Medzinárodná registrácia dizajnu

Ako dizajnér nových produktov ste sa už veľmi pravdepodobne stretli s tým, že bol váš alebo cudzí dizajn bez dovolenia “požičaný” niekým iným. Pred takýmto nedovoleným zásahom môžete svoje dizajny chrániť prostredníctvom registrácie dizajnu. Zaregistrovaný dizajn požíva viac práv, máte vďaka nemu väčšiu právnu istotu v prípade uplatňovania svojich práv a zhodnocujete svoju tvorbu. V tomto stručnom článku sa dozviete o výhodách registrácie dizajnu na medzinárodnej úrovni, rozdielu medzi medzinárodnou registráciou dizajnu a európskou či národnou registráciou a dobe platnosti medzinárodne registrovaného dizajnu.

Pre viac informácii o registrácii dizajnu nás kedykoľvek bezplatne kontaktujte.

Výhody medzinárodnej registrácie dizajnu

Dizajnéri registrujú svoje dizajny kvôli prestíži, prvenstvu alebo skrátka preto, že ide o najlepší právny spôsob ochrany dizajnu, ktorý právny poriadok umožňuje, a ktorý vám umožňuje zabezpečiť svoje práva k dizajnu ešte predtým, ako dizajn zverejní. Medzi ďalšie výhody registrácie dizajnu patria:

  • ochrana vzhľadu produktu
  • zvýšenie hodnoty produktu
  • registrovaný dizajn sa stáva majetkom
  • ochrana pred falšovaním
  • rýchlejšie uplatnenie práv
  • možnosť licencovania dizajnu
  • dôkaz o vlastníctve dizajnu

 

Registráciou dizajnu na medzinárodnej úrovni získate v porovnaní s registráciou len na európskej či národnej úrovni možnosť využiť všetky horeuvedené výhody aj na území všetkých tých štátov, pre ktoré podáte medzinárodnú prihlášku. To znamená, že ak by ste registrovali svoj dizajn len v Slovenskej republike, máte právnu ochranu registrovaného dizajnu len v Slovenskej republike. Naopak pokiaľ využijete možnosť medzinárodnej registrácie dizajnu, môžete dosiahnuť jednou prihláškou ochranu dizajnu vo viacerých štátoch súčasne, a to v rôznych kombináciach.

 

Príklady medzinárodnej registrácie dizajnu:

Príklad č. 1: Plánujete svoj dizajn využívať, chrániť a predávať, prípadne licencovať, v Európskej únii a Brazílii. Nemáte  záujem mať dizajn chránený v iných krajinách. V tomto prípade zaplatíte poplatok, pri prihláške medzinárodného dizajnu, len za tieto uvedené krajiny a taktiež iba v nich by ste mohli dosiahnuť registráciu dizajnu.

Príklad č. 2: Plánujete svoj dizajn využívať vo všetkých veľkých krajinách sveta, ako sú Čína, USA, Rusko, Brazília a iné, a preto ste sa rozhodli zainvestovať do ochrany svojich dizajnov viac prostriedkov. V takom prípade je potrebné počítať s vyššími registračnými poplatkami, keďže tie závisia od konkrétnych krajín, v ktorých sa rozhodnete o medzinárodnú registráciu. Akonáhle však v tomto prípade získate certifikát o registrácii dizajnu, máte svoj dizajn chránený vo všetkých týchto krajinách, čo vám dáva monopol pri legálnom používaní dizajnu na danom území.

Medzinárodný vs Európsky registrovaný dizajn

Dizajn možno zaregistrovať na 3 úrovniach, pričom vhodnú stratégiu je potrebné premyslieť už na začiatku, aby ste po čase nezistili, že zverejnením dizajnu na národnej úrovni vám bráni v registrácii na regionálnej úrovni. Aktuálne je pre slovenský subjekt možné registrovať:

  • Dizajn v SR
  • Dizajn v EÚ
  • Medzinárodný dizajn

 

Rozdiel medzi medzinárodnou registráciou dizajnu a registráciou na úrovni EÚ je v tom, že registráciou dizajnu v EÚ získate ochranu výlučne pre všetky členské štáty EÚ, pričom pri medzinárodnej registrácii dizajnu môžete získať ochranu pre dizajn vo viac ako 90 krajinách sveta.

Doba platnosti medzinárodného dizajnu

Dizajn si môžete chrániť až po dobu 25 rokov odo dňa podania prihlášky dizajnu. Túto dobu ochrany používa väčšina krajín sveta. Je však potrebné dbať na to, aby ste každých 5 rokov požiadali o predĺženie platnosti zápisu dizajnu. V opačnom prípade sa vám môže stať, že o práva k svojmu registrovanému dizajnu môžete prísť. Pri medzinárodnej registrácii dizajnu je potrebné dbať na osobitosti jednotlivých krajín, keďže niektoré garantujú maximálnu dobu platnosti len do 15 rokov.

Registrácia dizajnu s advokátom

S prihláškou dizajnu na medzinárodnej úrovni a všetkými formálnymi a obsahovými náležitosťami vám vieme pomôcť za prijateľné ceny, ktoré vieme prispôsobiť vašim individuálnym možnostiam a potrebám. Ide o službu, ktorú vieme vybaviť veľmi odborne a efektívne, pričom vďaka našim skúsenostiam viete ušetriť čas a peniaze, a zároveň dosiahnuť registráciu dizajnu v čo najkratšom čase.

Okrem toho vám radi pomôžeme získať aj grant EÚ, ktorý je v cene našej služby a vďaka nemu ušetríte 50% zo sumy zaplatených úradných poplatkov za podanie medzinárodnej prihlášky dizajnu.

Ak máte záujem o medzinárodnú registráciu dizajnu kedykoľvek nás kontaktujte mailom na info@akspila.com alebo telefonicky na 0944237985, prípadne môžete priamo vyplniť formulár k registrácii dizajnu na našej stránke tu.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Estimated price includes:

This will be the person to whom we will issue invoice by default and also the person who will be the official trademark owner, once the registration is finished.

We will make categorization for you for free.

You can choose more categories for one brand. More categories means more fees. However, most of the brands use only protection in 2 or 3 of these categories. If you need help with the selection, contact us anytime or write your brand products in the next field.

Video, sound, pattern, colour or other type of trademark.

Trademark consisting of figurative and verbal elements.

Trademark consisting of only words or/and symbols.

Trademark protection in the USA.

Trademark protection in all member states of European Union.

Trademark protection in the territory of Slovak republic.

Design is considered to have individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such a user by any design that has been made available to the public before the date of filing of the application for registration. You can contact us for more information.

Your design will be published in the design registry right after formal examination.

Registration may not be possible in this case. Contact us to discuss more options.

The author of the design who will be cited as author in the official registry.

You have written statement from designer that he does not want to be cited as author of the design in official design registry.

Will be displayed in the official registry of designs.

Design protection in all member states of European Union.

Design protection in the territory of Slovak republic.

Contact person:

Billing information:

EUR
EUR