Understanding Different Types of Intellectual Property

Understanding the Different Types of Intellectual Property Intellectual property (IP) refers to the creations of the mind that have value and are protected by various legal frameworks. These creations can be divided into different categories, each with its unique characteristics and legal protections. In this article, we will explore the main types of intellectual property, […]

Patent Registration: Building a Strong Foundation

Patent Registration: Building a Strong Foundation In today’s knowledge-driven economy, protecting intellectual property has become increasingly important for inventors, businesses, and entrepreneurs. Patent registration, in particular, plays a crucial role in safeguarding innovative ideas and inventions. By securing legal rights and providing a solid foundation for future success, patent registration offers numerous benefits. In this […]

The Advantages of Patents

The Advantages of Patents In today’s fast-paced and competitive business environment, protecting intellectual property is crucial for fostering innovation and enabling economic growth. One essential tool for safeguarding inventions and new ideas is the patent system. Patents not only provide legal protection but also offer numerous advantages to inventors, businesses, and society as a whole. […]

Patents: Accelerating Business Growth

Patents: Accelerating Business Growth In the fiercely competitive business landscape, intellectual property protection plays a pivotal role in driving innovation and propelling companies towards growth and success. Among the various forms of intellectual property, patents stand out as powerful assets that not only safeguard inventions but also serve as catalysts for business expansion and acceleration. […]

Patent Registration – Your Path to Profitability

Patent Registration – Your Path to Profitability In the realm of innovation, protecting your groundbreaking ideas is essential to ensuring their profitability and long-term success. Patent registration serves as a vital step in safeguarding your intellectual property and creating a pathway to profitability. By obtaining a patent, inventors gain exclusive rights to their inventions, providing […]

Patents – Empowering Inventors Worldwide

Patents – Empowering Inventors Worldwide Innovation is the lifeblood of progress, driving advancements across industries and shaping the future. To protect their groundbreaking ideas and inventions, inventors turn to the power of patents. Patents provide inventors with exclusive rights over their creations, granting them legal protection and empowering them to reap the benefits of their […]

Patents: Your Key to Intellectual Property Security

Patents: Your Key to Intellectual Property Security Innovation is the driving force behind progress and success in today’s competitive world. To protect and capitalize on their innovative ideas, inventors and businesses turn to patents as a vital tool. Patents provide legal protection and exclusive rights over inventions, granting inventors the opportunity to safeguard their intellectual […]

Patent Protection: A Competitive Advantage

Patent Protection: A Competitive Advantage In today’s fast-paced and highly competitive business landscape, staying ahead of the competition is crucial for success. One effective way to gain a competitive edge is through patent protection. Patents provide inventors and businesses with exclusive rights over their inventions, offering a range of benefits that can drive growth, attract […]

Patents: Fueling Progress and Profits in the European Union

Patents: Fueling Progress and Profits in the European Union Patents play a crucial role in driving progress and fostering innovation by providing inventors with legal protection and exclusive rights over their inventions. In the European Union (EU), the patent system serves as a catalyst for economic growth, encouraging research and development (R&D) activities, attracting investment, […]

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR