Nové výzvy v oblasti práva duševného vlastníctva po roku 2045

future of intellectual property 2045

Nové výzvy v oblasti Práva Duševného vlastníctva Právo duševného vlastníctva je jedno z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich sa právnych oblastí a zároveň jednou z najperspektívnejších oblastí vzhľadom na technologický a vedecký pokrok ľudstva. V tomto článku sa stručne pozrieme na to, akým smerom sa bude uberať táto právna oblasti v najbližších 20 až 30 rokoch. Potenciálne […]

Startupy v zábavnom priemysle: Ako si zabezpečiť duševné vlastníctvo

Startupy v zábavnom priemysle: Ako si zabezpečiť duševné vlastníctvo Vo svete zábavného priemyslu, kde inovácie a kreativita tvoria základ úspechu, je pre startupy nevyhnutné chrániť svoje duševné vlastníctvo. Od videohier po aplikácie, hudbu a filmovú tvorbu, ochrana vašich nápadov, technológií a kreatívneho obsahu je kľúčová. V tomto článku sa pozrieme na to, ako môže registrácia […]

Copyright and Trademark in Crypto Assets

IP in Crypto

Copyright and Trademark in Crypto Assets The rise of cryptocurrency and blockchain technology has revolutionized the financial landscape, providing a new way to transfer and store value. With the emergence of crypto assets, such as cryptocurrencies and non-fungible tokens (NFTs), new challenges arise in the realm of intellectual property (IP) protection. In this article, we […]

Digital Art: Copyright for Artists

Copyright in Art

Digital Art: Copyright for Artists Digital art has revolutionized the world of creativity, providing artists with new tools and techniques to express their imagination and emotions. However, in the digital realm, protecting intellectual property (IP) is crucial for artists to secure their rights, prevent unauthorized use of their works, and ensure fair compensation for their […]

Crypto and Copyrights: IP in Digital Assets

Crypto and Copyrights

Crypto and Copyrights: IP in Digital Assets The emergence of cryptocurrencies and digital assets has transformed the way we perceive and exchange value. In this digital landscape, intellectual property (IP) protection plays a crucial role in safeguarding the rights of creators and innovators in the crypto space. In this article, we will explore the intersection […]

Art Protection: Copyright in Art World

Copyright in Art

 Art Protection: Copyright in Art World The world of art is a realm of creativity, expression, and cultural significance. Artists invest their time, talent, and imagination into creating unique works that resonate with audiences. In this article, we will delve into the importance of copyright protection in the art world. We will explore how copyright […]

Ako správne používať symbol Copyright © ?

copyright symbol use

 Where Does Copyright Symbol Go? Whether you are an entrepreneur, employee, artist, youtuber, author of a book it’s essential to understand the nuances of using the copyright symbol. Copyright symbol, also known as ©, is a vital element in protecting your creative works and intellectual property. In this article, we will explore how to use […]

Copyright Protection in Game Development

Copyright Protection in Game Development

Copyright Protection in Game Development The gaming industry is a thriving and dynamic landscape, with game developers continuously pushing the boundaries of creativity and innovation. In this digital age, protecting intellectual property (IP) is crucial for game developers to safeguard their original creations and maintain a competitive edge. In this article, we will explore the […]

Copyright Protection for Software Startups

Copyright Protection for Software gaming

Copyright Protection for Software Startups Software startups are at the forefront of innovation, developing groundbreaking solutions to meet the evolving needs of businesses and consumers. In this digital age, protecting intellectual property (IP) is crucial for software startups to safeguard their innovations and maintain a competitive edge. In this article, we will explore the importance […]

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR