Design Licensing: Maximizing Potential

Design Licensing: Maximizing Potential Design licensing and collaboration offer significant opportunities for businesses to leverage their creative assets, expand their reach, and generate additional revenue streams. From licensing agreements that allow others to use designs to collaborations that bring together the expertise of multiple parties, these strategies can be powerful tools for maximizing the potential […]

Exploring Key Steps in Trademark Registration Process

Exploring the Key Steps in Trademark Registration Process Trademark registration is a crucial process for businesses looking to protect their brand identity and ensure exclusive rights to use their distinctive marks. Registering a trademark provides legal protection, prevents others from using similar marks, and establishes a strong foundation for brand safety and growth. In this […]

Toys Brand Protection

Toys Brand Protection

Toys Brand Protection The world of toys is a place of wonder and imagination, where playtime becomes a platform for creativity and joy. For toy manufacturers and creators, establishing and protecting their brand identity is essential to stand out in the competitive toy market and build consumer trust. Intellectual property (IP) protection, including copyright and […]

Design’s Role in Branding

Design’s Role in Branding In the world of business, branding is a crucial element for success. It serves as the visual and emotional representation of a company’s identity, values, and offerings. Among the many components that contribute to effective branding, design stands out as a powerful tool for creating a lasting impact on consumers. From […]

How to Conduct a Proper Trademark Search

How to Conduct a Proper Trademark Search Before proceeding with the registration of a trademark, it is crucial to conduct a thorough trademark search to ensure its availability and minimize the risk of potential conflicts with existing trademarks. A comprehensive trademark search helps identify any similar or identical marks already registered or in use, allowing […]

Design Protection Strategies for Startups

Design Protection Strategies for Startups Startups in the digital realm, particularly those operating in the gaming industry, online games, app development, virtual reality, and the emerging metaverse, face unique challenges when it comes to protecting their designs. In a highly competitive and rapidly evolving landscape, design protection plays a crucial role in establishing a competitive […]

Different Types of Trademarks & Their Benefits

Different Types of Trademarks & Their Benefits Trademarks are essential for businesses to protect their brands and ensure they stand out in the market. A trademark is a symbol, word, or phrase that distinguishes a company’s goods or services from those of its competitors. Trademark registration offers legal protection and exclusive rights to use the […]

Different IP rights for same product

Trademark in Toy Industry

In the world of intellectual property (IP) rights, trademarks, designs, and patents serve as essential tools for protecting and commercializing innovative products and brands. While each of these rights offers distinct forms of legal protection, they often intersect and complement each other, allowing creators and businesses to secure comprehensive safeguards for their valuable creations. This […]

How to recognize Design Infringement

Recognizing and Responding to Design Infringement Design infringement poses a significant threat to the integrity, exclusivity, and commercial value of your creative works. When you discover that your design is being copied or imitated, it is crucial to take swift and strategic action to protect your rights. In this article, we explore the importance of […]

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR