Understanding Different Types of Intellectual Property

Understanding the Different Types of Intellectual Property Intellectual property (IP) refers to the creations of the mind that have value and are protected by various legal frameworks. These creations can be divided into different categories, each with its unique characteristics and legal protections. In this article, we will explore the main types of intellectual property, […]

Design Protection in the Fashion Industry

Design Protection in the Fashion Industry The fashion industry thrives on creativity, innovation, and unique designs. For startups in the fashion industry, protecting their designs and intellectual property (IP) assets is vital to establishing a competitive edge, building brand value, and maximizing commercial success. In this article, we explore the importance of design protection in […]

Design Licensing: Maximizing Potential

Design Licensing: Maximizing Potential Design licensing and collaboration offer significant opportunities for businesses to leverage their creative assets, expand their reach, and generate additional revenue streams. From licensing agreements that allow others to use designs to collaborations that bring together the expertise of multiple parties, these strategies can be powerful tools for maximizing the potential […]

Design’s Role in Branding

Design’s Role in Branding In the world of business, branding is a crucial element for success. It serves as the visual and emotional representation of a company’s identity, values, and offerings. Among the many components that contribute to effective branding, design stands out as a powerful tool for creating a lasting impact on consumers. From […]

Lacnejšia Registrácia Dizajnov v roku 2024

Dizajn registracia

Registrácia dizajnu Dizajn možno zaregistrovať a získať tak ochranu na národnej, regionálnej alebo medzinárodnej úrovni. Túto možnosť využívajú desiatky tisíc dizajnérov a firiem po celom svete na to, aby ochránili svoje inovácie a duševné vlastníctvo. Registrácia dizajnu je platná toľko rokov, koľko sa rozhodnete ju udržovať v platnosti. Na začiatku je to 5 rokov, pričom […]

Design Protection Strategies for Startups

Design Protection Strategies for Startups Startups in the digital realm, particularly those operating in the gaming industry, online games, app development, virtual reality, and the emerging metaverse, face unique challenges when it comes to protecting their designs. In a highly competitive and rapidly evolving landscape, design protection plays a crucial role in establishing a competitive […]

Different IP rights for same product

Trademark in Toy Industry

In the world of intellectual property (IP) rights, trademarks, designs, and patents serve as essential tools for protecting and commercializing innovative products and brands. While each of these rights offers distinct forms of legal protection, they often intersect and complement each other, allowing creators and businesses to secure comprehensive safeguards for their valuable creations. This […]

Medzinárodná registrácia dizajnu

dizajn registracia produkt pravna ochrana

Ako dizajnér nových produktov ste sa už veľmi pravdepodobne stretli s tým, že bol váš alebo cudzí dizajn bez dovolenia “požičaný” niekým iným. Pred takýmto nedovoleným zásahom môžete svoje dizajny chrániť prostredníctvom registrácie dizajnu. Zaregistrovaný dizajn požíva viac práv, máte vďaka nemu väčšiu právnu istotu v prípade uplatňovania svojich práv a zhodnocujete svoju tvorbu. V […]

Ako chrániť svoj dizajn?

dizajn produktu

Ako dizajnér nových produktov ste sa už určite stretli s tým, že bol váš alebo cudzí dizajn skopírovaný niekým ďalším. Pred takýmto neoprávneným zásahom môžete svoje dizajny chrániť prostredníctvom registrácie. Zaregistrovaný dizajn požíva viac práv, máte vďaka nemu väčšiu právnu istotu v prípade uplatňovania svojich práv a zvyšujete tak hodnotu svojej tvorby. V tomto stručnom […]