Why register your designs on international level

Why should you register designs on international level?

Designs are the aesthetic creations that enrich our daily lives, encompassing a wide range of products and visual elements. To safeguard design innovations and facilitate their global protection, international registrations play a crucial role. In this article, we explore the significance of international registrations for designs, focusing on the Hague System and the advantages it offers to designers. By delving into the benefits of international design registrations and the expertise of IP lawyers, we shed light on how these mechanisms empower creativity and promote design excellence worldwide.

The Hague System: Simplifying International Design Registrations

The Hague System for the International Registration of Industrial Designs provides a streamlined and efficient process for protecting designs in multiple countries. It simplifies the complexities associated with individual national applications by offering a centralized registration mechanism. Designers can submit a single international application and designate the countries where they seek protection.

The Hague System significantly reduces administrative burdens and costs by eliminating the need to file separate applications in each desired country. It offers a convenient and cost-effective solution for designers, enabling them to secure protection for their designs in multiple jurisdictions through a single filing.

Global Protection for Design Innovations

International design registrations facilitate the global protection of design innovations. By securing design rights in multiple countries, designers can enforce their exclusivity and prevent unauthorized use or imitation of their creations on an international scale.

Design innovations often transcend geographical boundaries, attracting attention and demand from consumers worldwide. International registration ensures that designers can capitalize on their creativity and expand their market presence without the risk of infringement or dilution of their designs.

Strengthening Design Value and Commercialization

Obtaining international registrations for designs strengthens their commercial value and facilitates the process of commercialization. Registered designs convey a sense of legitimacy, credibility, and exclusivity, making them more attractive to potential investors, licensees, and business partners.

An IP lawyer plays a crucial role in maximizing the value of design innovations. With their expertise in intellectual property laws and the intricacies of international design registrations, IP lawyers guide designers through the registration process, ensuring compliance with legal requirements and optimizing protection strategies. They provide invaluable advice on navigating the complexities of design rights, managing infringement issues, and negotiating licensing agreements, allowing designers to fully exploit the commercial potential of their creations.

Global Brand Recognition and Market Expansion

International design registrations contribute to global brand recognition and support market expansion initiatives. A registered design serves as a visual identifier that distinguishes a brand’s products from competitors in the marketplace. It creates a distinct and recognizable brand identity that resonates with consumers worldwide.

By securing international protection for their designs, designers can confidently enter new markets, knowing that their creative assets are safeguarded. This protection mitigates the risks associated with unauthorized copying, imitation, or design theft, enabling designers to expand their reach and establish a strong market presence globally.

Záver

International design registrations, facilitated by the Hague System, play a pivotal role in empowering design innovation and protecting creative assets on a global scale. These registrations simplify the process of securing design rights across multiple countries, enabling designers to maximize their commercial value and expand their market reach.

Collaboration with IP lawyers specialized in design rights enhances the effectiveness of international registrations, providing designers with invaluable legal guidance and strategic counsel. With their expertise, designers can navigate the complexities of design protection, enforce their rights, and capitalize on the commercial potential of their creations.

By embracing international registrations and leveraging the expertise of IP lawyers, designers can unleash their creative potential, promote design excellence, and contribute to the dynamic and innovative landscape of the global design industry.

 

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR