Different Types of Trademarks & Their Benefits

Different Types of Trademarks & Their Benefits

Trademarks are essential for businesses to protect their brands and ensure they stand out in the market. A trademark is a symbol, word, or phrase that distinguishes a company’s goods or services from those of its competitors. Trademark registration offers legal protection and exclusive rights to use the trademark, preventing others from using similar marks that could cause confusion. In this article, we will explore different types of trademarks and their benefits.

Slovná

Word marks are the simplest type of trademark and consist of words or letters used to distinguish a product or service. These trademarks can be easily registered and are ideal for businesses with straightforward product offerings. Word marks are also effective in promoting brand recognition and increasing customer loyalty.

Obrazová

Figurative marks, also known as logos, consist of a stylized design, symbol, or emblem that represents a company or product. These trademarks are highly recognizable and memorable, making them an effective way to build brand recognition. Design marks are also valuable for companies with distinctive visual identities, as they provide a visual representation of the brand.

Combination of image and word

Combination marks incorporate both words and designs, offering the benefits of both word and design marks. These trademarks can be highly effective in promoting brand recognition and building a strong brand identity. Combination marks are also valuable for companies with distinctive visual and verbal identities, as they provide a comprehensive representation of the brand.

3D

Three-dimensional marks, also known as 3D marks, consist of the shape or packaging of a product. These trademarks are highly distinctive and can provide a competitive advantage in the market. 3D marks can also be valuable for companies with unique packaging or product designs, as they offer legal protection for these aspects of the brand.

Sound

Sound marks consist of a specific sound or jingle used to distinguish a product or service. These trademarks are highly distinctive and can be memorable and effective in promoting brand recognition. Sound marks are also valuable for companies with distinctive audio identities, such as music or jingles, as they provide legal protection for these elements of the brand.

 

Záver

Trademarks play a vital role in protecting a company’s brand and reputation. There are different types of trademarks, including word marks, design marks, combination marks, 3D marks, and sound marks, each with their own benefits. European Union trademarks provide comprehensive protection for companies conducting business in multiple countries. Trademark registration offers legal protection, exclusive rights to use the mark, and a competitive advantage in the market. An experienced intellectual property lawyer can assist businesses in registering and protecting their trademarks, ensuring their brand identity and reputation are safeguarded.

 

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR