinností, ktoré ste povinní spĺňať, ak chcete legálne alkohol predávať bez ďalších komplikácii:

 • predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia,
 • oznámiť každú zmenu skutočností a údajov týkajúcu sa zmeny identifikačných údajov
  alebo zmeny adresy prevádzky colnému úradu do 30 dní odo dňa kedy k zmene došlo a oznámiť vstup do likvidácie, konkurzu a pod. colnému úradu do 15 dní, 
 • lieh v spotrebiteľskom balení nakupovať, alebo inak odoberať na účel
  ďalšieho predaja v rámci podnikateľskej činnosti, len od osoby, ktorej colný úrad vydal oprávnenie na
  distribúciu,
 • Držiteľ povolenia je povinný mať v prevádzkarni k dispozícii doklady o nákupe a predaji
  spotrebiteľského balenia alebo ich kópie k aktuálnemu stavu zásob spotrebiteľského balenia, ktoré sa
  nachádza v prevádzkarni. Držiteľ povolenia je povinný uchovávať evidenciu päť rokov.

 

ŽIADOSŤ PODÁME ZA VÁS

Ak sa nechcete zaoberať formalitami a papierovačkami, žiadosť spracujeme a podáme za vás elektronicky, čo vám ušetri mnoho drahocenného času a niekedy aj čakania na reakciu colného úradu.

Cena služby je 170 EUR a nenavyšuje sa o žiadne ďalšie skryté servisné poplatky.

V prípade záujmu o naše služby pri podaní žiadosti o vydanie povolenia na predaj alkoholu nás kedykoľvek kontaktujte na info@akspila.com alebo telefonicky na 0944237985. Celý proces je možné bezproblémovo riešiť aj na diaľku.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR