Všetko o registrácii odrôd rastlín

Čo je to odroda rastlín?

Odroda rastlín je súbor rastlín, ktoré sú si navzájom podobné svojím vzhľadom, vlastnosťami a spôsobom rozmnožovania. Odrody rastlín sa vytvárajú šľachtením, ktoré je náročný proces, ktorý si vyžaduje roky práce a odborných vedomostí.

 

Podmienky pre registráciu odrody

Na registráciu odrody rastlín v Slovenskej republike alebo Európskej únii musí odroda spĺňať, okrem iného, nasledujúce podmienky:

 • musí byť odlišná od všetkých iných odrôd rastlín, ktoré sú známe pred podaním žiadosti o registráciu
 • musí byť dostatočne vyrovnaná, čo znamená, že musí byť homogénna a stabilná
 • nesmie mať nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí, zvierat alebo na životné prostredie

 

Ako získať šľachtiteľské osvedčenie

Žiadosť o registráciu odrody sa podáva príslušnému orgánu štátnej správy. Žiadosť musí obsahovať aj nasledujúce náležitosti:

 • navrhovaný názov odrody
 • popis odrody
 • technické parametre odrody

 

O registrácii odrody rozhoduje v SR príslušný orgán štátnej správy na základe posúdenia splnenia podmienok pre registráciu. Ak je žiadosť o registráciu odrody schválená, príslušný orgán ju zaregistruje a vydá šľachtiteľské osvedčenie.

 

Aké práva poskytuje šľachtiteľské osvedčenie

Šľachtiteľské osvedčenie poskytuje šľachtiteľovi výlučné práva na hospodárske využívanie vyšľachtenej odrody rastlín. Tieto práva zahŕňajú právo na:

 • rozmnožovanie odrody
 • používanie odrody
 • predaj odrody
 • ponuku odrody na predaj
 • dovoz odrody
 • vývoz odrody

 

Rozdiel medzi registráciou odrody v Slovenskej republike a Európskej únii

Registrácia odrody v Slovenskej republike poskytuje šľachtiteľovi ochranu len na území Slovenskej republiky. Ak chce šľachtiteľ získať ochranu aj v iných členských štátoch Európskej únie, musí podať žiadosť o registráciu odrody aj v Európskej únii.

Registrácia odrody v Európskej únii sa vykonáva prostredníctvom Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO).

Registrácia odrody v Európskej únii poskytuje šľachtiteľovi ochranu na celom území Európskej únie a je aj finančne náročnejšia.

 

Záver

Ochrana vyšľachtených odrôd rastlín je dôležitým krokom pre tých šľachtiteľov rastlín, ktorí sa zaoberajú svojou činnosťou na profesionálnej úrovni a chcú zúročiť svoje dlhoročné snaženie a poznatky v oblasti šľachtenia konkrétnej odrody. Šľachtiteľské osvedčenie poskytuje šľachtiteľovi výlučné práva na hospodárske využívanie vyšľachtenej odrody.

Keďže nevyhnutným predpokladom pre získanie právnej ochrany odrody rastlín je práve jej registrácia, radi Vám s celým procesom registrácie pomôžeme a budeme Vás ním sprevádzať počas všetkých štádii tohto procesu. Pre viac informácii ohľadom možnosti registrácie odrody nás kedykoľvek kontaktujte na info@akspila.com alebo na tel. č. 0944 237 985.

 

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Estimated price includes:

This will be the person to whom we will issue invoice by default and also the person who will be the official trademark owner, once the registration is finished.

We will make categorization for you for free.

You can choose more categories for one brand. More categories means more fees. However, most of the brands use only protection in 2 or 3 of these categories. If you need help with the selection, contact us anytime or write your brand products in the next field.

Video, sound, pattern, colour or other type of trademark.

Trademark consisting of figurative and verbal elements.

Trademark consisting of only words or/and symbols.

Trademark protection in the USA.

Trademark protection in all member states of European Union.

Trademark protection in the territory of Slovak republic.

Design is considered to have individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such a user by any design that has been made available to the public before the date of filing of the application for registration. You can contact us for more information.

Your design will be published in the design registry right after formal examination.

Registration may not be possible in this case. Contact us to discuss more options.

The author of the design who will be cited as author in the official registry.

You have written statement from designer that he does not want to be cited as author of the design in official design registry.

Will be displayed in the official registry of designs.

Design protection in all member states of European Union.

Design protection in the territory of Slovak republic.

Contact person:

Billing information:

EUR
EUR