Protecting Your Brand against Unauthorized Use

Protecting Your Brand against Unauthorized Use In today’s competitive business landscape, protecting your brand from unauthorized use is crucial for maintaining its integrity and reputation. Unauthorized use can not only harm your business financially but also dilute the distinctiveness and value of your brand. Fortunately, there are effective strategies and legal measures you can take […]

How to Create an Effective Trademark Protection Strategy

How to Create an Effective Trademark Protection Strategy In today’s competitive business landscape, protecting your brand is crucial for maintaining a strong market position and ensuring the long-term success of your business. One of the key components of brand protection is creating an effective trademark protection strategy. Trademarks are valuable assets that represent your brand […]

The Benefits of Trademark registration & Why You Should Consider It

The Benefits of Registering a Trademark & Why You Should Consider It In today’s competitive business landscape, protecting your brand and establishing a strong market presence is essential for long-term success. One of the most effective ways to achieve this is by registering a trademark. A trademark is a valuable asset that represents your brand […]

What is a Trademark and How Does it Help Your Business?

What is a Trademark and How Does it Help Your Business? In the world of business, trademarks are powerful assets that can significantly contribute to the success and growth of a company. A trademark is a distinctive symbol, word, phrase, design, or combination thereof that identifies and distinguishes the source of goods or services. It […]

Strategies & Tips to Protect Your Brand

Strategies & Tips to Protect Your Brand Your brand is a valuable asset that represents the identity, reputation, and uniqueness of your business. Protecting your brand is essential in today’s competitive marketplace, and having a solid strategy in place can safeguard your brand’s integrity and ensure its long-term success. In this article, we will explore […]

Common Misconceptions About Trademarks

Crypto and Copyrights

Common Misconceptions About Trademarks Trademarks play a vital role in protecting the identity and reputation of a brand. However, there are several misconceptions surrounding trademarks that can lead to confusion and misinformation. In this article, we will debunk some common misconceptions about trademarks, shedding light on the importance of consulting with an intellectual property (IP) […]

Copyright and Trademark in Crypto Assets

IP in Crypto

Copyright and Trademark in Crypto Assets The rise of cryptocurrency and blockchain technology has revolutionized the financial landscape, providing a new way to transfer and store value. With the emergence of crypto assets, such as cryptocurrencies and non-fungible tokens (NFTs), new challenges arise in the realm of intellectual property (IP) protection. In this article, we […]

International Trademark: Advantages and Disadvantages

Advantages and Disadvantages of International Trademark In today’s global marketplace, businesses are increasingly expanding their operations beyond national borders. With the rise of international trade, obtaining an international trademark has become a key consideration for many brand owners. An international trademark provides protection and exclusive rights to use a mark in multiple countries, offering both […]

Exploring Key Steps in Trademark Registration Process

Exploring the Key Steps in Trademark Registration Process Trademark registration is a crucial process for businesses looking to protect their brand identity and ensure exclusive rights to use their distinctive marks. Registering a trademark provides legal protection, prevents others from using similar marks, and establishes a strong foundation for brand safety and growth. In this […]

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR