Právna ochrana knihy

Kniha a duševné vlastníctvo

Aj keď sa mnohým ľuďom zdá byť odpoveď na otázku “Čo chráni moju knihu?” úplne zrejmá, a ihneď im napadne odpoveď “Autorské právo”, v praxi to nemusí byť celkom pravda. Keďže kniha je komplexným dielom a produktom pozostávajúcim z viacerých diel a prvkov, možno z pohľadu práva chrániť jej jednotlivé prvky rôznymi spôsobmi. Tento článok sa bude zaoberať niektorými bežnými ale hlavne viacerými unikátnymi spôsobmi právnej ochrany knihy, ktoré autori po svete využívajú na ochranu dizajnu obálky, dizajnu vnútornej časti knihy, špecifického rozloženia prvkov v knihe, osobitného tvaru knihy, loga knižnej série a iných ďalších prvkov, ktoré sú bežnou súčasťou knihy.

Dizajn

Dizajn je osobitným druhom duševného vlastníctva, ktorý možno chrániť samostatným spôsobom popri autorskom práve, ochrannej známke, patente a iných. Jeho úlohou je, v skratke, poskytnúť majiteľovi registrovaného dizajnu monopol pri používaní dizajnu konkrétneho výrobku, čo sa týka jeho tvaru, kontúr, rozloženia, štruktúry, línii alebo zdobenia.

Pri knihe možno dizajn využiť pri ochrane napríklad nasledovných prvkov:

Dizajn obálky
Príklad reg. dizajn v EÚ č. 008814016-0002:

Dizajn zovňajšku
Príklad reg. dizajn v EÚ č. 008912661-0001:

Dizajn vnútra knihy
Príklad reg. dizajn v EÚ č. 001713512-0001:

Príklad reg. dizajn v EÚ č. 001703067-0006 a 001703067-0007:

Špecifický tvar knihy
Príklad reg. dizajn v EÚ č. 003070804-0001:

Ochranná známka

Zatiaľ čo dizajn chráni spravidla vonkajšie vizuálne prvky konkrétneho výrobku, v tomto prípade knihy, ochranná známka môže chrániť širokú škálu výrobkov alebo služieb, ktoré chráni. Napríklad si zoberme celosvetovo známu knižnú sériu The Wheel of Time od autora Roberta Jordana. Tento názov série je registrovaný ako ochranná známka vo viacerých krajinách sveta, a to napríklad pre filmy, knihy, zábavu, videohry, šperky a iné. Vďaka tomu má majiteľ ochrannej známky monopol pri používaní označenia The Wheel of Time pre tieto služby a výrobky.

Ochrannou známkou možno pri knihe chrániť najmä:

  • Názov knižnej série
  • Meno fiktívnej postavy (ak chcete predávať napríklad miniatúry postáv, tričká s menami postáv alebo hračky)
  • Názov fiktívneho miesta (príkladom môže byť svetoznámy hrad Hogwarts, teda Rokfort z knižnej série Harry Potter)

 

Získanie známkovej ochrany je s pomocou advokáta pre vás relatívne časovo a finančne nenáročný proces, ktorý vám vie zabezpečiť veľký rozsah práv a možnosť používať ochranný symbol ®. Ak máte záujem o získanie ochrannej známky, kedykoľvek nás kontaktujte.

Autorské právo

Napriek tomu, že autorské právo podľa nášho právneho poriadku vzniká automaticky v prípade knihy jej zapísaním do podoby vnímateľnej zmyslami (napríklad v elektronickej alebo listinnej podobe), tak v niektorých krajinách táto ochrana nie je postačujúca. V Spojených štátoch, Indii a ďalších krajinách sa na priznanie ochrany autorským právom vyžaduje registrácia autorského práva v osobitnom registri. Niektoré krajiny tiež nerozširujú autorskú ochranu na mená postáv alebo názov knihy.

Aj z horeuvedených dôvodov je potrebné vnímať autorskoprávnu ochranu kníh komplexne a individuálne pri každom konkrétnom prípade a zámere autora.

Zhrnutie

Kniha je z pohľadu práva komplexným dielom, ktoré v sebe zahŕňa viacero prvkov, ktoré vyžadujú samostatnú pozornosť  týkajúcu sa ich právnej ochrany. Je zrejmé, že nie každý autor knihy bude chcieť mať svoju knihu chránenú všetkými právne dostupnými spôsobmi, avšak tento článok má za cieľ poukázať na to, aké rôzne spôsoby ochrany knihy a jej jednotlivých prvkov existujú. Každý z horeuvedených spôsobov ochrany má svoj zmysel v určitých situáciách a za určitých osobnosti a môže autorom kníh pomôcť dosiahnuť ich ciele. Či už ide o to udržať si monopol pri predaji špeciálneho tvaru či dizajnu knihy alebo možnosti výhradného predaja figúriek postáv z vlastnej knihy, právo tu má vždy spôsob, akým môže autor svoje dielo ochrániť.

V prípade záujmu o právne poradenstvo pri ochrane knihy alebo iných produktov nás kedykoľvek bezplatne kontaktujte.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Estimated price includes:

This will be the person to whom we will issue invoice by default and also the person who will be the official trademark owner, once the registration is finished.

We will make categorization for you for free.

You can choose more categories for one brand. More categories means more fees. However, most of the brands use only protection in 2 or 3 of these categories. If you need help with the selection, contact us anytime or write your brand products in the next field.

Video, sound, pattern, colour or other type of trademark.

Trademark consisting of figurative and verbal elements.

Trademark consisting of only words or/and symbols.

Trademark protection in the USA.

Trademark protection in all member states of European Union.

Trademark protection in the territory of Slovak republic.

Design is considered to have individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such a user by any design that has been made available to the public before the date of filing of the application for registration. You can contact us for more information.

Your design will be published in the design registry right after formal examination.

Registration may not be possible in this case. Contact us to discuss more options.

The author of the design who will be cited as author in the official registry.

You have written statement from designer that he does not want to be cited as author of the design in official design registry.

Will be displayed in the official registry of designs.

Design protection in all member states of European Union.

Design protection in the territory of Slovak republic.

Contact person:

Billing information:

EUR
EUR