Design’s Role in Branding

Design’s Role in Branding In the world of business, branding is a crucial element for success. It serves as the visual and emotional representation of a company’s identity, values, and offerings. Among the many components that contribute to effective branding, design stands out as a powerful tool for creating a lasting impact on consumers. From […]

Lacnejšia Registrácia Dizajnov v roku 2024

Dizajn registracia

Registrácia dizajnu Dizajn možno zaregistrovať a získať tak ochranu na národnej, regionálnej alebo medzinárodnej úrovni. Túto možnosť využívajú desiatky tisíc dizajnérov a firiem po celom svete na to, aby ochránili svoje inovácie a duševné vlastníctvo. Registrácia dizajnu je platná toľko rokov, koľko sa rozhodnete ju udržovať v platnosti. Na začiatku je to 5 rokov, pričom […]

Design Protection Strategies for Startups

Design Protection Strategies for Startups Startups in the digital realm, particularly those operating in the gaming industry, online games, app development, virtual reality, and the emerging metaverse, face unique challenges when it comes to protecting their designs. In a highly competitive and rapidly evolving landscape, design protection plays a crucial role in establishing a competitive […]

Different IP rights for same product

Trademark in Toy Industry

In the world of intellectual property (IP) rights, trademarks, designs, and patents serve as essential tools for protecting and commercializing innovative products and brands. While each of these rights offers distinct forms of legal protection, they often intersect and complement each other, allowing creators and businesses to secure comprehensive safeguards for their valuable creations. This […]

Medzinárodná registrácia dizajnu

dizajn registracia produkt pravna ochrana

Ako dizajnér nových produktov ste sa už veľmi pravdepodobne stretli s tým, že bol váš alebo cudzí dizajn bez dovolenia “požičaný” niekým iným. Pred takýmto nedovoleným zásahom môžete svoje dizajny chrániť prostredníctvom registrácie dizajnu. Zaregistrovaný dizajn požíva viac práv, máte vďaka nemu väčšiu právnu istotu v prípade uplatňovania svojich práv a zhodnocujete svoju tvorbu. V […]

Ako chrániť svoj dizajn?

dizajn produktu

Ako dizajnér nových produktov ste sa už určite stretli s tým, že bol váš alebo cudzí dizajn skopírovaný niekým ďalším. Pred takýmto neoprávneným zásahom môžete svoje dizajny chrániť prostredníctvom registrácie. Zaregistrovaný dizajn požíva viac práv, máte vďaka nemu väčšiu právnu istotu v prípade uplatňovania svojich práv a zvyšujete tak hodnotu svojej tvorby. V tomto stručnom […]

How to recognize Design Infringement

Recognizing and Responding to Design Infringement Design infringement poses a significant threat to the integrity, exclusivity, and commercial value of your creative works. When you discover that your design is being copied or imitated, it is crucial to take swift and strategic action to protect your rights. In this article, we explore the importance of […]

Why register your designs on international level

Why should you register designs on international level? Designs are the aesthetic creations that enrich our daily lives, encompassing a wide range of products and visual elements. To safeguard design innovations and facilitate their global protection, international registrations play a crucial role. In this article, we explore the significance of international registrations for designs, focusing […]

Introduction to Global Design Registration

Introduction to Global Design Registration In our interconnected world, where products transcend borders and innovation knows no bounds, securing global design registration has become essential for businesses seeking to protect their intellectual property on a worldwide level. The Hague System for the International Registration of Industrial Designs provides a streamlined and efficient framework for obtaining […]