Unveiling Plant Variety rights: Shaping EU Economy and Ecology

Within the perpetually evolving realm of agriculture and environmental sustainability, the Community Plant Variety Rights (CPVR) system emerges as a cornerstone, wielding a pivotal impact on both the European Union (EU) economy and the ecological milieu. This exhaustive scrutiny unravels the affirmative repercussions of the CPVR system, illuminating its intricate contributions.

The CPVR system, a cooperative endeavor between the Community Plant Variety Office (CPVO) and the European Union Intellectual Property Office (EUIPO), acts as a catalyst for agricultural ingenuity. By incentivizing plant breeders and researchers, it kindles the genesis of novel and refined plant varieties. This upswing in ingenuity directly translates into augmented agricultural efficiency, nurturing a robust and sustainable food production framework.

The CPVR system not only fosters ingenuity but also assumes a pivotal role in advancing economic progress within the EU. Empowered with the protection bestowed by CPVR, plant breeders manifest a greater propensity to invest time and resources in formulating high-caliber varieties. This, in turn, contributes to the expansion of the agricultural sector, generating a cascading impact on the overall economy.

Conserving Biodiversity in Agriculture An often disregarded facet of the CPVR system is its constructive influence on biodiversity. By prompting the evolution and cultivation of assorted plant varieties, the system actively adds to the preservation of genetic reservoirs. This not only ensures the tenacity of crops against maladies but also advocates for a more sustainable and ecologically harmonized agricultural ecosystem.

Alleviating Environmental Hazards The CPVR system functions as a shield against potential environmental hazards. Through the advocacy of robust and disease-resistant plant varieties, it assuages the repercussions of crop failures and contributes to the overarching stability of the agricultural sector. This proactive stance aligns with the EU’s commitment to environmental sustainability and climatic fortitude.

In a pioneering collaboration, CPVO and EUIPO executed an exhaustive examination to quantify the ramifications of the CPVR system on the EU economy and environment. The discoveries underscored the system’s affirmative sway, furnishing empirical substantiation that bolsters its importance.

Economic Advancement: The study unveiled a substantial correlation between the utilization of CPVR-protected plant varieties and heightened economic advancement within the EU agricultural domain.

Ecological Resilience: CPVR-protected varieties exhibited a heightened resistance to environmental stressors, reaffirming the system’s role in buttressing ecological resilience.

In summary, the CPVR system emerges as a linchpin in the convergence of agricultural ingenuity, economic progress, and ecological preservation. As attested by the CPVO-EUIPO collaborative study, its affirmative impact reverberates across domains, laying the groundwork for a more resilient, productive, and sustainable future for the European Union.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR