Čo je to odroda rastlín?

Čo je to odroda rastlín?

Odroda rastlín je súbor rastlín, ktoré sú si navzájom podobné svojím vzhľadom, vlastnosťami a spôsobom rozmnožovania. Odrody rastlín sa vytvárajú šľachtením, ktoré je náročný proces, ktorý si vyžaduje roky práce a odborných vedomostí.

 

Ako získať šľachtiteľské osvedčenie?

Šľachtiteľské osvedčenie je verejná listina, ktorá udeľuje šľachtiteľovi výlučné práva na hospodárske využívanie vyšľachtenej odrody rastlín. Šľachtiteľské osvedčenie sa vydáva na základe žiadosti o registráciu odrody, ktorú podáva šľachtiteľ príslušnému orgánu štátnej správy.

Žiadosť o registráciu odrody musí obsahovať nasledujúce náležitosti:

  • Názov odrody
  • Popis odrody
  • Výkaz o odlišnosti, jednotnosti a stálosti odrody
  • Správu o pôvode odrody

 

O registrácii odrody rozhoduje príslušný orgán štátnej správy na základe posúdenia splnenia podmienok pre registráciu. Ak je žiadosť o registráciu odrody schválená, vydá sa šľachtiteľské osvedčenie.

 

Aké práva poskytuje šľachtiteľské osvedčenie?

Šľachtiteľské osvedčenie poskytuje šľachtiteľovi výlučné práva na hospodárske využívanie vyšľachtenej odrody rastlín. Tieto práva zahŕňajú právo na:

  • rozmnožovanie odrody
  • používanie odrody
  • predaj odrody
  • ponuku odrody na predaj
  • dovoz odrody
  • vývoz odrody

 

Ak dôjde k porušeniu práv šľachtiteľov rastlín, môže sa šľachtiteľ domáhať svojich práv napríklad podaním žaloby na súde. Súd môže v prípade porušenia práv šľachtiteľov rastlín uložiť povinnosť nahradiť škodu, zákaz ďalšieho porušovania práv alebo iné opatrenia.

 

Záver

Ochrana vyšľachtených odrôd rastlín je dôležitým krokom pre tých šľachtiteľov rastlín, ktorí sa zaoberajú svojou činnosťou na profesionálnej úrovni a chcú zúročiť svoje dlhoročné snaženie a poznatky v oblasti šľachtenia konkrétnej odrody. Šľachtiteľské osvedčenie poskytuje šľachtiteľovi výlučné práva na hospodárske využívanie vyšľachtenej odrody. Keďže nevyhnutným predpokladom pre získanie právnej ochrany odrody rastlín je práve jej registrácia, radi Vám s celým procesom registrácie pomôžeme a budeme Vás ním sprevádzať počas všetkých štádii tohto procesu. Pre viac informácii ohľadom možnosti registrácie odrody a jej právnej ochrany nás kedykoľvek kontaktujte na info@akspila.com alebo na tel. č. 0944 237 985.

 

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Estimated price includes:

This will be the person to whom we will issue invoice by default and also the person who will be the official trademark owner, once the registration is finished.

We will make categorization for you for free.

You can choose more categories for one brand. More categories means more fees. However, most of the brands use only protection in 2 or 3 of these categories. If you need help with the selection, contact us anytime or write your brand products in the next field.

Video, sound, pattern, colour or other type of trademark.

Trademark consisting of figurative and verbal elements.

Trademark consisting of only words or/and symbols.

Trademark protection in the USA.

Trademark protection in all member states of European Union.

Trademark protection in the territory of Slovak republic.

Design is considered to have individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such a user by any design that has been made available to the public before the date of filing of the application for registration. You can contact us for more information.

Your design will be published in the design registry right after formal examination.

Registration may not be possible in this case. Contact us to discuss more options.

The author of the design who will be cited as author in the official registry.

You have written statement from designer that he does not want to be cited as author of the design in official design registry.

Will be displayed in the official registry of designs.

Design protection in all member states of European Union.

Design protection in the territory of Slovak republic.

Contact person:

Billing information:

EUR
EUR