IP Scan a IP Audit

IP Scan a IP Audit

Ochrana duševného vlastníctva v sebe zahŕňa viacero úkonov a v dnešnej dobe platí, že vhodne zvolená stratégia ochrany duševného vlastníctva v začiatkoch podnikania, môže mať veľmi priaznivý vplyv na ochranu vašich práv v budúcnosti. Nielen že ušetríte financie na prípadných sporoch s porušiteľmi práv v budúcnosti, ale získate aj spôsoby, akými môžete na svojom duševnom vlastníctve efektívnejšie profitovať.

IP Scan

Služba IP Scan slúži práve na to, aby vám pomohla určiť, akou cestou sa pri ochrane svojho duševného vlastníctva máte uberať. Ide predovšetkým o analýzu vašich inovácii, produktov a modelu podnikania s cieľom zabezpečiť vaše práva do budúcna.

Okrem toho získate aj lepší prehľad o svojich právach, o možnostiach ich ochrany a rizikách, ktoré možno podstupujete vaším aktuálnym používaním rôznych značiek, dizajnov alebo diel.

Služba IP Scan je aktuálne finančne podporovaná zo strany Európskej únie, takže si ju môže dovoliť aj malý alebo stredný podnik. Aktuálne možno získať 90% krytie nákladov vynaložených na službu IP Scan.

Ak by ste mali o službu IP Scan záujem, kedykoľvek nás bezplatne kontaktujte. Viac o tejto službe sa dozviete aj na tomto odkaze.

IP Audit

Služba IP Audit slúži už “rozbehnutým” firmám k tomu, aby zistili aké práva duševného vlastníctva vlastnia, používajú a ako ich chránia alebo či ich vôbec chránia. Proces má za cieľ rovnako ako IP Scan identifikovať existujúce alebo potenciálne duševné vlastníctvo a určiť vhodné riešenie pre jeho ochranu, prípadne jeho monetizáciu.

Ide spravidla o proces, ktorý je nevyhnutný pre stredné a veľké podniky, ktoré vlastnia väčšie množstvo duševného vlastníctva a potrebujú vylepšiť alebo prenastaviť ich aktuálny systém a stratégiu ochrany duševného vlastníctva. Výsledkom auditu je aj hodnotenie potenciálnych rizík alebo problémov s aktuálnym nastavením ochrany duševného vlastníctva a návrh riešení týchto problémov.

Možno firma používa značku, na ktorú nemá oprávnenie, alebo naopak niekto iný používa ochrannú známku tejto firmy a ona o tom doposiaľ nevedela. Hrozieb môže byť mnoho avšak IP Audit je odpoveďou práve na tieto typy problémov.

Ak by ste mali o službu IP Audit záujem, kedykoľvek nás bezplatne kontaktujte

Zhrnutie

Aby sme zhrnuli rozdiel medzi IP Scanom a IP Auditom, možno v skratke povedať, že IP Scan je skôr služba určená začínajúcim malým podnikom, ktoré hľadajú efektívne spôsoby ochrany svojich inovácii do budúcna a IP Audit je proces, ktorý systematicky analyzuje a rieši problémy s aktuálnou ochranou duševného vlastníctva v už zabehnutých podnikoch.

Ak by ste mali o službu IP Scan alebo IP Audit záujem, kedykoľvek nás bezplatne kontaktujte

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR