Plant variety and Law

plant variety registration

Introduction In the world of agriculture and botanical innovation, the intersection of plant varieties and the law is a critical landscape to navigate. For breeders and agricultural businesses seeking to protect their creations, understanding plant variety law is essential. This article aims to shed light on the importance of plant variety registration and the pivotal […]

EU Lawyer for Plant varieties

plant variety registration

Why Choose an EU Lawyer for Plant Varieties? In the intricate world of plant breeding and agriculture, securing legal protection for your innovations is paramount. As a breeder venturing into the European Union’s agricultural market, partnering with EU Lawyer specializing in Plant Variety Registration is not just a legal necessity but a strategic advantage. This […]

FAQ Plant variety registration in EU

plant variety registration

Q1: Is plant variety registration mandatory? A1: No, it’s not mandatory, but it provides valuable protection and recognition for breeders, encouraging participation. Q2: How long does the registration process take? A2: The duration varies, but on average, it takes a few years from the application submission to the official registration. Q3: Can small-scale breeders afford […]

Legal perspective on plant variety

plant variety registration

Introduction In the vast realm of plant breeding, where innovation blooms like flowers in spring, understanding the legal aspects is as crucial as nurturing the seeds. Welcome to the legal perspective on Plant Variety Registration, a journey where the green thumb meets the law. Have you ever wondered how the legal framework influences the growth […]

Plant Variety Registration in EU

plant variety lawyer eu

Introduction Imagine a world without the kaleidoscope of flowers in your garden or the myriad of fruits in your local market. The beauty and bounty of nature are a result of careful cultivation and innovation. In the European Union, the process that ensures this vibrant diversity is called Plant Variety Registration. Let’s embark on a […]

Plant Variety and Law: Basic Guide

plant variety lawyer

Exploring the Dynamics of Plant Variety Protection In the ever-evolving realm of agriculture, understanding the nuances of plant variety and law is paramount. From cultivating unique breeds to navigating legal frameworks, the journey can be intricate. Let’s delve into the intricacies that govern plant variety and the legal landscape surrounding it. Nurturing Biodiversity: The Essence […]

Unveiling Plant Variety rights: Shaping EU Economy and Ecology

plant variety registration

Within the perpetually evolving realm of agriculture and environmental sustainability, the Community Plant Variety Rights (CPVR) system emerges as a cornerstone, wielding a pivotal impact on both the European Union (EU) economy and the ecological milieu. This exhaustive scrutiny unravels the affirmative repercussions of the CPVR system, illuminating its intricate contributions. The CPVR system, a […]

Plant Variety: From National to International Registration

Dizajn registracia

Plant Variety: From National to International Registration The registration of plant varieties is a critical step for breeders and growers, providing legal protection and recognition for their innovative creations. This article aims to demystify the plant variety registration process, exploring the various avenues available, from national to international registration. With a focus on the Community […]

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR