Ako získať šľachtiteľské osvedčenie?

Ako získať šľachtiteľské osvedčenie?

Šlachtenie rastlín je fascinujúcou prácou, kde sa spájajú vedomosti, inovácie a dlhodobá starostlivosť o rastliny. Ak ste šľachtiteľ a vyvinuli ste novú a jedinečnú odrodu rastlín, je dôležité zabezpečiť si právnu ochranu prostredníctvom získania šľachtiteľského osvedčenia. Tento článok vám poskytne prehľad o tom, ako je možné získať osvedčenie a vysvetlí tiež rozdiel medzi registráciou odrody v Slovenskej republike a Európskej únii prostredníctvom Community Plant Variety Office (Úrad pre odrody rastlín).

 

Šľachtiteľské osvedčenie a jeho význam

Šľachtiteľské osvedčenie je právny dokument, ktorý potvrdzuje, práva jeho majiteľa k danej odrode. Získanie tohto osvedčenia je kľúčovým krokom pre každého šľachtiteľa, pretože poskytuje exkluzívne práva na množenie, predávanie a iné formy komerčného využitia danej odrody.

 

Podmienky pre registráciu odrody

Aby bola odroda rastlín registrovaná, musí spĺňať aj nasledujúce podmienky:

  • musí byť odlišná od všetkých ostatných odrôd rastlín, ktoré sú známe pred podaním žiadosti o registráciu
  • musí byť dostatočne vyrovnaná, čo znamená, že musí byť homogénna a stabilná
  • nesmie mať nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí, zvierat alebo na životné prostredie

 

Proces získania šľachtiteľského osvedčenia

Proces získania šľachtiteľského osvedčenia pozostáva aj z nasledujúcich krokov:

  1. Identifikácia odrody: Pred začatím procesu získavania šľachtiteľského osvedčenia je nevyhnutné presne identifikovať vašu odrodu. Opisujte jej hlavné charakteristiky, aby bolo jasné, čo ju robí jedinečnou.
  2. Podanie žiadosti: Po identifikácii odrody nasleduje podanie žiadosti na príslušný úrad. Na Slovensku je to Štátna odrôdová komisia, ktorá vykonáva registráciu odrody.
  3. Skúšky odrody: Vaša odroda bude podrobená sérii skúšok, kde sa overí jej stabilita a jednotnosť. Tieto skúšky sú dôležité pre získanie šľachtiteľského osvedčenia.
  4. Registrácia: Ak vaša odroda prejde všetkými potrebnými skúškami, môžete začať proces registrácie odrody. Táto registrácia poskytuje oficiálne uznanie vašej práce a zaistí vaše práva k danej odrode.

 

Rozdiel medzi registráciou odrody v SR a EÚ

Registrácia v Slovenskej republike:

V Slovenskej republike je za registráciu odrody zodpovedné Ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré zodpovedá za registráciu odrody. Po úspešnom absolvovaní skúšok a podaní žiadosti je možné získať šľachtiteľské osvedčenie, ktoré vám poskytne práva na území celého Slovenska.

Registrácia v Európskej únii:

Pre rozšírenie právnej ochrany odrody na celú Európsku úniu, môžete využiť služby Community Plant Variety Office (CPVO). Prostredníctvom CPVO môžete získať európske šľachtiteľské osvedčenie, ktoré poskytuje právnu ochranu odrode na celom území EÚ.

 

Záver

Získanie šľachtiteľského osvedčenia je významným krokom pre každého, kto sa venuje šľachteniu rastlín. Poskytuje nielen právnu ochranu, ale aj uznanie pre vašu prácu. Nezabudnite rozlišovať medzi registráciou v Slovenskej republike a v Európskej únii, aby ste mohli plne využiť všetky výhody právnej ochrany pre vašu odrodu rastlín.

Keďže nevyhnutným predpokladom pre získanie právnej ochrany odrody rastlín je práve jej registrácia, radi Vám s celým procesom registrácie pomôžeme a budeme Vás ním sprevádzať počas všetkých štádii tohto procesu. Pre viac informácii ohľadom možnosti registrácie odrody nás kedykoľvek kontaktujte na info@akspila.com alebo na tel. č. 0944 237 985.

 

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Estimated price includes:

This will be the person to whom we will issue invoice by default and also the person who will be the official trademark owner, once the registration is finished.

We will make categorization for you for free.

You can choose more categories for one brand. More categories means more fees. However, most of the brands use only protection in 2 or 3 of these categories. If you need help with the selection, contact us anytime or write your brand products in the next field.

Video, sound, pattern, colour or other type of trademark.

Trademark consisting of figurative and verbal elements.

Trademark consisting of only words or/and symbols.

Trademark protection in the USA.

Trademark protection in all member states of European Union.

Trademark protection in the territory of Slovak republic.

Design is considered to have individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such a user by any design that has been made available to the public before the date of filing of the application for registration. You can contact us for more information.

Your design will be published in the design registry right after formal examination.

Registration may not be possible in this case. Contact us to discuss more options.

The author of the design who will be cited as author in the official registry.

You have written statement from designer that he does not want to be cited as author of the design in official design registry.

Will be displayed in the official registry of designs.

Design protection in all member states of European Union.

Design protection in the territory of Slovak republic.

Contact person:

Billing information:

EUR
EUR