IP Scan a IP Audit

IP Scan a IP Audit

Ochrana duševného vlastníctva v sebe zahŕňa viacero úkonov a v dnešnej dobe platí, že vhodne zvolená stratégia ochrany duševného vlastníctva v začiatkoch podnikania, môže mať veľmi priaznivý vplyv na ochranu vašich práv v budúcnosti. Nielen že ušetríte financie na prípadných sporoch s porušiteľmi práv v budúcnosti, ale získate aj spôsoby, akými môžete na svojom duševnom vlastníctve efektívnejšie profitovať.

IP Scan

Služba IP Scan slúži práve na to, aby vám pomohla určiť, akou cestou sa pri ochrane svojho duševného vlastníctva máte uberať. Ide predovšetkým o analýzu vašich inovácii, produktov a modelu podnikania s cieľom zabezpečiť vaše práva do budúcna.

Okrem toho získate aj lepší prehľad o svojich právach, o možnostiach ich ochrany a rizikách, ktoré možno podstupujete vaším aktuálnym používaním rôznych značiek, dizajnov alebo diel.

Služba IP Scan je aktuálne finančne podporovaná zo strany Európskej únie, takže si ju môže dovoliť aj malý alebo stredný podnik. Aktuálne možno získať 90% krytie nákladov vynaložených na službu IP Scan.

Ak by ste mali o službu IP Scan záujem, kedykoľvek nás bezplatne kontaktujte. Viac o tejto službe sa dozviete aj na tomto odkaze.

IP Audit

Služba IP Audit slúži už “rozbehnutým” firmám k tomu, aby zistili aké práva duševného vlastníctva vlastnia, používajú a ako ich chránia alebo či ich vôbec chránia. Proces má za cieľ rovnako ako IP Scan identifikovať existujúce alebo potenciálne duševné vlastníctvo a určiť vhodné riešenie pre jeho ochranu, prípadne jeho monetizáciu.

Ide spravidla o proces, ktorý je nevyhnutný pre stredné a veľké podniky, ktoré vlastnia väčšie množstvo duševného vlastníctva a potrebujú vylepšiť alebo prenastaviť ich aktuálny systém a stratégiu ochrany duševného vlastníctva. Výsledkom auditu je aj hodnotenie potenciálnych rizík alebo problémov s aktuálnym nastavením ochrany duševného vlastníctva a návrh riešení týchto problémov.

Možno firma používa značku, na ktorú nemá oprávnenie, alebo naopak niekto iný používa ochrannú známku tejto firmy a ona o tom doposiaľ nevedela. Hrozieb môže byť mnoho avšak IP Audit je odpoveďou práve na tieto typy problémov.

Ak by ste mali o službu IP Audit záujem, kedykoľvek nás bezplatne kontaktujte

Zhrnutie

Aby sme zhrnuli rozdiel medzi IP Scanom a IP Auditom, možno v skratke povedať, že IP Scan je skôr služba určená začínajúcim malým podnikom, ktoré hľadajú efektívne spôsoby ochrany svojich inovácii do budúcna a IP Audit je proces, ktorý systematicky analyzuje a rieši problémy s aktuálnou ochranou duševného vlastníctva v už zabehnutých podnikoch.

Ak by ste mali o službu IP Scan alebo IP Audit záujem, kedykoľvek nás bezplatne kontaktujte

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Estimated price includes:

This will be the person to whom we will issue invoice by default and also the person who will be the official trademark owner, once the registration is finished.

We will make categorization for you for free.

You can choose more categories for one brand. More categories means more fees. However, most of the brands use only protection in 2 or 3 of these categories. If you need help with the selection, contact us anytime or write your brand products in the next field.

Video, sound, pattern, colour or other type of trademark.

Trademark consisting of figurative and verbal elements.

Trademark consisting of only words or/and symbols.

Trademark protection in the USA.

Trademark protection in all member states of European Union.

Trademark protection in the territory of Slovak republic.

Design is considered to have individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such a user by any design that has been made available to the public before the date of filing of the application for registration. You can contact us for more information.

Your design will be published in the design registry right after formal examination.

Registration may not be possible in this case. Contact us to discuss more options.

The author of the design who will be cited as author in the official registry.

You have written statement from designer that he does not want to be cited as author of the design in official design registry.

Will be displayed in the official registry of designs.

Design protection in all member states of European Union.

Design protection in the territory of Slovak republic.

Contact person:

Billing information:

EUR
EUR