Unlocking Value: The Benefits of Patents

Innovations and inventions are at the core of progress and growth in today’s dynamic business landscape. From groundbreaking technologies to disruptive products, new ideas have the potential to reshape industries and create significant value. However, without proper protection, these innovative creations can be easily replicated or exploited, undermining the potential for success. This is where […]

Advantages of Intellectual Property

Intellectual property (IP) is a valuable asset that empowers individuals, businesses, and society at large. It encompasses a wide range of intangible creations, ideas, and innovations that require legal protection. In this article, we will explore the numerous advantages of intellectual property, highlighting the benefits it offers to creators, inventors, and entrepreneurs. From securing exclusive […]

Design Protection in Jewelry Industry

In the dazzling world of jewelry, where creativity and craftsmanship merge to create stunning pieces, design protection is paramount. Jewelry designers invest their passion, talent, and resources into crafting unique designs that captivate hearts and reflect individual style. This article explores the significance of design protection in the jewelry industry, with a specific focus on […]

What is the Difference Between a Patent and a Trademark?

In today’s digital age, protecting intellectual property has become crucial for businesses and individuals alike. Two common forms of intellectual property protection are patents and trademarks. While both provide legal rights and exclusivity, they serve different purposes and protect different aspects of intellectual property. In this article, we will explore the differences between a patent […]

Registering Plant Varieties for Business Growth

In the modern world of agriculture, registering plant varieties is a critical step for breeders and businesses alike. This article explores the significance of registering plant varieties for fostering business growth, highlighting the importance of intellectual property rights and the expertise of intellectual property lawyers. By understanding the value of registration and harnessing the benefits […]

Patents Igniting Success Through Protection

Innovation is the driving force behind success in today’s competitive business landscape. From groundbreaking products to disruptive technologies, innovative ideas hold the key to market dominance. However, without proper protection, these valuable assets can be easily copied or exploited, undermining the potential for success. This is where patents, in conjunction with the expertise of intellectual […]

Intellectual Property Types: Unveiling the Power of Trademarks, Designs, and Patents

IP Strategies for Online Retailers

In the ever-evolving landscape of innovation and creativity, protecting one’s intellectual property is of paramount importance. Intellectual property (IP) refers to the legal rights granted to individuals or entities for their inventions, designs, brand names, and artistic creations. This article explores three key types of intellectual property: trademarks, designs, and patents. By delving into their […]

The Importance of Design Registration

Trademark and Music

In a world where design plays a vital role in product differentiation and consumer appeal, securing design registration is crucial for businesses and creators. Design registration provides legal protection for industrial designs, ensuring exclusivity, preventing unauthorized use, and unlocking numerous benefits. In this article, we explore the significance of design registration, its impact on innovation, […]

Understanding the Different Types of Trademarks & Their Significance

Trademarks play a vital role in distinguishing the goods or services of one entity from those of others. They are an essential tool for brand recognition and protection. Trademarks can take various forms, including logos, designs, and even three-dimensional representations. In this article, we will explore the different types of trademarks and their significance, highlighting […]

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR