Medzinárodná registrácia dizajnu

Ako dizajnér nových produktov ste sa už veľmi pravdepodobne stretli s tým, že bol váš alebo cudzí dizajn bez dovolenia “požičaný” niekým iným. Pred takýmto nedovoleným zásahom môžete svoje dizajny chrániť prostredníctvom registrácie dizajnu. Zaregistrovaný dizajn požíva viac práv, máte vďaka nemu väčšiu právnu istotu v prípade uplatňovania svojich práv a zhodnocujete svoju tvorbu. V tomto stručnom článku sa dozviete o výhodách registrácie dizajnu na medzinárodnej úrovni, rozdielu medzi medzinárodnou registráciou dizajnu a európskou či národnou registráciou a dobe platnosti medzinárodne registrovaného dizajnu.

Pre viac informácii o registrácii dizajnu nás kedykoľvek bezplatne kontaktujte.

Výhody medzinárodnej registrácie dizajnu

Dizajnéri registrujú svoje dizajny kvôli prestíži, prvenstvu alebo skrátka preto, že ide o najlepší právny spôsob ochrany dizajnu, ktorý právny poriadok umožňuje, a ktorý vám umožňuje zabezpečiť svoje práva k dizajnu ešte predtým, ako dizajn zverejní. Medzi ďalšie výhody registrácie dizajnu patria:

  • ochrana vzhľadu produktu
  • zvýšenie hodnoty produktu
  • registrovaný dizajn sa stáva majetkom
  • ochrana pred falšovaním
  • rýchlejšie uplatnenie práv
  • možnosť licencovania dizajnu
  • dôkaz o vlastníctve dizajnu

 

Registráciou dizajnu na medzinárodnej úrovni získate v porovnaní s registráciou len na európskej či národnej úrovni možnosť využiť všetky horeuvedené výhody aj na území všetkých tých štátov, pre ktoré podáte medzinárodnú prihlášku. To znamená, že ak by ste registrovali svoj dizajn len v Slovenskej republike, máte právnu ochranu registrovaného dizajnu len v Slovenskej republike. Naopak pokiaľ využijete možnosť medzinárodnej registrácie dizajnu, môžete dosiahnuť jednou prihláškou ochranu dizajnu vo viacerých štátoch súčasne, a to v rôznych kombináciach.

 

Príklady medzinárodnej registrácie dizajnu:

Príklad č. 1: Plánujete svoj dizajn využívať, chrániť a predávať, prípadne licencovať, v Európskej únii a Brazílii. Nemáte  záujem mať dizajn chránený v iných krajinách. V tomto prípade zaplatíte poplatok, pri prihláške medzinárodného dizajnu, len za tieto uvedené krajiny a taktiež iba v nich by ste mohli dosiahnuť registráciu dizajnu.

Príklad č. 2: Plánujete svoj dizajn využívať vo všetkých veľkých krajinách sveta, ako sú Čína, USA, Rusko, Brazília a iné, a preto ste sa rozhodli zainvestovať do ochrany svojich dizajnov viac prostriedkov. V takom prípade je potrebné počítať s vyššími registračnými poplatkami, keďže tie závisia od konkrétnych krajín, v ktorých sa rozhodnete o medzinárodnú registráciu. Akonáhle však v tomto prípade získate certifikát o registrácii dizajnu, máte svoj dizajn chránený vo všetkých týchto krajinách, čo vám dáva monopol pri legálnom používaní dizajnu na danom území.

Medzinárodný vs Európsky registrovaný dizajn

Dizajn možno zaregistrovať na 3 úrovniach, pričom vhodnú stratégiu je potrebné premyslieť už na začiatku, aby ste po čase nezistili, že zverejnením dizajnu na národnej úrovni vám bráni v registrácii na regionálnej úrovni. Aktuálne je pre slovenský subjekt možné registrovať:

  • Dizajn v SR
  • Dizajn v EÚ
  • Medzinárodný dizajn

 

Rozdiel medzi medzinárodnou registráciou dizajnu a registráciou na úrovni EÚ je v tom, že registráciou dizajnu v EÚ získate ochranu výlučne pre všetky členské štáty EÚ, pričom pri medzinárodnej registrácii dizajnu môžete získať ochranu pre dizajn vo viac ako 90 krajinách sveta.

Doba platnosti medzinárodného dizajnu

Dizajn si môžete chrániť až po dobu 25 rokov odo dňa podania prihlášky dizajnu. Túto dobu ochrany používa väčšina krajín sveta. Je však potrebné dbať na to, aby ste každých 5 rokov požiadali o predĺženie platnosti zápisu dizajnu. V opačnom prípade sa vám môže stať, že o práva k svojmu registrovanému dizajnu môžete prísť. Pri medzinárodnej registrácii dizajnu je potrebné dbať na osobitosti jednotlivých krajín, keďže niektoré garantujú maximálnu dobu platnosti len do 15 rokov.

Registrácia dizajnu s advokátom

S prihláškou dizajnu na medzinárodnej úrovni a všetkými formálnymi a obsahovými náležitosťami vám vieme pomôcť za prijateľné ceny, ktoré vieme prispôsobiť vašim individuálnym možnostiam a potrebám. Ide o službu, ktorú vieme vybaviť veľmi odborne a efektívne, pričom vďaka našim skúsenostiam viete ušetriť čas a peniaze, a zároveň dosiahnuť registráciu dizajnu v čo najkratšom čase.

Okrem toho vám radi pomôžeme získať aj grant EÚ, ktorý je v cene našej služby a vďaka nemu ušetríte 50% zo sumy zaplatených úradných poplatkov za podanie medzinárodnej prihlášky dizajnu.

Ak máte záujem o medzinárodnú registráciu dizajnu kedykoľvek nás kontaktujte mailom na info@akspila.com alebo telefonicky na 0944237985, prípadne môžete priamo vyplniť formulár k registrácii dizajnu na našej stránke tu.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR