Čo je to odroda rastlín?

Čo je to odroda rastlín?

Odroda rastlín je súbor rastlín, ktoré sú si navzájom podobné svojím vzhľadom, vlastnosťami a spôsobom rozmnožovania. Odrody rastlín sa vytvárajú šľachtením, ktoré je náročný proces, ktorý si vyžaduje roky práce a odborných vedomostí.

 

Ako získať šľachtiteľské osvedčenie?

Šľachtiteľské osvedčenie je verejná listina, ktorá udeľuje šľachtiteľovi výlučné práva na hospodárske využívanie vyšľachtenej odrody rastlín. Šľachtiteľské osvedčenie sa vydáva na základe žiadosti o registráciu odrody, ktorú podáva šľachtiteľ príslušnému orgánu štátnej správy.

Žiadosť o registráciu odrody musí obsahovať nasledujúce náležitosti:

  • Názov odrody
  • Popis odrody
  • Výkaz o odlišnosti, jednotnosti a stálosti odrody
  • Správu o pôvode odrody

 

O registrácii odrody rozhoduje príslušný orgán štátnej správy na základe posúdenia splnenia podmienok pre registráciu. Ak je žiadosť o registráciu odrody schválená, vydá sa šľachtiteľské osvedčenie.

 

Aké práva poskytuje šľachtiteľské osvedčenie?

Šľachtiteľské osvedčenie poskytuje šľachtiteľovi výlučné práva na hospodárske využívanie vyšľachtenej odrody rastlín. Tieto práva zahŕňajú právo na:

  • rozmnožovanie odrody
  • používanie odrody
  • predaj odrody
  • ponuku odrody na predaj
  • dovoz odrody
  • vývoz odrody

 

Ak dôjde k porušeniu práv šľachtiteľov rastlín, môže sa šľachtiteľ domáhať svojich práv napríklad podaním žaloby na súde. Súd môže v prípade porušenia práv šľachtiteľov rastlín uložiť povinnosť nahradiť škodu, zákaz ďalšieho porušovania práv alebo iné opatrenia.

 

Záver

Ochrana vyšľachtených odrôd rastlín je dôležitým krokom pre tých šľachtiteľov rastlín, ktorí sa zaoberajú svojou činnosťou na profesionálnej úrovni a chcú zúročiť svoje dlhoročné snaženie a poznatky v oblasti šľachtenia konkrétnej odrody. Šľachtiteľské osvedčenie poskytuje šľachtiteľovi výlučné práva na hospodárske využívanie vyšľachtenej odrody. Keďže nevyhnutným predpokladom pre získanie právnej ochrany odrody rastlín je práve jej registrácia, radi Vám s celým procesom registrácie pomôžeme a budeme Vás ním sprevádzať počas všetkých štádii tohto procesu. Pre viac informácii ohľadom možnosti registrácie odrody a jej právnej ochrany nás kedykoľvek kontaktujte na info@akspila.com alebo na tel. č. 0944 237 985.

 

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR