Novinky v právnej ochrane dizajnov v EÚ 2024

Novelties in EU design protection from 2024 In 2024, new EU legislation will enter into force aimed at unifying and updating the legal framework for design protection. This change will bring several important novelties for design owners and those interested in their protection. In this article, we will look at the key points of the […]

Design Protection in the Fashion Industry

Design Protection in the Fashion Industry The fashion industry thrives on creativity, innovation, and unique designs. For startups in the fashion industry, protecting their designs and intellectual property (IP) assets is vital to establishing a competitive edge, building brand value, and maximizing commercial success. In this article, we explore the importance of design protection in […]

Design Licensing: Maximizing Potential

Design Licensing: Maximizing Potential Design licensing and collaboration offer significant opportunities for businesses to leverage their creative assets, expand their reach, and generate additional revenue streams. From licensing agreements that allow others to use designs to collaborations that bring together the expertise of multiple parties, these strategies can be powerful tools for maximizing the potential […]

Design’s Role in Branding

Design’s Role in Branding In the world of business, branding is a crucial element for success. It serves as the visual and emotional representation of a company’s identity, values, and offerings. Among the many components that contribute to effective branding, design stands out as a powerful tool for creating a lasting impact on consumers. From […]

Design Protection Strategies for Startups

Design Protection Strategies for Startups Startups in the digital realm, particularly those operating in the gaming industry, online games, app development, virtual reality, and the emerging metaverse, face unique challenges when it comes to protecting their designs. In a highly competitive and rapidly evolving landscape, design protection plays a crucial role in establishing a competitive […]

How to recognize Design Infringement

Recognizing and Responding to Design Infringement Design infringement poses a significant threat to the integrity, exclusivity, and commercial value of your creative works. When you discover that your design is being copied or imitated, it is crucial to take swift and strategic action to protect your rights. In this article, we explore the importance of […]

Why register your designs on international level

Why should you register designs on international level? Designs are the aesthetic creations that enrich our daily lives, encompassing a wide range of products and visual elements. To safeguard design innovations and facilitate their global protection, international registrations play a crucial role. In this article, we explore the significance of international registrations for designs, focusing […]

Introduction to Global Design Registration

Introduction to Global Design Registration In our interconnected world, where products transcend borders and innovation knows no bounds, securing global design registration has become essential for businesses seeking to protect their intellectual property on a worldwide level. The Hague System for the International Registration of Industrial Designs provides a streamlined and efficient framework for obtaining […]

Design Protection in the Digital Age

Design Protection in the Digital Age In the fast-paced and ever-evolving digital landscape, design plays a pivotal role in shaping user experiences, enhancing brand identity, and driving business success. With the rise of digital applications, software, and the internet, the need to protect design in the digital realm has become increasingly crucial. In this article, […]

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR