Ako získať šľachtiteľské osvedčenie?

Ako získať šľachtiteľské osvedčenie?

Šlachtenie rastlín je fascinujúcou prácou, kde sa spájajú vedomosti, inovácie a dlhodobá starostlivosť o rastliny. Ak ste šľachtiteľ a vyvinuli ste novú a jedinečnú odrodu rastlín, je dôležité zabezpečiť si právnu ochranu prostredníctvom získania šľachtiteľského osvedčenia. Tento článok vám poskytne prehľad o tom, ako je možné získať osvedčenie a vysvetlí tiež rozdiel medzi registráciou odrody v Slovenskej republike a Európskej únii prostredníctvom Community Plant Variety Office (Úrad pre odrody rastlín).

 

Šľachtiteľské osvedčenie a jeho význam

Šľachtiteľské osvedčenie je právny dokument, ktorý potvrdzuje, práva jeho majiteľa k danej odrode. Získanie tohto osvedčenia je kľúčovým krokom pre každého šľachtiteľa, pretože poskytuje exkluzívne práva na množenie, predávanie a iné formy komerčného využitia danej odrody.

 

Podmienky pre registráciu odrody

Aby bola odroda rastlín registrovaná, musí spĺňať aj nasledujúce podmienky:

  • musí byť odlišná od všetkých ostatných odrôd rastlín, ktoré sú známe pred podaním žiadosti o registráciu
  • musí byť dostatočne vyrovnaná, čo znamená, že musí byť homogénna a stabilná
  • nesmie mať nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí, zvierat alebo na životné prostredie

 

Proces získania šľachtiteľského osvedčenia

Proces získania šľachtiteľského osvedčenia pozostáva aj z nasledujúcich krokov:

  1. Identifikácia odrody: Pred začatím procesu získavania šľachtiteľského osvedčenia je nevyhnutné presne identifikovať vašu odrodu. Opisujte jej hlavné charakteristiky, aby bolo jasné, čo ju robí jedinečnou.
  2. Podanie žiadosti: Po identifikácii odrody nasleduje podanie žiadosti na príslušný úrad. Na Slovensku je to Štátna odrôdová komisia, ktorá vykonáva registráciu odrody.
  3. Skúšky odrody: Vaša odroda bude podrobená sérii skúšok, kde sa overí jej stabilita a jednotnosť. Tieto skúšky sú dôležité pre získanie šľachtiteľského osvedčenia.
  4. Registrácia: Ak vaša odroda prejde všetkými potrebnými skúškami, môžete začať proces registrácie odrody. Táto registrácia poskytuje oficiálne uznanie vašej práce a zaistí vaše práva k danej odrode.

 

Rozdiel medzi registráciou odrody v SR a EÚ

Registrácia v Slovenskej republike:

V Slovenskej republike je za registráciu odrody zodpovedné Ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré zodpovedá za registráciu odrody. Po úspešnom absolvovaní skúšok a podaní žiadosti je možné získať šľachtiteľské osvedčenie, ktoré vám poskytne práva na území celého Slovenska.

Registrácia v Európskej únii:

Pre rozšírenie právnej ochrany odrody na celú Európsku úniu, môžete využiť služby Community Plant Variety Office (CPVO). Prostredníctvom CPVO môžete získať európske šľachtiteľské osvedčenie, ktoré poskytuje právnu ochranu odrode na celom území EÚ.

 

Záver

Získanie šľachtiteľského osvedčenia je významným krokom pre každého, kto sa venuje šľachteniu rastlín. Poskytuje nielen právnu ochranu, ale aj uznanie pre vašu prácu. Nezabudnite rozlišovať medzi registráciou v Slovenskej republike a v Európskej únii, aby ste mohli plne využiť všetky výhody právnej ochrany pre vašu odrodu rastlín.

Keďže nevyhnutným predpokladom pre získanie právnej ochrany odrody rastlín je práve jej registrácia, radi Vám s celým procesom registrácie pomôžeme a budeme Vás ním sprevádzať počas všetkých štádii tohto procesu. Pre viac informácii ohľadom možnosti registrácie odrody nás kedykoľvek kontaktujte na info@akspila.com alebo na tel. č. 0944 237 985.

 

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR