Ako právne chrániť vyšľachtenú odrodu rastlín?

Ako právne chrániť vyšľachtenú odrodu rastlín?

Šľachtenie rastlín je náročný proces, ktorý si vyžaduje roky práce a odborných vedomostí. Keď sa šľachtiteľovi podarí vyšľachtiť novú odrodu rastlín, je dôležité ju chrániť pred neoprávneným využívaním.

V Slovenskej republike, ako aj v Európskej únii, sa ochrana odrôd rastlín riadi na medzinárodnoprávnej úrovni Dohovorom o ochrane nových odrôd rastlín (UPOV). Tento dohovor definuje novú odrodu rastlín ako odrodu, ktorá sa líši od všetkých predchádzajúcich odrôd známych pred podaním žiadosti o registráciu.

Ochrana odrody rastlín sa poskytuje prostredníctvom šľachtiteľského osvedčenia. Šľachtiteľské osvedčenie je verejná listina, ktorá vydáva príslušný orgán štátnej správy. Šľachtiteľské osvedčenie udeľuje šľachtiteľovi výlučné práva na hospodárske využívanie vyšľachtenej odrody rastlín.

Ako získať šľachtiteľské osvedčenie?

Žiadosť o registráciu odrody rastlín sa podáva príslušnému orgánu štátnej správy. Žiadosť musí obsahovať nasledujúce náležitosti:

  • Názov odrody
  • Popis odrody
  • Výkaz o odlišnosti, jednotnosti a stálosti odrody
  • Správu o pôvode odrody

O registrácii odrody rozhoduje príslušný orgán štátnej správy na základe posúdenia splnenia podmienok pre registráciu. Ak je žiadosť o registráciu odrody rastlín schválená, vydá sa šľachtiteľské osvedčenie.

Trvanie právnej ochrany

Právna ochrana odrody rastlín sa poskytuje na dobu 25 rokov. V prípade stromov, viniča, ovocných stromov a okrasných drevín sa právna ochrana poskytuje na dobu 30 rokov.

Ako sa vyhnúť porušeniu práv šľachtiteľov rastlín?

Práva šľachtiteľov rastlín je možné porušiť niekoľkými spôsobmi, napríklad:

  • neoprávneným rozmnožovaním vyšľachtenej odrody rastlín
  • neoprávneným používaním vyšľachtenej odrody rastlín
  • neoprávneným predajom alebo ponukou na predaj vyšľachtenej odrody rastlín

 

Ak dôjde k porušeniu práv šľachtiteľov rastlín, môže sa šľachtiteľ domáhať svojich práv napríklad podaním žaloby na súde. Súd môže v prípade porušenia práv šľachtiteľov rastlín uložiť povinnosť nahradiť škodu, zákaz ďalšieho porušovania práv alebo iné opatrenia.

Záver

Ochrana vyšľachtených odrôd rastlín je dôležitá pre šľachtiteľov rastlín, aby mohli získať odmeu za svoju prácu a energiu investovanú do šlachtenia novej odrody. Šľachtiteľské osvedčenie poskytuje šľachtiteľovi výlučné práva na hospodárske využívanie vyšľachtenej odrody rastlín. Ide preto o podobný princíp, ako poznáme pri udeľovaní patentov k vynálezom. Tieto práva je potrebné chrániť pred neoprávneným využívaním tak, aby šlachtiteľ mal ďalšiu motiváciu svoju odrodu vylepšovať a mať k jej používaniu výhradné práva.

V prípade ak máte záujem o poradenstvo v tejto oblasti práva, radi Vám pomôžeme. Úvodná konzultácia je zdarma. Email: info@akspila.com alebo tel. č. 0944 237 985.

Viac o registrácii odrôd rastlín sa môžete dozvedieť na tomto odkaze.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR