Právna ochrana knihy

Kniha a duševné vlastníctvo

Aj keď sa mnohým ľuďom zdá byť odpoveď na otázku “Čo chráni moju knihu?” úplne zrejmá, a ihneď im napadne odpoveď “Autorské právo”, v praxi to nemusí byť celkom pravda. Keďže kniha je komplexným dielom a produktom pozostávajúcim z viacerých diel a prvkov, možno z pohľadu práva chrániť jej jednotlivé prvky rôznymi spôsobmi. Tento článok sa bude zaoberať niektorými bežnými ale hlavne viacerými unikátnymi spôsobmi právnej ochrany knihy, ktoré autori po svete využívajú na ochranu dizajnu obálky, dizajnu vnútornej časti knihy, špecifického rozloženia prvkov v knihe, osobitného tvaru knihy, loga knižnej série a iných ďalších prvkov, ktoré sú bežnou súčasťou knihy.

Dizajn

Dizajn je osobitným druhom duševného vlastníctva, ktorý možno chrániť samostatným spôsobom popri autorskom práve, ochrannej známke, patente a iných. Jeho úlohou je, v skratke, poskytnúť majiteľovi registrovaného dizajnu monopol pri používaní dizajnu konkrétneho výrobku, čo sa týka jeho tvaru, kontúr, rozloženia, štruktúry, línii alebo zdobenia.

Pri knihe možno dizajn využiť pri ochrane napríklad nasledovných prvkov:

Dizajn obálky
Príklad reg. dizajn v EÚ č. 008814016-0002:

Dizajn zovňajšku
Príklad reg. dizajn v EÚ č. 008912661-0001:

Dizajn vnútra knihy
Príklad reg. dizajn v EÚ č. 001713512-0001:

Príklad reg. dizajn v EÚ č. 001703067-0006 a 001703067-0007:

Špecifický tvar knihy
Príklad reg. dizajn v EÚ č. 003070804-0001:

Ochranná známka

Zatiaľ čo dizajn chráni spravidla vonkajšie vizuálne prvky konkrétneho výrobku, v tomto prípade knihy, ochranná známka môže chrániť širokú škálu výrobkov alebo služieb, ktoré chráni. Napríklad si zoberme celosvetovo známu knižnú sériu The Wheel of Time od autora Roberta Jordana. Tento názov série je registrovaný ako ochranná známka vo viacerých krajinách sveta, a to napríklad pre filmy, knihy, zábavu, videohry, šperky a iné. Vďaka tomu má majiteľ ochrannej známky monopol pri používaní označenia The Wheel of Time pre tieto služby a výrobky.

Ochrannou známkou možno pri knihe chrániť najmä:

  • Názov knižnej série
  • Meno fiktívnej postavy (ak chcete predávať napríklad miniatúry postáv, tričká s menami postáv alebo hračky)
  • Názov fiktívneho miesta (príkladom môže byť svetoznámy hrad Hogwarts, teda Rokfort z knižnej série Harry Potter)

 

Získanie známkovej ochrany je s pomocou advokáta pre vás relatívne časovo a finančne nenáročný proces, ktorý vám vie zabezpečiť veľký rozsah práv a možnosť používať ochranný symbol ®. Ak máte záujem o získanie ochrannej známky, kedykoľvek nás kontaktujte.

Autorské právo

Napriek tomu, že autorské právo podľa nášho právneho poriadku vzniká automaticky v prípade knihy jej zapísaním do podoby vnímateľnej zmyslami (napríklad v elektronickej alebo listinnej podobe), tak v niektorých krajinách táto ochrana nie je postačujúca. V Spojených štátoch, Indii a ďalších krajinách sa na priznanie ochrany autorským právom vyžaduje registrácia autorského práva v osobitnom registri. Niektoré krajiny tiež nerozširujú autorskú ochranu na mená postáv alebo názov knihy.

Aj z horeuvedených dôvodov je potrebné vnímať autorskoprávnu ochranu kníh komplexne a individuálne pri každom konkrétnom prípade a zámere autora.

Zhrnutie

Kniha je z pohľadu práva komplexným dielom, ktoré v sebe zahŕňa viacero prvkov, ktoré vyžadujú samostatnú pozornosť  týkajúcu sa ich právnej ochrany. Je zrejmé, že nie každý autor knihy bude chcieť mať svoju knihu chránenú všetkými právne dostupnými spôsobmi, avšak tento článok má za cieľ poukázať na to, aké rôzne spôsoby ochrany knihy a jej jednotlivých prvkov existujú. Každý z horeuvedených spôsobov ochrany má svoj zmysel v určitých situáciách a za určitých osobnosti a môže autorom kníh pomôcť dosiahnuť ich ciele. Či už ide o to udržať si monopol pri predaji špeciálneho tvaru či dizajnu knihy alebo možnosti výhradného predaja figúriek postáv z vlastnej knihy, právo tu má vždy spôsob, akým môže autor svoje dielo ochrániť.

V prípade záujmu o právne poradenstvo pri ochrane knihy alebo iných produktov nás kedykoľvek bezplatne kontaktujte.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR