Ako právne chrániť vyšľachtenú odrodu rastlín?

Ako právne chrániť vyšľachtenú odrodu rastlín?

Šľachtenie rastlín je náročný proces, ktorý si vyžaduje roky práce a odborných vedomostí. Keď sa šľachtiteľovi podarí vyšľachtiť novú odrodu rastlín, je dôležité ju chrániť pred neoprávneným využívaním.

V Slovenskej republike, ako aj v Európskej únii, sa ochrana odrôd rastlín riadi na medzinárodnoprávnej úrovni Dohovorom o ochrane nových odrôd rastlín (UPOV). Tento dohovor definuje novú odrodu rastlín ako odrodu, ktorá sa líši od všetkých predchádzajúcich odrôd známych pred podaním žiadosti o registráciu.

Ochrana odrody rastlín sa poskytuje prostredníctvom šľachtiteľského osvedčenia. Šľachtiteľské osvedčenie je verejná listina, ktorá vydáva príslušný orgán štátnej správy. Šľachtiteľské osvedčenie udeľuje šľachtiteľovi výlučné práva na hospodárske využívanie vyšľachtenej odrody rastlín.

Ako získať šľachtiteľské osvedčenie?

Žiadosť o registráciu odrody rastlín sa podáva príslušnému orgánu štátnej správy. Žiadosť musí obsahovať nasledujúce náležitosti:

  • Názov odrody
  • Popis odrody
  • Výkaz o odlišnosti, jednotnosti a stálosti odrody
  • Správu o pôvode odrody

O registrácii odrody rozhoduje príslušný orgán štátnej správy na základe posúdenia splnenia podmienok pre registráciu. Ak je žiadosť o registráciu odrody rastlín schválená, vydá sa šľachtiteľské osvedčenie.

Trvanie právnej ochrany

Právna ochrana odrody rastlín sa poskytuje na dobu 25 rokov. V prípade stromov, viniča, ovocných stromov a okrasných drevín sa právna ochrana poskytuje na dobu 30 rokov.

Ako sa vyhnúť porušeniu práv šľachtiteľov rastlín?

Práva šľachtiteľov rastlín je možné porušiť niekoľkými spôsobmi, napríklad:

  • neoprávneným rozmnožovaním vyšľachtenej odrody rastlín
  • neoprávneným používaním vyšľachtenej odrody rastlín
  • neoprávneným predajom alebo ponukou na predaj vyšľachtenej odrody rastlín

 

Ak dôjde k porušeniu práv šľachtiteľov rastlín, môže sa šľachtiteľ domáhať svojich práv napríklad podaním žaloby na súde. Súd môže v prípade porušenia práv šľachtiteľov rastlín uložiť povinnosť nahradiť škodu, zákaz ďalšieho porušovania práv alebo iné opatrenia.

Záver

Ochrana vyšľachtených odrôd rastlín je dôležitá pre šľachtiteľov rastlín, aby mohli získať odmeu za svoju prácu a energiu investovanú do šlachtenia novej odrody. Šľachtiteľské osvedčenie poskytuje šľachtiteľovi výlučné práva na hospodárske využívanie vyšľachtenej odrody rastlín. Ide preto o podobný princíp, ako poznáme pri udeľovaní patentov k vynálezom. Tieto práva je potrebné chrániť pred neoprávneným využívaním tak, aby šlachtiteľ mal ďalšiu motiváciu svoju odrodu vylepšovať a mať k jej používaniu výhradné práva.

V prípade ak máte záujem o poradenstvo v tejto oblasti práva, radi Vám pomôžeme. Úvodná konzultácia je zdarma. Email: info@akspila.com alebo tel. č. 0944 237 985.

Viac o registrácii odrôd rastlín sa môžete dozvedieť na tomto odkaze.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Estimated price includes:

This will be the person to whom we will issue invoice by default and also the person who will be the official trademark owner, once the registration is finished.

We will make categorization for you for free.

You can choose more categories for one brand. More categories means more fees. However, most of the brands use only protection in 2 or 3 of these categories. If you need help with the selection, contact us anytime or write your brand products in the next field.

Video, sound, pattern, colour or other type of trademark.

Trademark consisting of figurative and verbal elements.

Trademark consisting of only words or/and symbols.

Trademark protection in the USA.

Trademark protection in all member states of European Union.

Trademark protection in the territory of Slovak republic.

Design is considered to have individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such a user by any design that has been made available to the public before the date of filing of the application for registration. You can contact us for more information.

Your design will be published in the design registry right after formal examination.

Registration may not be possible in this case. Contact us to discuss more options.

The author of the design who will be cited as author in the official registry.

You have written statement from designer that he does not want to be cited as author of the design in official design registry.

Will be displayed in the official registry of designs.

Design protection in all member states of European Union.

Design protection in the territory of Slovak republic.

Contact person:

Billing information:

EUR
EUR