Understanding the Different Types of Trademarks & Their Significance

Trademarks play a vital role in distinguishing the goods or services of one entity from those of others. They are an essential tool for brand recognition and protection. Trademarks can take various forms, including logos, designs, and even three-dimensional representations. In this article, we will explore the different types of trademarks and their significance, highlighting keywords such as types of trademarks, types of logos, registered logo design, 3D trademark, and gaming trademark.

  1. Slovná – Word marks are trademarks that consist solely of words, letters, numbers, or a combination thereof. They are the most common type of trademark and provide exclusive rights to a particular word or phrase associated with specific goods or services. Examples of famous word marks include “Adidas” and “Nike.” Word marks are versatile and allow for flexibility in brand expansion and diversification.
  2. Logo – Logo marks are trademarks that consist of a unique design, symbol, or graphic element representing a brand. They can be powerful tools for visual recognition and brand identity. Logo marks often incorporate stylized fonts, shapes, or images that are easily recognizable and associated with a specific brand. Examples of well-known logo marks include the apple logo of Apple Inc. and the swoosh logo of Nike. Registering a logo mark provides legal protection for the visual representation of the brand.
  3. Dizajn – Design marks are trademarks that encompass specific designs, patterns, or ornamental elements. They can include intricate artwork, patterns, or decorative designs that distinguish a brand’s goods or services. Design marks are particularly relevant in industries such as fashion, textile, and jewelry. Registering a design mark protects the unique aesthetic elements associated with a brand’s products.
  4. 3D Trademarks -are 3-dimensional (3D) trademarks are trademarks that consist of the shape or configuration of a product or its packaging. They protect the visual appearance or shape of a product, which can be distinctive and recognizable. Examples of 3D trademarks include the iconic Coca-Cola bottle shape and the Toblerone chocolate bar’s unique triangular packaging. Registering a 3D trademark safeguards the distinct shape or configuration associated with a specific product.
  5. Sound Marks – are trademarks that consist of a unique sound or melody associated with a brand or product. They represent a brand’s audio identity and can be memorable and distinct. Sound marks are often used in advertising, jingles, or as product identifiers. Notable sound marks include the MGM lion roar and the Nokia tune. Registering a sound mark provides legal protection for the specific audio element associated with a brand.
  6. Gaming Trademarks –  With the rapid growth of the gaming industry, gaming trademarks have gained significance. Gaming trademarks can include word marks, logo marks, or design marks specific to video games, game characters, or gaming platforms. Registering gaming trademarks is crucial for protecting the unique elements of a game, preventing others from infringing on intellectual property rights, and maintaining brand recognition within the gaming community.

Understanding the different types of trademarks is essential for brand owners and businesses seeking legal protection and recognition. Each type of trademark serves a specific purpose and offers unique advantages in terms of brand identification, differentiation, and market positioning. By registering the appropriate type of trademark, businesses can safeguard their intellectual property, prevent infringement, and establish a strong brand presence in the marketplace.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Estimated price includes:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR